Jättastenarna

Jättastenarna

Foto: Jan Andersson

Invid Färskesjöns strand står Jättastenarna i en så kallad rektangulär stenkrets. Stenkretsen är över 20 meter lång och åtta meter bred och med 12 stycken resta stenar ställda i en fyrkant.

Just Jättastenarna är inte undersökta, men andra rektangulära stenkretsar har ofta daterats till tiden mellan 400-800.

Graven ligger inte ensam. I skogspartiet öster om Jättastenarna har man räknat till 30 resta stenar som markerar gravar. Ett par hundra meter söderut finns ytterligare ett tiotal resta stenar och en stensättning. Troligen har det funnits ännu fler gravar i området, men som inte syns ovan mark eller inte återfunnits.

Fristående resta stenar som gravmarkör har man rest sedan bronsåldern och fortsatt under järnåldern. När de är som populärast har varierat, men i södra Sverige har många daterats till yngre järnålder. På 1800-talet hittades två bronsringar, en pärla av bärnsten och en av glas i ett gravfält vid Färskesjön. De ovan nämnda gravarna är de enda som bildar gravfält invid Färskesjön, så troligen kommer fynden härifrån. Fynden dateras till yngre järnålder, vilket ytterligare pekar på att gravfältets huvudsakliga datering bör vara från denna tid.

Färskesjön

Torhamnslandet generellt och området kring Färskesjön i synnerhet var välbefolkade under förhistorisk tid. Halvön är sållad med fornlämningar, som boplatser, gravar och hällristningar. Även när man tittar på ortnamnen pekar de allra flesta på förhistorisk tid. Bygden öster om Färskesjön verkar ha expanderat vid yngre bronsålder/äldre järnålder och en kilometer öster om Jättastenarna finns det många lämningar från denna tid.

Färskesjön och naturen kring den är i sig också en sevärdhet. Färskesjön är först långgrund vid dess östra sida för att plötsligt störta djupt ned över fyra meter. Förr trodde man att sjön var bottenlös. Sjön är väldigt näringsfattig och syrerik. Trots det, eller kanske tack vare det, trivs en mängd fiskar som abborre, gädda, mört, spigg och ål. Även sutare och flodkräfta planterades in runt 1930. Vid flyttningstider är sjön en populär rastplats för änder som vigg och knipa. Andra lite mer ovanliga djur är sandödlan som trivs i de sandiga markerna och fågeln nattskärran som är nattaktiv och den enda fågelarten i Sverige som jagar insekter nattetid.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Datering: Yngre järnålder

Socken och kommun: Jämjö socken i Karlskrona kommun

Lämningstyp: Gravfält med rektangulär stenkrets och resta stenar

Skött yta: 1120 m2

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Fornlämning, Jämjö 14

Hitta hit

I Jämjö kör du söderut in på väg 748. Kör lite drygt två kilometer varefter du svänger av åt vänster in på Färskesjövägen. Följ vägen i 2,5 km så där vägen förgrenar sig ligger Jättastenrna och Färskesjön på höger sida. Det finns ingen parkeringsplats, men bilen bör att gå att parkera någonstans vid vägkanten.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss