Lokala naturvårdssatsningen (LONA)

Syftet med den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är att skydda naturen och göra den tillgänglig för människor. Tanken är att bidragen ska stimulera kommunernas långsiktiga naturvårdsengagemang och ge möjlighet att satsa lite extra på naturvård.

Länsstyrelsen kan även lämna bidrag till föreningar, företag och enskilda personer som vill driva lokala naturvårdsprojekt. LONA-bidrag kan bara sökas av kommuner så om du vill ha bidrag till ett projekt ska du anmäla det till din kommun som sedan avgör om den lämnar in ansökan till Länsstyrelsen.

Ansökan 2017

Ansökningarna för 2017 ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 1 december 2016. Ansökan ska också skrivas ut från registret, skrivas på av kommunens firmatecknare (eller enligt delegation), scannas och skickas digitalt till vastragotaland@lansstyrelsen.se

Vilka åtgärder kan få bidrag?

Åtgärderna ska bidra till att uppfylla ett eller flera av riksdagens antagna miljökvalitetsmål som är relevanta för naturvård och/eller friluftsliv.

Bidraget har ökat fokus på åtgärder för att skydda naturen och göra den tillgänglig för människor, bland annat genom att bevara och utveckla tätortsnära natur. Ett annat viktigt fokus är åtgärder för att gynna biologisk mångfald.

Maximalt 50 procent i bidrag kan sökas till ett projekt. Bidrag kan sökas till en rad olika åtgärder:

 • Kunskapsuppbyggnad (till exempel inventeringar av olika naturtyper, värdefulla naturområden eller arter)
 • Framtagande av underlag (till exempel kommunala naturvårdsprogram, inklusive friluftsliv)
 • Områdesskydd (till exempel kostnader för värdering, förhandling, gränsmarkering, framtagande av skötselplan)
 • Vård och förvaltning av områden, naturtyper eller arter (nya skötselåtgärder inklusive åtgärder för att främja friluftsliv i natur- och kulturmiljöer)
 • Restaurering av områden, naturtyper eller bestånd av arter
 • Information, folkbildning eller annan kunskapsspridning (till exempel guidning i natur- och kulturmiljöer, ta fram infomaterial, skyltning).

Andra bidrag

Har du kollat om dina åtgärder kan få bidrag från andra källor? Ibland är bidragsnivån generösare jämfört med LONA-bidraget. Åtgärder som platsar inom andra bidragsstöd är generellt lägre prioriterade inom LONA. Särskilt gäller det åtgärder som kan få stöd från Landsbygdsprogrammet.

Läs mer om andra bidrag.

Ansvar

Kommunen är rättsligt och ekonomiskt ansvarig inför Länsstyrelsen för genomförande och redovisning av projekten. Det är därför viktigt att skriftliga avtal upprättas mellan kommunen och genomförande aktörer för enskilda åtgärder. Exempel på avtal finns i länk till höger under rubriken Ansökan om bidrag.

Tillstånd, dispenser och samråd

Ett beslut om LONA-bidrag befriar inte kommunen från att följa annan lagstiftning beträffande samråd, tillstånd och dispenser. Det gäller till exempel åtgärder som berör fornminnen (kulturmiljöenheten), naturmiljöer (naturavdelningen) och åtgärder i vatten (vattenavdelningen).

Information till dig som jobbar med LONA-projekt

 • Information och länk till LONA-registret för ansökan om bidrag finns ovan samt till höger under rubriken Ansökan om bidrag.
 • Upplysningar om utbetalningar finns i varje bidragsbeslut.
 • Verksamhetsrapport för fleråriga projekt lämnas till Länsstyrelsen varje år senast den 1 mars.  
 • Slutrapport lämnas till Länsstyrelsen senast tre månader efter att projektet avslutats.  
 • Verksamhetsredovisning och slutredovisning görs i Naturvårdsverkets LONA-register. Se länk till höger under rubriken Ansökan om bidrag.
 • Använd Länsstyrelsens manual för verksamhets- och slutrapportering som är anpassad till våra rutiner. Se under rubriken Redovisning av bidrag till höger.
 • Ansökan om förändringar görs på Länsstyrelsens blankett och e-postas till angiven adress i blanketten. Se under rubriken Förändringar till höger.

 Kommunansvarskarta

Kommunansvarskarta

 Kampanjsymbol

LONA logotypeProjektets kampanjsymbol för dig som jobbar med trycksaker med mera inom ramen för bidraget.

Gör så här för att använda filerna: högerklicka, spara mål som...

färg.eps, svartvit.eps, färg.jpg, svartvit.jpg

 Förändringar

Behöver du förändra projektet? Fyll i blanketten och e-posta den till Länsstyrelsen. Adress står på blanketten.

Förändringsansökan

 Beviljade projekt

 Projektidéer?

Läs och inspireras av 3000 projekt i Naturvårdsverkets LONA-register.

 Publikationer

Naturvårdsverkets publikationer om LONA finns att ladda ner kostnadsfritt som pdf-er genom att söka på LONA.

Kommunalt naturskydd i lokala naturvårdssatsningen

Att satsa på lokalt naturskydd