Risk för vattenbrist i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Pharmaceuticals in the Baltic Sea Region – emissions, consumption and environmental risks

Om publikationen

Löpnummer:
2020:28
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-985918-8-0
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
345
Publikationstyp:
Rapport

Läkemedelsrester är vitt spridda i miljön. Vissa läkemedelssubstanser förekommer i nivåer som utgör en risk för organismer som lever i vatten, bottensediment och i jord. Detta visar resultat från det treåriga projektet Clear Waters from Pharmaceuticals (CWPharma) som finansierades av EU:s Interreg Baltic Sea Region Program. Syftet med projektet var att minska spridning av läkemedelsrester till Östersjön. Länsstyrelsen Östergötland deltog i projektet tillsammans med andra myndigheter, forskare och avloppsreningsverk från sju östersjöländer. Projektet delades in i fyra arbetspaket med fokus på (1) utsläpp, miljörisker och konsumtion av aktiva läkemedelssubstanser, (2) avancerad rening av avloppsvatten, (3) uppströmsåtgärder och (4) scenarier, slutsatser och handlingsplan.

Länsstyrelsen samordnade arbetet med att kartlägga utsläpp, miljörisker och konsumtion av ca 80 aktiva läkemedelssubstanser i östersjöregionen. Provtagningar genomfördes i utvalda avrinningsområden i Sverige, Finland, Estland, Lettland, Tyskland och Polen. Prover samlades in från sjöar, vattendrag, kustvatten och jordbruksmark. Vi analyserade även utsläpp av läkemedelsrester från avloppsreningsverk, sjukhus, läkemedelsindustri, fiskodlingar, djurbesättningar och deponier. I Sverige genomfördes provtagningar inom Motala ströms avrinningsområde, från Vättern till Bråviken.

I denna rapport presenteras samtliga resultat från kartläggningen av utsläpp, miljörisker och konsumtion av läkemedelssubstanser i östersjöregionen. Den utbredda och ställvis höga förekomsten av läkemedelsrester i miljön visar att det krävs omedelbara åtgärder för att minska risken för negativa miljöeffekter och utveckling av antibiotikaresistens.

Pharmaceutical residues are widespread in the environment. Some active pharmaceutical ingredients (APIs) are present at levels that may negatively affect organisms in surface water, sediment and soil. This report highlights results from the three year-project Clear Waters from Pharmaceuticals (CWPharma) funded by the EU’s Interreg Baltic Sea Region Programme. The overall aim of the project was to decrease the emissions and adverse effects of pharmaceuticals in the Baltic Sea region. The County Administrative Board of Östergötland participated in the project together with other authorities, researchers and wastewater organisations from seven Baltic Sea countries. The project was divided into four work packages focusing on (1) emissions, consumption and environmental risks of APIs, (2) advanced wastewater treatment, (3) low-tech risk reduction measures of APIs, and (4) scenarios, conclusions and action plans.

The County Administrative Board of Östergötland coordinated the work of mapping the emissions, consumption and environmental risks of about 80 active pharmaceutical ingredients (APIs) in the Baltic Sea region. Sampling was performed in selected river basin districts in Sweden, Finland, Estonia, Latvia, Germany and Poland. Environmental samples were collected from lakes, streams, coastal waters and agricultural land. We also analyzed emissions of APIs from municipal wastewater treatment plants, hospitals, pharmaceutical manufacturing facilities, landfills, and fish and livestock farms. In Sweden, sampling was carried out within the Motala ström catchment area, from Lake Vättern to Bråviken Estuary.

This report presents all the results from the mapping of emissions, consumption and environmental risks of APIs in the Baltic Sea region. The widespread and, in some places, high prevalence of APIs in the environment shows that immediate measures are needed to reduce the risk of negative environmental effects and the development of antibiotic resistance.

Kontakt