Riksintressen

Riksintressen är viktiga i samhällsplaneringen. De pekas ut inom olika områden, både för bevarande och nyttjande. Naturvårdsverket anger vilka områden som är av riksintresse för naturvård och friluftsliv och Riksantikvarieämbetet områden av riksintresse för kulturmiljövård.

Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.

Riksintressen för naturvård

Områden av riksintresse för naturvård utgör några av våra bästa exempel på landskapstyper, naturtyper och andra naturvärden i olika regioner. Riksintressen kan också vara sällsynta företeelser.

Riksintressen för friluftsliv

Med friluftsliv avses i detta sammanhang vistelse i naturen för naturupplevelser, fysisk aktivitet och avkoppling. Viktiga naturkvalitéer för friluftslivet är bland annat variation i landskapet. Områden av riksintresse för friluftslivet har så stora friluftsvärden på grund av tillgänglighet samt natur- och kulturkvalitéer, att de är eller kan bli attraktiva för en stor mängd besökare. Urvalet av områden representerar Sveriges olika landskapstyper.

Riksintressen för kulturmiljövård

Riksantikvarieämbetet har beslutat om kulturmiljövårdens riksintressen. De flesta riksintressen tillkom genom 1987 års naturresurslag, en av föregångarna till dagens miljöbalk. Vid några tillfällen har urvalet setts över. Bakgrunden till riksintressena utgörs bland annat av att kommunerna övertagit det formella ansvaret för markanvändningen. Läs mer om riksintressen för kulturmiljövård.

Riksintresseområden för dricksvattenförsörjning

Under 2012 har Länsstyrelsen i Västra Götaland utsett två områden som föreslås att bli riksintresseområden för dricksvattenförsörjning. Förslagen togs fram på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten (HaV). Länsstyrelsens förslag utgörs av Göteborgs Stads anläggningar för dricksvattenförsörjning, samt Skaraborgsvattens Kommunalförbunds dricksvattenanläggningar.

Underlagen nedan är remissversioner, och de berörda kommunerna önskas lämna svar på remissen senast den 17 maj 2013. Efter att remissinstansernas synpunkter har övervägts, lämnas de två slutliga förslagen in till Havs- och vattenmyndigheten, som sedan fattar beslut i frågan. 

Sammanställda underlag

Regionalt underlag för riksintresseområde för dricksvattenförsörjning - Göteborgs Stads anläggningar för dricksvattenförsörjning

Regionalt underlag för riksintresseområde för dricksvattenförsörjning - Skaraborgsvattens Kommunalförbunds dricksvattenanläggningar

Riktlinjer från Havs- och vattenmyndigheten

Riktlinjer för regionala underlag rörande riksintresse för vattenförsörjning

 Riksintressen på kartan

Informationskartan hittar du våra riksintressen.

Markera "riksintressen" på fliken "Turism/friluftsliv", "Kulturmiljö"  eller "Naturvård" i menyn till höger och tryck på knappen "uppdatera kartan".