Hästholmen-Ytterön

Båt krävs för att ta sig till Hästholmen

Foto: ProNatura

Människan har under århundraden format det småskaliga jordbrukslandskapet som finns i naturreservatet Hästholmen-Ytterön. När du besöker naturreservatet befinner du dig en kulturhistorisk värdefull skärgårdsmiljö.

Människan började bruka markerna på Hästholmen -Ytterön för flera hundra år sedan. Strandängarna och hedarna betades av kor och i ekskogen åt grisar sig feta på ekollon. De låglänta ängarna slogs för att få vinterfoder till djuren och åkermark togs i bruk. När befolkningen ökade under 1800-talet ändrades landskapet radikalt. Skogen minskade och åkerarealen ökade.

Öppet landskap

Resultatet blev ett öppet landskap, som till stor del finns kvar än idag. För att bevara denna värdefulla kulturmiljö krävs att markerna hålls öppna genom bete, slåtter och åkerbruk.

Hästholmen-Ytterön domineras av flacka hällmarker och gräshedar med gott om enbuskar. Karakteristiskt för området är de långsmala sprickdalar som skär genom landskapet. Dalarna har odlats genom historien och några åkrar odlas än i dag.

Levande strandängar

Norr om Hästholmens by breder ett stort strandängsområde ut sig. Strandängarna är före detta havsvikar, som ibland står under vatten. Längs strandkanten växer salttåliga växter med arter som salttåg, saltgräs, strandkrypa, trift och havssälting. Ängarna har sedan lång tid tillbaka använts för slåtter och bete.

Reservatets öar domineras av hedar med enbuskar. På ön Öppenskär finns dessutom barrskog och en mosse. Öppenskärsmossen är en av Sveriges sydostligaste våtmarker. Det extrema läget gör att mossen är av stort vetenskapligt intresse.

Marin mångfald

En stor del av reservatet består av marina miljöer. Här finns ett rikt djurliv och de grunda havsvikarnas är rika på småfisk, kräftdjur, snäckor och musslor som lockar mycket fågel till området.

På sommaren är det full aktivitet med häckande trutar, måsar och tärnor. Under vintern samlas mängder med sjöfågel i vikarna.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Hästholmen-Ytterön, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • störa djurlivet
 • medföra ej kopplad hund
 • uppställa husvagn eller tälta mer än två dygn
 • göra upp eld annat på härför avsedda platser
 • på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare och dylikt
 • framföra motordrivet fordon annat än på härför avsedda vägar
 • parkera annat än på anvisade platser.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Eldplats Eldplats
 • Parkering Parkering
 • Toalett Toalett
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1975
Kommun: Karlskrona
Karaktär: Skärgårdslandskap, betesmark på öar, klippor, strandängar
Areal: 1 154 hektar, varav 377 hektar land
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Natura 2000