Hantering av massor i Stockholms län

Dumper som lastar av bergmassa på toppen av en hög med bergmassa

Foto: Mostphotos

Bostads- och infrastrukturprojekt i Stockholms­ län leder till ett ökat behov av material. För att bland annat säkra tillgången på byggnadsmaterial, minska byggnadskostnader samt minska miljö- och klimatpåverkan behöver hanteringen av massor blir mer cirkulär och resurseffektiv.

Länsstyrelsen i Stockholms län samverkade 2021 – 2023 med Region Stockholm, Storsthlm, Trafikverket och Stockholms stad i ett projekt för regional masshantering och skickade därefter en rapport på remiss till kommunerna. Många remissvar har kommit in och den regionala masshanteringsplanen har sedan dess omformats till en regional strategi.

Strategi för hantering av massor

Aktörerna har utifrån rapportens resultat tagit fram en regional strategi, som ska förankras politiskt i de fem beställarorganisationerna Länsstyrelsen, Region Stockholm, Storsthlm, Trafikverket och Stockholms stad. Strategin ska skapa förutsättningar för cirkulär och resurseffektiv hantering av massor i länet.

Målsättningen är att marknaden ska använda projektgenererade massor av ballastkvalitet där det är lämpligt. Det ska vara så högkvalitativ och lokal användning som möjligt. Samtidigt ska arbetet med transporter bli mer effektivt och påverkan på miljö- och klimat från masshantering ska minska.

Studier och praktiska exempel visar att det går att reducera klimatbelastningen med cirka 30 procent samtidigt som det är möjligt att dra ner på kostnaderna. För att nå dit prioriteras aktiva insatser, planering, och samverkan mellan offentliga aktörer såväl som med näringslivet.

En nybildad styrgrupp ska fokusera på cirkulär masshantering och driva arbetet mot gemensamma mål. Styrgruppens representanter är från Länsstyrelsen i Stockholm, Region Stockholm, Trafikverket, Stockholms stad samt Täby, Botkyrka och Nacka kommun.

Frågor och svar om strategin

Det övergripande syftet med masshanteringsstrategin är att skapa förutsättningar för en mer resurseffektiv hantering av massor i länet och en regional samsyn om problematiken och målbilden.

Förhoppningen är att strategin ska bidra till att säkerställa tillgången på byggnadsmaterial, öka konkurrensen, minska miljö- och klimatpåverkan från masshanteringen, minska byggnadskostnader samt minska trängsel och därmed öka säkerheten på vägarna.

Det finns ett stort behov av en mer långsiktig och geografiskt övergripande samordning och planering vad gäller länets masshantering. Detta för att i högre utsträckning ta tillvara de massor som uppstår i regionens bygg- och anläggningsprojekt.

Länsstyrelsen i Stockholm, Region Stockholm, Storsthlm, Trafikverket och Stockholms stad samverkar för att tillsammans uppnå en mer cirkulär och resurseffektiv masshantering. Arbetet har under perioden 2021–2023 genomförts i projektet Regional plan för cirkulär och resurseffektiv hantering av massor för Stockholms län. Slutprodukten för projektet är en regional strategi för masshantering.

Länsstyrelsen i Stockholm, Region Stockholm, Storsthlm, Trafikverket och Stockholms stad ingår i samarbetet.

Det fortsatta arbetet kommer att drivas vidare och förvaltas inom Miljö- och Samhällsbyggnadsrådet (MSR). Rådets styrgrupp har representanter från Länsstyrelsen i Stockholm, Region Stockholm, Stockholms stad, Trafikverket, samt Täby, Botkyrka och Nacka kommun.

En arbetsgrupp tillsattes under det första mötet för styrgruppen den 16 juni 2023.

Styrgruppen och arbetsgruppen utformar och planerar åtgärder och följer upp masshanteringsstrategins mål och delmål.

Strategin för hantering av massor i Stockholms län, är klar. Strategin är beslutad av styrgruppen och godkänd på högsta tjänstemannanivå hos samtliga fem beställarorganisationer. Däremot saknas det politiska och formella beslut för några av organisationerna, där beslut väntas under hösten 2023.

Strategin har skickats ut till länets samtliga kommuner (mitten av juni), med en rekommendation att ställa sig bakom den regionala masshanteringsstrategins mål och intentioner.

 

Länets kommuner är viktiga aktörer i det fortsatta arbetet. Tillämpningen av strategin varierar beroende på hur långt kommunen har kommit i frågan om masshantering. Något som lyfts fram i strategin är att alla aktörer tar fram egna handlingsplaner, riktlinjer eller strategier utifrån den gemensamma regionala strategin.

Samarbete och erfarenhetsutbyte en viktig del i arbetet för att nå de gemensamma och övergripande målen i strategin. Både bransch och näringsliv kommer att vara delaktiga i det fortsatta arbetet, till exempel genom deltagande i olika samverkansaktiviteter.

Strategin hanterar i nuläget inte specifika tillsynsfrågor eller lagstiftning.

I strategin ingår inte frågor kring hantering av sulfidberg, utan vägledning för detta tas fram i andra sammanhang.

Ballast– generell term för stenmaterial. Ballast används som fyllnadsmaterial i hus och vägkonstruktioners grundläggning och utgör huvudkomponenten i asfalt och betong.

Projektgenererade massor– summan av den asfalt, jord, sten, berg och lera som schaktas i bygg- och anläggningsarbeten inom ett geografiskt område.

Återanvändning – en produkt eller en komponent som inte är avfall används igen för att fylla samma funktion som den ursprungligen var avsedd för.

Återvinning – en avfallshantering som innebär att avfall kommer till nytta som ersättning för något annat material eller förbereda det för sådan nytta eller en åtgärd som innebär att avfall förbereds för återanvändning.

Kontakt

Enheten för miljöskydd

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss