Risk för vattenbrist i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hönebygget

Hönöbygget

Foto: Elisabet Wallsten

Hönebygget är ett litet bok- och tallskogsklätt naturreservat längs Mörrumsån. När du vandrar Laxaleden längs ån kan du också uppleva de källflöden som tränger fram i sluttningarna.

Det finns goda möjligheter till friluftsliv i Hönebygget. Vandringsleden Laxaleden sträcker sig genom naturreservatet och via hängbroar kan man ta sig till en ö i ån eller till åns västra sida. Kronolaxfisket har fiskepooler i området och det finns även rastplatser och vindskydd. Karlshamns golfklubb ligger strax intill.

Isälvsdelta och sluttningsskogar

Under den senaste istiden rann mäktiga isälvar fram i ådalen. Vid isranden bildades isälvsdeltan i den skyddade skärgårdsmiljö som då fanns i området. Från Mörrum sträcker sig en cirka 5 kilometer lång deltaavlagring längs dalgången norrut. I området finns bland annat terrasser, mindre åsar och slänter.

Hönebygget karaktäriseras av kraftigt kuperade bok- och tallskogssluttningar. Äldre kartor och beskrivningar visar att delar av skogarna har funnits här åtminstone sedan 1700-talet, troligen ännu längre tillbaka i tiden.

På ett par platser i de branta sluttningarna mot ån rinner kraftiga källflöden fram, vilket är en mycket ovanlig naturtyp i Blekinge. Mot söder övergår de skogsdominerade markerna i mer öppna områden med inslag av grova ekar och bokar. Här fanns tidigare slåttermarker i våtmarkerna längs Mörrumsån. Ute i ån finns en kuperad, skogsklädd ö, som du når via en hängbro.

Ovanliga arter och exotiskt smycke

I skogarna och översilningsmarkerna kan du finna intressanta arter som matt pricklav, koralltaggsvamp, bäckbräsma, dvärghäxört, skärmstarr och lamellsnäcka. Utmed ån växer den för Mörrumsån karaktäristiska ormbunken safsa och i ån finns lax, havsvandrande öring och den starkt hotade arten tjockskalig målarmussla. Har du tur kan du se fågeln kungsfiskare flyga förbi, som ett exotiskt, färgglatt smycke.

Äldre väg, byafisken och två kvarnar

Mörrumsån har ända sedan de första människorna kom till området under stenåldern varit viktig för närboende. Inom naturreservatet leder en äldre hålväg ner mot ån från sluttningarnas övre delar. Gamla förvaringsgropar kan också påträffas på flera håll i sluttningarna. Norr och söder om reservatet finns lämningar efter olika byars fasta fisken och på åns västra strand har det tidigare funnits två kvarnar, Persa kvarn i söder och Rosendala i norr.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Hönebygget, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Skada mark, bottnar eller källmiljöer
 • skada stenmurar, markvägar, förvaringsgropar eller andra kulturhistoriska lämningar
 • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar eller bortföra död ved från skogsmarkerna
 • otillbörligt störa djurlivet
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning
 • inplantera för området främmande växt- eller djurart, liksom för trakten genetiskt främmande raser/typer
 • rida eller cykla annat än på befintliga stigar och då endast på sätt som inte ger förslitningsskador på markerna, verka störande på naturen eller på övrigt friluftsliv i området
 • göra upp eld, med undantag för eldning på därför avsedda grillplatser eller i spritkök
 • tälta
 • lägga upp båt eller annan vattenfarkost annat än vid tillfällig rastning i området.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • Bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning
 • nyttja området för tävling eller övning som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2010
Kommun: Karlshamn
Karaktär: Bok- och tallskogssluttningar, Mörrumsån, friluftsliv.
Areal: 9 hektar, varav 7 hektar land och 2 hektar vatten.
Markägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat och delvis Natura 2000.

Hitta hit

Kontakt