26 nov 2021 klocka 09.00 - 16.30

Makt, våld och prevention

Våldsprevention 2021. Makt, våld och prevention. - Olika perspektiv i arbetet med att förebygga mäns våld mot kvinnor.

Våldsprevention 2021. Makt, våld och prevention. Olika perspektiv i arbetet med att förebygga mäns våld mot kvinnor.

Arbetet med att stoppa mäns våld mot kvinnor får inte upphöra. Därför bjuder vi på Unizon och MÄN, tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbottens län, in till vår årliga konferens om våldsprevention den 26 november. Konferensen genomförs med stöd av SKR och Jämställdhetsmyndigheten.

I år vill vi ge dig både kunskap och praktiska exempel på att arbeta med flera perspektiv och maktordningar samtidigt i det förebyggande arbetet. Några av de perspektiv som kommer tas upp under dagen är våld i relation till ålder samt hur maskulinitet och klass påverkar varandra i relation till våld.

Tema makt, våld och prevention

Konferensen är en del av en vecka fri från våld och erbjuder olika perspektiv i arbetet med att förebygga mäns våld mot kvinnor.

Se konferensen här Länk till annan webbplats.

08.45–09.00
Praktisk information om dagen

Moderator Christina ”Kigge” Fasth, verksamhetssamordnare på Tjejjouren Luleå.

09.00–09.30
Inledning

 • Hanna Nordberg, sakkunnig våldsprevention, Unizon
 • Dennis Nyström, verksamhetsansvarig strategiskt våldspreventivt utvecklingsarbete, MÄN
 • Lotta Finstorp, landshövding i Norrbottens län, hälsar alla välkomna.

09.30–09.50
Kvinnor som vill, ligger inte still! – Inledande brandtal av Katarina Wennstam

Katarina Wennstam är journalist och prisbelönad författare. Hon skriver och debatterar om mäns våld mot kvinnor och kvinnors rätt till sin sexualitet.

09.50–10.00
Paus

10.00–10.35
Det är världen det är fel på! med Christian Mogensen

Christian Mogensen är föreläsare och specialistkonsult på Center för digital pedagogik i Danmark. Föreläsningen utgår ifrån den studie han gjort med kollegan Stine Heldings om vad de kallar radikalisering av unga arga män.

De har följt killar och män på nätforum där misogyni och kvinnohat frodas för att förstå radikaliseringsprocessen, från osäker ung kille till övertygelsen om att det är världen och kvinnor det är fel på och att denna orättvisa (mot män) de känner kräver handling och aktivt uppror. Engelskt tal.

10.35–10.45
Paus

10.45–11.20
Att vara tjej och utsatt för våld i en nära relation – Omgivningens responser och tjejernas motstånd med Sibel Korskmaz

Sibel Korkmaz är socionom och fil. dr. i socialt arbete vid Stockholms universitet och disputerade våren 2021 med en avhandling om våld i ungas nära relationer. Avhandlingen är en av få studier i en svensk kontext som fokuserar på förekomst av våld i just ungas nära relationer och hur det kan ta sig uttryck.

Under föreläsningen får vi en inblick i killars våld mot tjejer och våld i ungas ”romantiska” relationer, samtidigt som det motstånd unga kan ta till för att undvika våld lyfts fram.

11.20–11.25
Paus

11.25–12.00
Unga, internet och övergrepp med Kajsa Rietz

Kajsa Rietz är föreläsningsansvarig på Novahuset, en förening med visionen ett samhälle fritt från sexuellt våld. Organisationen arbetar stödjande, uppsökande och förebyggande. Den stödjande verksamheten möter utsatta och anhöriga, och stödet bedrivs både fysiskt och på internet.

I den förebyggande delen av organisationen träffar Novahuset cirka 20 klasser i veckan från årskurs 4 till gymnasiet, inklusive särskola, samt utbildar yrkesverksamma och vårdnadshavare. Det uppsökande arbetet bedrivs genom trygghetsvandringar och på internetbaserade populära sociala plattformar. Kajsa Rietz föreläsning kommer ge en insikt i hur digitalt våld ser ut samt vad Novahuset ser som påverkar barn och ungas förväntningar på sex och relationer.

12.00–13.00
Lunch

13.00–13.45
Flerfaktorsmodellen – ett sätt att förstå och förebygga våld med Carol Hagemann-White

Carol Hagemann-White är en feministisk forskare som doktorerade på 1970-talet och som idag har fokus på könsbaserat våld (GBV). Carol Hagemann-White är upphovskvinna, tillsammans med ett forskarteam, bakom ”flerfaktorsmodellen” som handboken "Inget att vänta på" tar sin utgångspunkt ifrån och som lägger grunden för ett kunskapsbaserat våldsförebyggande arbete. Engelskt tal.

