Informationscentralen för Västerhavet – INFOWEST

Informationscentralens uppgift är att informera om det aktuella tillståndet i kust- och havsmiljön inom området Västerhavet. Havsområdet sträcker sig från Kullens fyr i Skåne till norska gränsen i Kosterhavet i Västra Götaland. Uppdateringar nedan görs vid behov och kan till exempel handla om alggifter, syrebrist, observationer av främmande arter eller fall av större antal döda fiskar eller sälar.

Tjörn. Foto: Anna Dimming
​​​​​​​​Ser du något ovanligt eller till exempel misstänker en algblomning så kontakta gärna INFOWEST.

Aktuellt

23 juni
Algtoxiner
Vid de musselodlingar som har provtagits för att hitta eventuella algtoxiner återfanns förekomst av algtoxiner i flera områden; i Edsviken norr om Grebbestad, Havstensfjorden utanför Uddevalla, Koljöfjorden nordöst om Ellös och i Saltö fjord utanför Lysekil. Även i vattenproverna längs kusten återfanns potentiellt giftiga alger i vattenmassan. Dessa kan tas upp och lagras i blåmusslor. I handeln finns kontrollerade och giftfria musslor. För mer information om öppna och stängda musselodlingar; Livsmedelsverkets musselkontroll.

15 juni
Algtoxiner
Flera musselodlingar har nu öppnats efter en tids förhöjda halter av algtoxiner som nu har minskande trend. I vattenprover längs kusten har algtoxiner påvisats och dessa kan ackumuleras upp i musslorna. Kontrollerade och giftfria musslor finns i handeln.

10 juni
Algtoxiner

Analyssvar från både vattenprover och musselprover visar att det finns alggifter längs hela kusten och man bör därför undvika att plocka och äta vilda musslor. Kontrollerade och giftfria musslor finns i handeln. För mer information om öppna och stängda musselodlingar; Musselkontroll Livsmedelsverket 

30 maj

Nu är den här! Rapporten Havet 2015/2016 med det senaste om miljötillståndet i våra kust och hav. Läs även om mikroplaster, klimatförändringar och komplexa samband och om hur våra matvanor har en betydelse för övergödningen av våra hav, med mera. För hela rapporten; Havet 2015/2016

27 maj
Algtoxiner

Från de 11 musselodlingarna där prover har analyserats återfanns förekomst av algtoxiner i flera områden. Potentiellt giftiga alger har även påträffats i de vattenprover som tas längs kusten, speciellt i områdena runt Lysekil och Fjällbacka. Dessa kan tas upp och ansamlas i musslorna. Kontrollerade och giftfria musslor finns i handeln. För mer information om öppna och stängda musselodlingar; Livsmedelsverkets musselkontroll.

20 maj
Algtoxiner

De analyser som utförts senaste veckan på musslor från ett 10-tal odlingar från strax norr om Grebbestad ner till Marstrand visar inte på några förhöjda halter av algtoxiner. Låg förekomst av potentiellt giftiga alger återfanns i vattenprover längs kusten. Kontrollerade och godkända musslor återfinns i handeln. För mer information om öppna och stängda musselodlingar se; Produktionsområden musslor Livsmedelsverket 

15 april
Alggifter

Varken de senaste håvproverna längs västkusten eller prover från öppna musselodlingar visar någon stor förekomst av potentiellt giftiga alger i Västra Götalands län, dock har förekomst av potentiellt giftig alg påträffats i vattnet i Havstensfjorden/Ljungskile. För mer information om de öppna musselodlingarna se; Musselkontroll Statens Livsmedelsverk. Kontrollerade och giftfria musslor finns att köpa i handeln.

8 april
Algtoxiner

Under veckans provtagningar av algtoxiner längs kusten har förhöjda halter noterats i musslor innanför Orust och Tjörn. Man har också sett höga förekomster av toxiska alger i håvproverna från Göteborg och hela vägen upp till Koster. Informationscentralen rekommenderar därför att man ej plockar och äter vilda blåmusslor tillsvidare då algerna kan ansamlas i musslorna. Kontrollerade och giftfria musslor finns att köpa i handeln. Uppdatering av tillståndet söder om Göteborg kommer ske när analyssvar inkommer från Hallands län.

