Publiceringsdatum: 20 oktober 2018

Länsstyrelsen kommenterar SVT:s publiceringar angående valet

I en serie inslag har SVT Stockholm uppmärksammat Länsstyrelsens arbete med den slutliga rösträkningen av valet 2018. I en artikellänk till annan webbplats har de också gjort en sammanställning av sina inslag under rubriken ”Flera fel i rösträkningen efter valet – detta har hänt”. Länsstyrelsen har löpande och vid upprepade tillfällen besvarat SVT Stockholms frågor i, och med anledning av, de olika inslagen. Länsstyrelsen väljer här att också kommentera den publicerade sammanställningen över de olika inslagen.

23 september:länk till annan webbplats SVT Nyheter Stockholm kunde berätta att flera fel hade begåtts under rösträkningen och att rösträknare fått sluta efter omfattande felregistreringar.”

Länsstyrelsens kommentar: Efter valet gör Länsstyrelsen den slutliga röst-sammanräkningen. Det innebär bland annat att vi kontrollräknar valnattens resultat, granskar ogiltiga röster och räknar personröster. Under två veckor arbetar omkring trehundra personer med närmare 4,5 miljon valsedlar. Felaktigt hanterade personkryss och felräkningar förekommer. Kontrollräkningssystemet är uppbyggt så att det ska eliminera risken för systematiska fel. De fel som fortfarande kan förekomma påverkar inte valresultatet eller mandatfördelningen inom eller mellan partierna. Är det ett jämt resultat kontrolleras det i särskild ordning. Det fastställda
valresultatet kan sedan överklagas till Valprövningsnämnden som kan besluta om till exempel omräkning. Valsedlarna är en offentlig handling och sparas till dess att nästa val vunnit laga kraft.

Två timanställda rösträknare som arbetade i par fick sluta efter ett tag på grund av att deras arbete inte höll tillräcklig kvalitet. Rösträknarnas arbete kontrollerades löpande och rättades – det var så kvalitetsbristerna upptäcktes. De felaktigheter i hanteringen som kommit fram visar att Länsstyrelsens kontrollsystem fungerar.

I inslaget den 23 september påstår SVT Stockholm att rösträknare manipulerat rösträkningen och beskriver det som att ”rösträknare skickades hem efter systematiska, omfattande fel”. Inte i något av de inslag SVT sänt, varken den 23 september eller senare, beläggs uppgiften att det gäller ”systematiska, omfattande fel” med fakta eller med en källhänvisning.

25 septemberlänk till annan webbplats: Trots att Länsstyrelsen inför årets val hade beslutat att vidta särskilda åtgärder utöver grundkraven, visade det sig att man tagit in personal som inte gått igenom myndighetens skärpta säkerhetsprövning. Flera av de extrainkallade rösträknarna fick inte heller samma utbildning som de ordinarie räknarna fått.”

Länsstyrelsens kommentar: Det finns inga krav på säkerhetsklassning av personalen. Detta skedde på Länsstyrelsen Stockholms eget initiativ inför valet och som en extra åtgärd mot bakgrund ett förändrat omvärldsläge. I slutet av arbetet med rösträkningen behövdes ytterligare personal. Den 20 september fattade Länsstyrelsen därför beslut om att vid behov ersätta kravet på säkerhetsklassning med så kallad personlig kännedom, det vill säga att respektive chef kan gå i god för de medarbetare som eventuellt inte var placerade i säkerhetsklass. Vid tidigare val har det inte funnits krav på säkerhetsklassning och kommunernas röstmottagare i vallokalerna var inte heller säkerhetsklassade. De extrainkallade rösträknarna från andra länsstyrelser hade fått utbildning på den länsstyrelse de kom ifrån. De som kom från Länsstyrelsen Stockholm fick utbildning på plats innan de påbörjade arbetet.

25 septemberlänk till annan webbplats: Politikerna i Järfälla uttrycker oro över att rösträkningen inte gått rätt till, särskilt som marginalerna var så små att Liberalernas preliminära sex mandat i slutänden blev bara fem. Länsstyrelsen genomförde till och med en ny omräkning av rösterna i Järfälla, Solna och Ekerö.”

Länsstyrelsens kommentar: Det stämmer att marginalerna var små i Järfälla, Solna och Ekerö. Därför genomförde Länsstyrelsen också en särskild kontrollräkning av dessa kommunval för att säkerställa resultatet. Den kontrollen förändrade inte mandatfördelningen. Liberalerna i Järfälla besökte senare Länsstyrelsen för att själva kontrollräkna sina valsedlar genom stickprov. SVT Stockholm var med och rapporterade under kvällen att Liberalerna kommit fram till samma resultat som Länsstyrelsen.

8 oktoberlänk till annan webbplats: SVT Nyheter Stockholms granskning visar att Länsstyrelsen saknar dokumentation över vilka fel som gjordes under rösträkningen och de extra kontrollräkningarna. Det visar sig att Länsstyrelsen inte protokollför sina egna omräkningar.”

