Bageribostället

Bastion Kungshall, Karlskrona

Bageriboställets föregångare var en artillerismedja uppförd vid 1600-talets slut och en av de allra äldsta byggnaderna i Karlskrona. Rester av denna finns som gråstensmurar i den nuvarande byggnadens källarvåning.

När artilleriverkstäderna i början av 1700-talet flyttade till varvsområdet på södra Trossö kom byggnaden att användas som logement för bageribåtsmännen. 1863, när den nya bageribyggnaden stod färdig och bageriet utökades till industriell skala, krävdes större och modernare bostäder åt de anställda. Därför till- och påbyggdes huset mellan 1864 och 1866 efter ritningar av JT Byström, som även ritat bageriet. Huset gjordes längre och högre och försågs med ett trapphus på den västra fasaden. Byggnaden uppfördes i enkel empirearkitektur och få förändringar har gjorts sedan 1866.

Den har sedan dess fungerat som boställe och innehåller även sedan moderniseringen av Stumholmen lägenheter men av nyare snitt. Som bostadsfastighet är den Karlskronas äldsta bevarade.

Bageribostället har ett tydligt samband med det gamla Kronobageriet och bostadsbyggnaden tillhör en grupp av byggnader som i sin funktion inte varit så viktiga, men som har stor betydelse för Stumholmens brokiga karaktär.

Bageribostället blev förklarat som byggnadsminne 1992. Huset ingår i världsarvet Örlogsstaden Karlskrona.

Byggnaden är belägen inom riksintresseområde för kulturmiljövården: Karlskrona stad och befästningarna. Stumholmen planlades redan i 1683 års befästningsplan för örlogsbasens olika försörjningsändamål. Under 1740-talet tog flottans personal över huvudansvaret för utformningen av varvens och eskaderns byggnader från fortifikationen. Ingenjörskonstens innovationer i konstruktion och arkitektonisk utformning kombinerades med timmermännens formtradition där hantverkarna hade använt samma snickeriprofiler i 300 år. Byggnaderna på Stumholmen fick en strikt exteriör utformning med få ornamenteringar. Kontraster bildades dock genom valet av fasadmaterial, exempelvis grå kalksten mot rödtjärade paneler. Byggnaderna som uppfördes under det tidiga 1800-talet utformades med klassicistiska drag med influenser från den tidens arkitekturideal.

Kontakt

Serviceinformation

Fakta

Adress: Stumholmen, Karlskrona
Ägare: AB Karlskronahem
Byggnadsår: Oklart. Äldsta delarna sannolikt från
1600-talets slut.
Funktion: Logement, bostäder.
Arkitekt: -
Besök: nej
Byggnadsminne 1992

Blekinges byggnadsminnen

Här kan du se vilka byggnadsminnen som finns uppdelade efter kommun.

Blekinges byggnadsminnen