Corps de garde

corps de garde, Karlskrona

Det lilla välproportionerade huset strax till vänster när man kommer över Stumholmsbron är Corps de garde (vaktstugan). Stumholmen var fram till den öppnades för allmänheten på 1990-talet militärt område dit obehöriga inte hade tillträde.

För att bevaka och kontrollera såväl passerande till området som att hålla den militära disciplinen behövdes en vaktstyrka och ett vakthus.

Det så kallade Corps de gardet byggdes sannolikt under 1730-talet och husets proportioner och konstruktion är besläktade med sjukhuspaviljongerna på Laboratorieholmen (numera sammanbyggd med Stumholmen) och har förmodligen ritats av J G Steuer. De profilerade sparrarna sticker ut under takfallet på samma sätt som på den bevarade paviljongen.

Vaktstugan är uppförd av sten i en våning och har brant sadeltak klätt med tjärpapp.

Invändigt beskrivs byggnaden 1781 bestå "af 5 särkilte rum"; nämligen förstugan, arrestrummet, underofficersrummet, vaktmanskapets rum och brandredskapsrummet. Huset har i stort sett behållit sin exteriör, förutom att ett fönster togs upp på södra långsidan år 1889. Vakthuset är bostadshus och inredningen är moderniserad.

Vakthuset på Stumholmen är med all sannolikhet den äldsta vaktbyggnaden i Sverige som bevarat både arkitektur och planlösning från tidigt 1700-tal. Den blev byggnadsminne 1992 och ingår i världsarvet Örlogsstaden Karlskrona.

Byggnaden är belägen inom riksintresseområde för kulturmiljövården: Karlskrona stad och befästningarna. Stumholmen planlades redan i 1683 års befästningsplan för örlogsbasens olika försörjningsändamål. Under 1740-talet tog flottans personal över huvudansvaret för utformningen av varvens och eskaderns byggnader från fortifikationen. Ingenjörskonstens innovationer i konstruktion och arkitektonisk utformning kombinerades med timmermännens formtradition där hantverkarna hade använt samma snickeriprofiler i 300 år. Byggnaderna på Stumholmen fick en strikt exteriör utformning med få ornamenteringar. Kontraster bildades dock genom valet av fasadmaterial, exempelvis grå kalksten mot rödtjärade paneler. Byggnaderna som uppfördes under det tidiga 1800-talet utformades med klassicistiska drag med influenser från den tidens arkitekturideal.

Kontakt

Serviceinformation

Fakta

Adress: Stumholmen, Karlskrona
Ägare: Statens Fastighetsverk
Byggnadsår: 1730-talet
Funktion: Vaktstuga, idag bostad
Arkitekt: möjligen Johan Georg Stuber
Besök: Privat
Byggnadsminne 1992

Blekinges byggnadsminnen

Här kan du se vilka byggnadsminnen som finns uppdelade efter kommun.

Blekinges byggnadsminnen