Informationscentralen för Västerhavet – INFOWEST

Informationscentralens uppgift är att informera om det aktuella tillståndet i kust- och havsmiljön inom området Västerhavet. Havsområdet sträcker sig från Kullens fyr i Skåne till norska gränsen i Kosterhavet i Västra Götaland. Uppdateringar nedan görs vid behov och kan till exempel handla om alggifter, syrebrist, observationer av främmande arter eller fall av större antal döda fiskar eller sälar.
Tjörn. Foto: Anna Dimming
​​​​​​​​​​​​​Ser du något ovanligt eller till exempel misstänker en algblomning så kontakta gärna INFOWEST.

Aktuellt

23 februari
Algtoxiner och bakterier i musslor
Veckans provtagningar av algtoxiner i musslor från Grebbestad i norr och ner till Stigfjorden mellan Orust och Tjörn visade inte på några förhöjda halter. Inte heller bakteriehalterna i musslor, som provtagits mellan Tjärnöarkipelagen och ner till Stigfjorden visade på några förhöjda halter.

17 februari
Förhöjda bakteriehalter i musslor
Den senaste veckans provtagning har skett vid musselodlingar mellan Lindöfjorden, norr om Havstenssund, och ner till Ljungskile innanför Orust. Inga förhöjda halter av algtoxiner har noterats men däremot höga halter av bakterier i Havstensfjordens norra del. Kontrollerade och godkända musslor finns i handeln.

9 februari
Vid de senaste mätningarna av algtoxiner och bakterier i musslor längs kusten har förhöjda halter av dessa påträffats i flera områden. En potentiellt giftig alg har även påträffats längs hela kusten i vattenprover och man bör därför undvika att plocka och äta vilda musslor då dessa kan ackumuleras i musslorna. Kontrollerade och giftfria musslor finns i handeln.

8 februari
Januari månads prover har haft låga halter av algtoxiner överlag men i senaste mätningarna från början av februari återfanns förhöjda halter av en diarréframkallande altoxiner i Lysekilsområdets blåmusslor. Månadens odlingar som ingick i provtagningarna kom från Grebbestadsområdet i norr ner till norra Tjörn.

7 december
Algtoxiner i musslor
Enligt de senaste provtagningarna från öppna musselodlingar mellan Tjärnöarkipelagen i norr till Hakefjorden innanför Tjörn i söder återfanns inga förhöjda halter av algtoxiner.

2 dec -16
Toxiner och bakterier i musslor
De senaste provtagningarna på musslor längs Göteborgs och Bohusläns kust visade på förhöjda halter av bakterier (E.coli) i Ljungskile men inga förhöjda halter av algtoxiner i någon av de öppna musselodlingarna mellan Tjärnö till området innanför Orust/Tjörn.

17 november
Toxiner och bakterier i musslor
Enligt senaste veckans mätningar av bakteriehalter och lipofila toxiner i musslor återfanns inga förhöjda halter i de öppna musselodlingarna mellan Tjärnöarkipelagen ner till områden runt Orust/Tjörn. Läs mer om öppna och stängda odlingsområden

28 oktober
Av de prover som tagits i öppna musselodlingar (ostron, blåmussla och hjärtmussla) från Råssö-Resöfjorden i Tanum till norra Hakefjorden innanför Tjörn eller i vattenproverna längs västkusten återfanns inga förhöjda halter av algtoxiner. Läs mer om stängda och öppna musselodlingar.  

5 oktober
Kustövervakning september
Den nationella övervakningen av algsituationen och oceanografiska parametrar som sker varje månad genom SMHI genomfördes 12-19 september. Resultaten visade bland annat högre yttemperaturer än normalt i Skagerrak och Kattegatt: Alla närsaltshalter var låga på västkusten vilket är normalt för årstiden. Syresituationen i bottenvattnet i Skagerrak var god och normal i Kattegatt.

För mer information:  

SMHI kustövervakning september 2016

Algsituationen september 2016 västkusten

Alggifter i musslor
De senaste mätningarna i musselodlingar mellan Tjärnöarkipelagen i norr till Stenungsundsområdet visar inte på några halter över gränsvärden för de potentiellt giftiga algerna som kan ansamlas i musslor. För mer information om produktionsområden av musslor längs västkusten: Livsmedelsverkets musselkontroll

30 september
Bakteriehalter i ostron
Enligt de senaste mätningarna av bakterier i musslor (E.coli) har höga halter uppmätts i ostron utanför Fjällbacka. Kontrollerade och godkända ostron samt övriga musslor finns i handeln. Ostron tillhör enligt fiskerilagen vattenrättsägaren från strandlinjen och 200 meter ut. För att plocka ostron ska man alltid ha markägarens tillstånd och de man plockar ska ha en storlek på minst 6 centimeter (diameter eller bredd). Mer information

29 september
Algtoxiner i vattenprover
Inga förhöjda halter har påvisats i de prover som tagits områden från musselodlingar mellan Tjärnöarkipelagen och ner till Norra Hakefjorden söder om Stenungsund. Däremot har potentiellt giftiga alger påträffats i flera områden i vattenprover, vilka kan ackumuleras upp i musslor, och därför är det nu lämpligt att köpa musslor i handeln vilka är kontrollerade och giftfria.  ​​​

27 september
Årets hummerfiske och regler
Igår den 26 september startade årets hummerfiske vilken är tillåten fram till 30 april 2017. Det finns indikationer som visar att hummerbeståndet är sämre än förväntat och att fisketrycket har ökat under den senaste 10-årsperioden. Havsfiskelaboratoriet (SLU) i Lysekil som analyserar fiskefångstdata anser att fisketrycket bör minska och mycket tyder på att en ökad reglering av fisket kommer införas. Nedan följer en checklista med efterföljande information som gäller för årets hummerfiske;

  • Som fiskeredskap får endast tinor användas. Högst 14 för fritidsfiskare och 50 för yrkesfiskare
  • Märk dina tinor och sump korrekt  
  • Minimimåttet på varje hummers ryggsköld är 8 cm
  • Du får inte ta upp humrar som har rom
  • Som fritidsfiskare får du inte sälja din hummerfångst

Mer information om hummer och fiskeregler. Läs gärna Länsstyrelsens nyhet om tjuvstarten på hummerfisket.