Länsstyrelsens kommentar: Rapporter, protokoll och övriga handlingar som används har tagits fram av Valmyndigheten och det är dessa som Länsstyrelsen använder. Vid stora avvikelser mellan kommunens rapportering och Länsstyrelsens resultat antecknas detta i en avvikelserapport. Länsstyrelsens roll är att kontrollräkna alla röster samt att räkna personkryss. Den uppgiften slutför vi i och med att vi godkänner protokollet och därmed fastställer resultatet. Det finns inga krav på hur arbetet ska dokumenteras fram till att vi slutligen godkänner protokollet. Det innebär att när kontroll görs vid någon av våra kontrollstationer under räknearbetet så ändras resultatet löpande i den så kallade listtypsförteckningen. Det är också skillnad på direkta fel, exempelvis att antalet valsedlar inte stämmer, och prövning av en valsedel som först bedömts ogiltig.

8 oktoberlänk till annan webbplats: Miljöpartiet i Öringe distrikt i Tyresö har fått dubbelt så många röster som de skulle ha fått i valet. Valforskaren Jan Teorell varnar för att sådana misstag hos Länsstyrelsen kan skada förtroendet.”

Länsstyrelsens kommentar: Att Miljöpartiet i valdistrikt Öringe fick felaktigt antal röster beror på hanteringen i kommunen. Länsstyrelsen kan inte och får inte räkna andra valsedlar än de som kommer in till oss i den så kallade valkassen. Med anledning av det inträffade upprättade Länsstyrelsen en avvikelserapport och underrättade Valmyndigheten.

Statsvetaren Jan Teorells medverkar i SVT och konstaterar att: "hur långvarig och allvarlig svackan i förtroende blir, beror givetvis på allvaret i anklagelserna och hur väl man kan bevisa att det faktiskt har skett allvarligt systematiskt fusk eller grova misstag." Han uttalar sig inte specifikt om Länsstyrelsen Stockholm och han villkorar sin slutsats med att den gäller under förutsättning att det som SVT Stockholm rapporterar är sant.

8 oktoberlänk till annan webbplats: Valsedlar som borde ha giltigförklarats låg kvar som ogiltiga, även efter att länsstyrelsen räknat dem. SVT har tagit reda på att det funnits indikationer på fel i rösträkningen som inte rättats, men länsstyrelsen i Stockholm vill inte visa upp vad som rättats eller inte.”

Länsstyrelsens kommentar: Detta är inte en fråga om vad Länsstyrelsen vill visa upp eller inte. För att veta vilka indikationer SVT Stockholm har krävs bättre konkretion än vad SVT Stockholm redovisar för sina tittare. Det vi vet är att Länsstyrelsen vid ett tillfälle hade en farhåga kring systematiska fel irösträkningen. Det gällde ogiltiga röster och om de bedömts och flyttats dit de hör hemma. Vi gjorde då en särskild granskning av cirka 600 resultatbilagor. Granskningen visade att det inte fanns några systematiska fel. Det kan dock fortfarande finnas enstaka felaktigheter. Detta är en del av hur Länsstyrelsens arbete med kontroll- och kvalitetsarbete är upplagt.

Utöver dessa publiceringar har SVT Stockholm också publicerat artiklar med följande rubriker:

18 oktober: 15 valsedlar hamnade i fel urna – kan påverka valresultat i Järfälla

Länsstyrelsens kommentar: Att valsedlarna hamnat i fel valurna beror på hanteringen
i kommunens vallokal. Länsstyrelsen kan inte och får inte räkna på annat sätt än utifrån i vilken urna valsedlarna lagts, vilket också bekräftas av Valmyndigheten. Liberalerna i Järfälla har enligt egen uppgift sedan tidigare överklagat valresultatet i Järfälla till Valprövningsnämnden.

19 oktober: Rösträknare i valet: Lätt att fuska för de som vill

Länsstyrelsens kommentar: Det svenska valsystemet är robust och uppbyggt på ett sätt som minimerar riskerna för att genomföra olika former av valfusk. Systemet kännetecknas av att det är decentraliserat, det vill säga att röstningen och rösträkningen sker lokalt över hela landet. Det är manuellt, det vill säga att alla röster räknas manuellt minst två gånger, en gång hos valdistriktet hos kommunen och en gång hos länsstyrelsen. Valsystemet är också transparent, det vill säga röstmottagning och rösträkning är offentliga. Alla röstsedlar sparas tills nästa val vunnit laga kraft. Den sammantagna effekten är att det är svårt att systematiskt påverka valresultatet utifrån. Hur hela processen med rösträkningen och dess olika kontrollstationer går till, kan man ta del av på Valmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats.

19 oktober: Personal jobbade utan skriftliga avtal på länsstyrelsen

Länsstyrelsens kommentar: Den administrativa delen förenklades medan själva anställningsförfarandet innehöll såväl intresseanmälan, gruppintervju, säkerhetsklassning och krav på utbildning. Att anställa till staten är ett ensidigt arbetsgivarbeslut och förutsättningarna för det var uppfyllda i och med den information som samtliga fått om villkoren för hur arbetets skulle utföras.

Kontakt