Bråtabron

Bråtabron med utsikt över Östersjön

Bråtabron är litet naturreservat med mycket att upptäcka. Du kan vandra i ekskog och blandskog eller spana efter den rödlistade svampen brandticka på vindfällda granar. Bråtabrons gamla kyrkväg passerar genom reservatet.

Till större delen består skogarna av allt från blandskogar med ädellövträd till rena ekskogar och i mindre områden bok. I norra delen finns en dal med äldre granskog, på flera av de vindfällda granarna växer den rödlistade vedsvampen brandticka. I de övre delarna av ekarnas trädkronor växer blomskägglaven.

I den nedre delen av sluttningen ner mot Norsjöns södra strand växer ett stort bestånd av vätteros. Växten, som är en parasit, saknar grönt färgämne. I de strandnära skogarna är luftfuktigheten tillräckligt stor för att där ska finnas rikligt med mossor och lavar på träden. De små tuvorna av krushättemossa som växer överallt på träd och buskar ger skogarna i Bråtabron en speciell karaktär.

Två sjöar med olika karaktär

Det finns två sjöar i reservatet. Norsjön är en för trakten ganska vanlig sjö. Den omges av en tät bård av pors, vassbredkaveldun eller vattenklöver med inslag av bland annat sjöfräken, topplösa, videört och kråkklöver. Vattenytan är till stor del fri även om det bitvis förekommer rikligt med vit och gul näckros, gäddnate, svalting och igelknopp.

Östersjön är en igenväxande sjö med breda bårder av pors, bladvass, starr, kråkklöver och vattenklöver. Flytbladsväxter som vit och gul näckros och gäddnate täcker stora delar av sjön.

Gammalt odlingslandskap

Inom reservatet finns spår efter gammalt odlingslandskap. På höjder med tillräckligt med jord finns odlingsrösen. Sjöarna är sänkta för at utvinna mer odlingsbar mark och i norra delen har torvmark dikats ut för att kunna odlas. På flera ställen på höjderna söder om Norsjön finns träd som har varit hamlade. På all tidigare odlad mark växer numera skog. Bråtabrons gamla kyrkväg passerar genom reservatet. Längs Bråtabrons gamla kyrkväg, som passerar genom reservatets södra del, finns husgrunder efter torp och uthus.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Bråtabron, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • skada mark, förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • skada stenmurar, odlingsrösen eller andra kulturhistoriska lämningar,
 • otillbörligt störa djurlivet,
 • skada växande eller döda träd och buskar, eller vegetation i övrigt,
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, mer än som rimligen behövs för artbestämning,
 • medföra lös hund annat än vid jakt,
 • framföra fordon, rida eller cykla,
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil mer än ett dygn,
 • göra upp eld,
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning,
 • nyttja området för tävling eller övning som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Serviceinformation

 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2014
Kommun: Ronneby
Karaktär: Ädellövskog, blandskog, sjöar
Areal: 38,2 hektar varav 31
hektar land och 7,2 hektar vatten
Markägare: Privata
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat