Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Åtgärder utifrån det förändrade omvärldsläget

Vi följer alla den oroväckande säkerhetspolitiska utvecklingen i Europa. Från Länsstyrelsens sida gör vi det med fokus på hur den kan påverka oss i länet. Vårt arbete utgår från våra säkerhetspolitiska mål och är i linje med det som regeringen och andra nationella myndigheter gör.

— Efter pandemin och andra krishändelser i länet är länsstyrelsen och Försvarsmakten, kommunerna och alla andra aktörer i länet på tårna och har stärkt samarbetet. Vi har regelbundna samverkansmöten där vi informerar varandra, undersöker behov av stöd och ser till att vi har en uthållighet i det här arbetet, säger landshövding Peter Sandwall.

Länsstyrelsen är länets högsta civila totalförsvarsmyndighet och sammankallande för Krissamverkan Kalmar län, där alla aktörer i länet deltar, diskuterar behov av åtgärder och får en gemensam bild av händelseutvecklingen.

— Försvarsmakten bedömer fortsatt att risken för ett väpnat angrepp mot Sverige är låg. Men vi har ett allvarligt läge i vår omvärld som gör att vi måste vara källkritiska och följa händelseutvecklingen via trovärdiga källor, till exempel krisinformation.se, menar Peter Sandwall.

Kontakt

Länsstyrelsen Kalmar län

Besöksadress: Regeringsgatan 1, Kalmar

Telefon till växeln: 010-223 80 00