Publiceringsdatum: 6 december 2018

Gemensam strategi ska säkra länets framtida vattenförsörjning

Samarbete kring länets vattenförsörjning har länge diskuterats. Frågan aktualiseras av den snabba tillväxten i regionen och av sårbarheter till följd av bland annat klimatförändringar. Länsstyrelsen, Stockholms läns landsting och Storsthlm har nu fattat beslut om en regional vattenförsörjningsplan som grund för en långsiktig gemensam inriktning.

Vattenförsörjningsplanen är en gemensam strategi för vattenförsörjningen i Stockholmsregionen. Planen är en del av den regionala utvecklingsplaneringen och ett viktigt komplement till RUFS 2050.

Möjligheten till byggnation och utveckling i länets kommuner är beroende av en trygg tillgång till dricksvatten av god kvalitet. Till år 2050 väntas antalet invånare i Stockholms län öka från dagens drygt 2,2 miljoner till cirka 3,4 miljoner. Såväl människor som nya verksamheter är beroende av tillgång till god dricksvattenförsörjning.

- Detta kräver samsyn och stora investeringar. Regional samverkan är en förutsättning för att hantera dricksvattenförsörjningen framöver. Den regionala vattenförsörjningsplanen ger berörda aktörer stöd och en gemensam riktning för vad som behöver åstadkommas, säger landshövding Sven-Erik Österberg.

Planen formulerar övergripande mål som fångar behoven av samsyn för att klara utmaningarna som länet står inför. Målen handlar om att öka leveranssäkerheten i vattenförsörjningen, skydda de regionalt viktigaste vattenresurserna och säkerställa
fungerande samverkansformer mellan vattenförsörjningens aktörer.

Vidare lyfter planen fram tre övergripande strategiska inriktningar som tillsammans bidrar till att säkra dricksvattenkedjans olika delar från råvatten till distribution. Strategierna fokuserar på att nyttja olika delar av Mälaren, att skapa en reservvattenförsörjning oberoende av Mälaren och till att öka robustheten i vattenverken.

Länets aktörer med ansvar för vattenförsörjningen förväntas ställa sig bakom planens mål och strategier och arbeta utifrån dem.

I syfte att nå planens mål föreslås tretton konkreta åtgärder samt ansvariga aktörer för dessa. Då planen är ett inriktningsdokument är det upp till varje ansvarig aktör att bestämma vilka projekt som ska genomföras samt hur genomförande, samverkan och finansiering ska ske.

Kontakt:
Maria Sävström, projektledare, Länsstyrelsen Stockholm, tfn 010–223 14 02

Thomas Fredriksson, processledare, Storsthlm, tfn 08–615 94 49

Jessica Andersson, chef för regionplaneavdelningen på tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting, tfn 08–123 144 68

Kontakt