Länets byggnadsminnen

Det finns för närvarande 247 byggnadsminnen i länet. I länet finns också ca 25 statliga byggnadsminnen, varav många är försvarsverk, till exempel Bohus, Carlstens och Karlsborgs fästningar.
Bild på kv Päronet i Göteborg.

Den dominerande gruppen byggnadsminnen utgörs av

  1. borgerskapets bostäder i stadsmiljöer
  2. slott och herrgårdar
  3. handel (t ex banker och handelsbodar)
  4. rättsväsen (t ex tingshus och rådhus)
  5. tjänsteboställen (t ex prästgårdar).

Åldersmässigt dominerar byggnader som är uppförda under 1700 och 1800-talen.

Läckö slott vid Vänern.

Dagens byggnadsminnen representerar huvudsakligen de välsituerade samhällsgruppernas historia.

Byggnadsminnen ska spegla samhället

Västra Götalands län är ett stort län såväl befolknings- som landskapsmässigt och omfattar både kust, odlings och skogslandskap med olika karaktär. Även om det finns exempel på byggnadsminnen som berör fisket, sjöfarten, jordbruket och tillverkningsindustrin, speglar inte byggnadsminnena fullt ut länets sammantagna historia. Därför har vi som mål att byggnadsminnesförklara miljöer som på ett bredare sätt ska spegla länets historia.

Byggnadsminnen från 1900-talets offentliga byggande, modernismen, fritidskulturen eller kvinnodominerade miljöer och arbetsplatser är exempel på bebyggelse som med några få undantag saknas i länets historiebild så som den idag skildras genom byggnadsminnena.

Kontakta oss

Historia på plats

Historia på plats

Utflyktsguide till Västra Götalands historia. Ett urval av välkända kulturmiljöer.