Mörrumsåns dalgång

Forssträcka i Mörrumsån. Foto: Ingegerd Nordahl/Länsstyrelsen

Naturreservatet Mörrumsåns dalgång sträcker sig drygt 1 mil längs Mörrumsån mellan Svängsta i söder och Hemsjö i norr. När du besöker reservatet kan du uppleva ett småskaligt mosaiklandskap med slåttermader, beteshagar, hamlade träd, ädellövskogar och tallbrantskogar, med den artrika Mörrumsån som en livsnerv genom området.

Dalgången har varit befolkad sedan lång tid tillbaka och här finns många kulturhistoriska lämningar. Naturreservatet är relativt lättillgängligt och kan upplevas genom vandring, cykling, paddling eller bilåkning.

Artrik å i dramatiskt landskap

Mörrumsån är ett av Sveriges artrikaste vattendrag, internationellt känd för sitt laxfiske. I ån har drygt hälften av Sveriges alla arter av sötvattenfisk påträffats. Här finns även ett av Sveriges största bestånd av arten tjockskalig målarmussla. Ådalen följer sprickzoner i den gnejsdominerade urberggrunden. Mellan Hemsjö och Åkeholm finns lodväggar, kraftiga sluttningar och blockbranter. Nivåskillnaden mellan ån och höjderna är upp emot 50 meter. Ån faller drygt 30 meter längs sträckan och här finns ett flertal forspartier. Ner mot Svängsta vidgar sig ådalen, vattnet flyter lugnare och åns fallhöjd är mindre än 10 meter.

Typiska fågelarter längs Mörrumsån är forsärla, strömstare och storskrake, men här förekommer även den ovanligare kungsfiskaren. Har du tur kan du också träffa på utter i området.

Översvämningsskogar och slåttermader

På små öar och i strandpartier som vanligen översvämmas vid högvatten står al-, björk-, ek- och askdominerad skog. I den frodiga strandvegetationen utmed ån finns även bland annat den storvuxna ormbunken safsa. Strandskogarna växlar med igenväxande videbuskområden samt öppna hävdade gräsmarker. Merparten av gräsmarkerna betas idag, men några sköts fortfarande genom årlig slåtter.

Slåttermader har lång tradition som fodermark i det gamla jordbrukssamhället. Här skördade man hö åt djuren och höll betesdjur. Skörden blev ofta god tack vare de näringsämnen som vattnet förde med sig och avsatte i gräsmarkerna vid översvämningar.

Många hamlade träd

I det gamla odlingslandskapet längs ån finns också en stor mängd hamlade träd, främst ask. Träden skördades, hamlades, på lövgrenar. Lövfoder var förr ett viktigt komplement till hö vintertid. Hamlade träd blir oftast betydligt äldre än träd som inte hamlas och på de gamla, grova stammarna trivs en mängd mossor och lavar.

Svamp som liknar igelkott

I sluttningar och på höjder breder naturskogsartade bok-, ek- och tallskogar ut sig. Här finns många ovanliga arter av lavar, mossor och svampar, till exempel igelkottsröksvamp. De gamla träden är även en fin miljö för insekter och fåglar.

Lång mänsklig historia

Mörrumsån har under lång tid haft stor betydelse för kringboende och det finns många olika typer av kulturhistoriska lämningar från olika tidsperioder längs ån, exempelvis olika byars fasta fisken, kvarnar och sågar, samt från senare tid även fabriker och vattenkraftanläggningar.

I bymarkerna finns spår efter äldre tiders markanvändning. Här hittar du bland annat ruinlämningar, odlingsterrasser, odlingsrösen, stenmurar, fägator och gamla väg- och stigsystem. I reservatets sydvästra delar gick förr järnvägen mellan Karlshamn och Vislanda, som idag är en gång- och cykelled.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Mörrumsåns dalgång, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • gräva eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • ta bort eller skada kulturhistoriska lämningar, som till exempel odlingsrösen, stenmurar, fägator, hålvägar, äldre lämningar efter byggnader eller fasta fisken
 • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar eller bortföra död ved från skogsmarkerna
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, gräva upp växter, annat än för vetenskapliga undersökningar och då först efter tillstånd av Länsstyrelsen
 • fånga eller insamla djur på ett sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • inplantera för området främmande växt- och djurarter, eller för trakten genetiskt främmande raser/typer
 • göra upp eld, med undantag för eldning på grillplatser som är upplåtna för ändamålet eller i spritkök och gasolkök
 • framföra motorfordon utanför vägar upplåtna för motorfordonstrafik, annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallad älgdragare eller motsvarande
 • framföra cykel annat än på vägar
 • rida eller köra med häst annat än på för motorfordonstrafik upplåtna vägar (Med tillstånd från markägaren får dock ridning ske på markvägar eller marker som enligt fastställd skötselplan angivits som kultiverade fodermarker eller åkrar.)
 • tälta i hagmarker, på slåtter- eller åkermarker. I skogsmarker är tältning tillåten enligt allemansrättsliga regler
 • ställa upp husvagn eller husbil mer än ett dygn och då endast på iordningställd parkeringsplats
 • varaktigt lägga upp båt eller annan farkost annat än på för ändamålet upplåtna platser.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller

 • samla in fjärilar och skalbaggar
 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning
 • undersöka förekomst av mineralämnen
 • nyttja området för tävling, övning, lägerverksamhet eller annan aktivitet som kan inverka störande på naturmiljön eller för det rörliga friluftslivet
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller därmed jämförlig anordning.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2008, utvidgat 2020

Kommuner: Karlshamn och Olofström

Karaktär: Sprickdalslandskap, ådal, Mörrumsån, lövskog, naturbetesmark, slåttermad, kulturhistoria, friluftsliv

Areal: 313 hektar, varav 260 hektar land och 53 hektar vatten

Markägare: Staten, bolag och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat och delvis Natura 2000

Hitta hit

Med bil

Naturreservatet sträcker sig drygt en mil längs Mörrumsåns båda sidor, från Svängsta i söder till Hemsjö i norr. Kör länsväg 126 norrut från Karlshamn mot Ryd. Reservatsparkeringar finns i Svängsta (på åns västra sida strax norr om gamla Haldafabriken), Åkeholm, Susekull och Knaggalid.

Med kollektivtrafik

Närmaste busshållplatser är ”Svängsta centrum”, ”Åkeholm”, ”Hallandsboda” och ”Hemsjö”.

Sök resa med Blekingetrafiken Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss