Kulturreservat Ronneby Brunnspark

Ronneby brunnspark

När miljöbalken trädde i kraft 1 januari 1999 infördes ett helt nytt begrepp: kulturreservat. Tanken var att man på så sätt skulle få en motsvarighet till naturreservaten, dvs ett skydd för hela områden. I kulturreservaten är det i första hand de kulturhistoriska värdena i området som kräver hänsyn. Sådana områden är exempelvis ålderdomliga odlingslandskap eller parkmiljöer.

Gemensamt för miljöerna är vanligen att de skapats genom människans påverkan på sin omgivning och att fortsatt hävd är nödvändig för att värdena skall bestå. Inte sällan har hävden lett till att det i denna typ av områden ofta finns mycket höga naturvärden, vilka naturligtvis samtidigt värnas genom reservatsföreskrifterna.

Kontakt

Serviceinformation