Bakterier

Mycket höga bakteriehalter (E-coli) har noterats i hjärtmusslor i Havstensfjorden.  

4 mars
Vårblomning längs kusten

De senaste håvproverna av alger visade att vårblomningen nu har kommit igång i Hallands och Västra Götalands kustvatten. I de inre fjordarna runt Orust och Tjörn var det artfattigt och närsaltsnivåerna var relativt höga vilket indikerar att blomningen inte startat där än. Kiselalger dominerar växtplanktonsamhället helt. Det är stora solitära arter från släktet Coscinodiscus, arter från det kedjebildande släktet Thalassiosira samt arten Skeletonema marinoi som ger oss nedan vackra bilder från Koster. 


Planktonsamhället vid Koster i mars 2016. Foto: Malin Mohlin SMHI 

Alggifter

Vid de 10 musselodlingar som provtogs för att hitta eventuella algtoxiner återfanns förhöjda halter ovan gränsvärden för diarreframkallande toxiner i två områden; Bottnefjorden utanför Bovallstrand och i Saltö fjord utanför Lysekil. I håvproverna längs kusten återfanns även potentiellt giftiga alger i vattenmassan. I handeln finns kontrollerade och giftfria musslor.

19 februari
Vattenprover

I de vattenprover som tagits längs Bohuskusten har potentiellt giftiga alger påträffats runt Tjörn och Orust. Dessa kan tas upp och lagras i blåmusslor. Kontrollerade och giftfria blåmusslor finns i handeln.

5 februari
Algtoxiner

Veckans håvprover längs Bohuskusten visar på förekomst av olika potentiellt giftiga alger i främst norra Bohuslän. Inga förhöjda halter av algtoxiner har inrapporterats från nio musselodlingar mellan Havstenssund ner till Stigfjorden. Det finns dock en risk att algerna i vattnet ansamlas i blåmusslor. Kontrollerade och giftfria musslor finns i handeln. Inga provsvar har ännu inkommit från Hallands kust.

28 januari
Algtoxiner

Inga halter av algtoxiner över gränsvärden har påträffats i de prover som tagits från 7 blåmusselområden från Lysekil och runt Orust och Tjörn under vecka 4.

22 januari
Algtoxiner i musslor

Av de åtta musselodlingar som provtagits återfanns förhöjda halter av diareéframkallande toxiner i ett område mellan Hälleviksstrand och Mollösund. Kontrollerade och giftfria blåmusslor finns att köpa i handeln.

14 januari 2016
Alger

I de vattenprover som togs förra veckan från Laholmsbukten till Kosterfjorden återfanns varierande mängder av potentiellt giftiga alger vilket kan ansamlas i musslorna. Vid provtagning från de åtta öppna musselodlingarna i början av denna vecka återfanns höga halter av diareéframkallande toxiner i Kråkefjord och Boxvikskile (mer info produktionsområden musslor livsmedelsverket). Kontrollerade och giftfria musslor finns i handeln.

11 december

Av de analyser på blåmusslor som inkommit från åtta odlingsplatser mellan Lysekil och ner till södra Havstensfjorden återfanns förhöjda halter av diarreframkallande alger i ett område innanför Mollösund.

Under början av december togs de månatliga hydrografiproverna längs hela kusten. För att se alla parametrar för varje station gå in på det kartmaterial som SMHI tagit fram

Bohuslän december

Halland december

7 december

I de vattenprover togs i slutet på förra veckan återfanns varierande mängder av potentiellt giftiga alger längs hela kusten vilket kan ansamlas i musslorna. Kontrollerade och giftfria musslor finns i handeln.

4 december

Av de 10 musselodlingar som har provtagits längs Bohuskusten återfanns förhöjda halter av diarréframkallande algtoxiner runt Tjörn och Orust. Man kan köpa musslor som kontrollerade och giftfria i handeln.

På grund av stormlågtrycket Helga har vi nu ett havsvattenstånd mellan cirka +20 till +100 cm över medelvattenståndet längs västkusten.

 

 Content Editor

 Västerhavet 2015

- en årlig rapport om miljön i Skagerrak, Kattegatt och Öresund. Ladda ner den senaste rapporten som har temat åtgärder för en bättre havsmiljö.