13.45–14.00
Paus

14.00–15.00
Att förebygga i praktiken – tre exempel från Norrbotten

 • Att förebygga våld – Emmelie Rutström och Felicia Fredriksdotter, Tjejjouren Luleå
  Tjejjouren Luleå är en verksamhet för tjejer av tjejer. Sedan 1998 har tjejer och kvinnor, med kunskap och erfarenhet av det dagliga förtryck och sexuella våld som män och pojkar utsätter flickor och kvinnor för, funnits där för att stötta andra tjejer och kvinnor. Vår föreläsning under denna nationella konferens kommer handla om vårt våldspreventiva arbete, varför vi arbetar med en feministisk analys i vårt förebyggande arbete och hur det arbetet kan se ut rent praktiskt.
 • Att arbeta med SEXIT – Ingela Norén, barnmorska på Ungdomsmottagningen Piteå
  SEXIT är ett samtalsunderlag som underlättar att prata med unga om sexuell hälsa och erfarenhet av våld. Genom användandet av SEXIT får ungdomarna möjlighet att samtala om sina erfarenheter och få stöd och hjälp om en behöver. Ungdomsmottagningen i Piteå har använt SEXIT sedan hösten 2019 och ser många vinster med att använda det i sin verksamhet.
 • Preventionsarbete i samverkan – Anna Morin, kurator EQ-mottagningen
  EQ-mottagningen är en verksamhet där vi erbjuder samtalsstöd till människor som utövar/utövat någon form av våld i nära relation eller som upplever sig ha svårt att hantera känslor så som ilska. Vår föreläsning kommer handla om det preventiva arbete vi gör i samverkan med andra verksamheter.

15.00–15.15
Paus

15.15–16.15
Panelsamtal: Mäns våld mot andra män och mäns våld mot kvinnor – hur ska vi förstå problemen och vilka är de gemensamma beröringspunkterna för att förebygga våldet?

Panelsamtalet utgår ifrån klass, rasism, segregation och maskuliniteter i ett samtal och förklaringsmodeller, på både individnivå och strukturell nivå, för att förstå våldet. Och vad som är viktigt att ta med sig i det förebyggande arbetet mot våld generellt och mäns våld mot kvinnor specifikt. I panelen möter vi:

 • Jesper Fundberg, etnolog och lektor vid polisprogrammet på Malmö universitet. Forskar, undervisar och arbetar med utvecklingsarbete i frågor om maskulinitet, makt, chefs- och professionsutveckling inom bland annat Polismyndigheten.
 • Shahab Ahmadian är MÄN:s ordförande och särskilt sakkunnig om rasism. Genom projekten "Fatta Man" och "Mannen Myten" belyses vikten av att se olika mäns positioner i samhället för att möjliggöra samtal om ansvar och att vara en del av ett förändringsarbete.
 • Karen Austin arbetar på Delegationen mot segregation (Delmos) och har i hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med frågor som rör mänskliga rättigheter, förebyggande arbete bland annat mot våld, motverka segregation, ungdomsarbete och främja jämställdhet inom både offentlig förvaltning, stat och kommun och i det civila samhällets organisationer.

Samtalet leds av Hanna Nordberg, sakkunnig i våldsprevention, Unizon.

16.15–16.30
Avslutning

Avslutning med Olga Persson, ordförande Unizon och Shahab Ahmadian, ordförande MÄN.

Om konferensen

Året konferens följer en ”problem-lösnings-struktur”. Under förmiddagen ligger fokus på att förstå och fördjupa sig kring problemet med mäns våld mot kvinnor utifrån forskning och erfarenheter gällande de som utövar våld och som utsätts för våld.

Eftermiddagen har lösningsfokus där forskaren Carol Hagemann-White inleder med de vetenskapliga grunderna gällande våldsförebyggande arbete och flerfaktorsmodellen. Därefter presenteras konkreta exempel från Norrbotten om hur de arbetar praktiskt förebyggande och med förändringsarbete.

Dagen avslutas med ett panelsamtal om hur fler maktordningar spelar in i förståelsen av våld, det förebyggande arbetet och en diskussion om kopplingarna mellan mäns våld mot andra män och mäns våld mot kvinnor.

VAR:
Digital sändning från Norrbotten. Länken skickas ut den 25 november till den e-postadress som anges i anmälan.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
26 nov 2021

Anmäl dig

Kontakt