Moabacken

Moabacken, vinterlandskap

Naturreservatet Moabacken är för dig som vill promenera i gammal ädellövskog och uppleva fornlämningar från bronsåldern och järnåldern.

Moabacken ligger under högsta kustlinjen på mellan 20 och 55 meters höjd över Östersjön.

Sprickdalar

Naturreservatet ligger ett sprickdalskandskap med skogsklädda höjder och dalsänkor med åkermark. Ungefär 70 procent av reservatet består av ädellövskog med främst gammal bok och ek.

Tillgången på död ved är god både i skuggiga och i solbelysta lägen. Området innehåller ett flertal kända rödlistade arter, framför allt av lavar och svampar.

Minnen från äldre och nyare tid

Naturreservatet innehåller även kulturhistoriska värden i form av fornlämningar, gravar och stensättningar från bronsåldern-järnåldern. Bronsåldern varade cirka 1 800 år till 500 år före vår tideräkning och följdes av järnåldern.

Inom område finns också ”nyare” kulturhistoriska spår som torpruiner, stenmurar och äldre markvägar.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Moabacken, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Skada mark
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada stenmurar, odlingsrösen eller andra kulturhistoriska lämningar
 • otillbörligt störa djurlivet
 • skada växande eller döda träd och buskar, eller vegetation i övrigt
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning
 • medföra ej kopplad hund annat än vid jakt
 • rida eller cykla annat än på vägar inom området
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • göra upp eld annat än på särskilt iordningställd grillplats
 • använda engångsgrillar
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • Bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning
 • nyttja området för tävling eller övning som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv – gäller ej flygverksamhet vid flygfältet i Kallinge
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Serviceinformation

 • Stig Stig
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2012
Kommun: Ronneby
Karaktär: Gammal ädellövskog
Areal: 90 hektar
Markägare: Privat och Ronneby kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat