Lokala naturvårdssatsningen (LONA)

Syftet med den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är att skydda naturen och göra den tillgänglig för människor. Tanken är att bidragen ska stimulera kommunernas långsiktiga naturvårdsengagemang och ge möjlighet att satsa lite extra på naturvård.

Länsstyrelsen kan även lämna bidrag till föreningar, företag och enskilda personer som vill driva lokala naturvårdsprojekt. LONA-bidrag kan bara sökas av kommuner så om du vill ha bidrag till ett projekt ska du anmäla det till din kommun som sedan avgör om den lämnar in ansökan till Länsstyrelsen.

Beslut om bidrag 2017

Länsstyrelsen har fattat beslut om bidrag till årets LONA-projekt. I Länsstyrelsens beslut den 19 april fördelades ca 6 Mkr till 15 kommuner och 29 projekt. Det kvarstår att fatta beslut om ca 300 Tkr till ett par projekt. Sedan 2004 har, inklusive 2017 års beslut, ca 90 miljoner kr beviljats till drygt 470 projekt. Besluten publiceras snart under rubriken "Beviljade projekt" till höger. Läs mer om projekten i Lona-registret.

Pressmeddelande 2017-04-20

Ansökan 2018

Ansökan för 2018 ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 1 december 2017. Ansökan ska också skrivas ut från registret, skrivas på av kommunens firmatecknare (eller enligt delegation), scannas och skickas digitalt med samtliga medfinansieringsintyg till vastragotaland@lansstyrelsen.se

Komplett ansökan krävs för att Länsstyrelsen ska påbörja handläggning. Ansökningar som inte är kompletta till sista ansökningsdatum kommer att avslås. Med det menas till exempel att:

 • Projektet ska uppfylla LONA-förordningen och NV:s vägledning för LONA
 • Alla fält som efterfrågas ska vara ifyllda i registret, även kommunens Postgiro/Bankgiro som ska anges i kontaktfliken för kommunens projektansvarige
 • Åtgärder ska vara väl beskrivna och geografiskt avgränsade. Det ska framgå var åtgärderna ska genomföras, med vilka metoder, vilken tid på året och så vidare. Kostnaderna för åtgärderna ska också framgå i budget. Använd gärna budgetmallen i länken till höger under rubriken Ansökan om bidrag.
 • Ansökan ska ha status Inskickad i registret, vara utskriven, påskriven, scannad och av kommunen e-postad till Länsstyrelsen senast sista ansökningsdatum.
 • Se Lokala naturvårdens dag nedan.

Lokala naturvårdens dag

Naturvårdsverket och Länsstyrelserna har bestämt att lyfta fram LONA-projekten genom en nationell dag då publika projekt visas upp för allmänheten. Planen är att genomföra dagen årligen från 2017.

För 2017 har dagen satts till 27 augusti. Det är viktigt att ni som planerar nya projekt funderar över hur ni ska visa upp just ert projekt och tar med detta i ansökan. Även pågående eller avslutade projekt ges möjlighet att visa upp projekten.

Ni kan ansöka om upp till 20 000 kronor per projekt och max 50% av arrangemangets totalkostnad.

Ansökan skickas till vastragotaland@lansstyrelsen.se senast 1 december 2017.

Nya projekt: Skriv in LONA-dagen som en egen åtgärd i kategorin Informationsinsatser när ni skapar er ansökan i LONA-registret.

Pågående projekt: Använd blanketten Tilläggsansökan här till höger. Blankett för medfinansieringsintyg finns på Naturvårdsverkets webbplats www.naturvardsverket.se/lona

Tyvärr går det inte att söka extra medel för redan avslutade projekt.

Vilka åtgärder kan få bidrag?

Åtgärderna ska bidra till att uppfylla ett eller flera av riksdagens antagna miljökvalitetsmål som är relevanta för naturvård och/eller friluftsliv.

Bidraget har ökat fokus på åtgärder för att skydda naturen och göra den tillgänglig för människor, bland annat genom att bevara och utveckla tätortsnära natur. Ett annat viktigt fokus är åtgärder för att gynna biologisk mångfald.

Maximalt 50 procent i bidrag kan sökas till ett projekt. Bidrag kan sökas till en rad olika åtgärder:

 • Kunskapsuppbyggnad (till exempel inventeringar av olika naturtyper, värdefulla naturområden eller arter)
 • Framtagande av underlag (till exempel kommunala naturvårdsprogram, inklusive friluftsliv)
 • Områdesskydd (till exempel kostnader för värdering, förhandling, gränsmarkering, framtagande av skötselplan) Läs mer om kommunalt områdesskydd
 • Vård och förvaltning av områden, naturtyper eller arter (nya skötselåtgärder inklusive åtgärder för att främja friluftsliv i natur- och kulturmiljöer)
 • Restaurering av områden, naturtyper eller bestånd av arter
 • Information, folkbildning eller annan kunskapsspridning (till exempel guidning i natur- och kulturmiljöer, ta fram infomaterial, skyltning).

Andra bidrag

Har du kollat om dina åtgärder kan få bidrag från andra källor? Ibland är bidragsnivån generösare jämfört med LONA-bidraget. Åtgärder som platsar inom andra bidragsstöd är generellt lägre prioriterade inom LONA. Särskilt gäller det åtgärder som kan få stöd från Landsbygdsprogrammet.

Läs mer om andra bidrag.

Ansvar

Kommunen är rättsligt och ekonomiskt ansvarig inför Länsstyrelsen för genomförande och redovisning av projekten. Det är därför viktigt att skriftliga avtal upprättas mellan kommunen och genomförande aktörer för enskilda åtgärder. Exempel på avtal finns i länk till höger under rubriken Ansökan om bidrag.

Tillstånd, dispenser och samråd

Ett beslut om LONA-bidrag befriar inte kommunen från att följa annan lagstiftning beträffande samråd, tillstånd och dispenser. Det gäller till exempel åtgärder som berör fornminnen (kulturmiljöenheten), naturmiljöer (naturavdelningen) och åtgärder i vatten (vattenavdelningen).

Information till dig som jobbar med LONA-projekt

 • Information och länk till LONA-registret för ansökan om bidrag finns ovan samt till höger under rubriken Ansökan om bidrag.
 • Upplysningar om utbetalningar finns i varje bidragsbeslut.
 • Verksamhetsrapport för fleråriga projekt lämnas till Länsstyrelsen varje år senast den 1 mars.  
 • Slutrapport lämnas till Länsstyrelsen senast tre månader efter att projektet avslutats.  
 • Verksamhetsredovisning och slutredovisning görs i Naturvårdsverkets LONA-register. Se länk till höger under rubriken Ansökan om bidrag.
 • Använd Länsstyrelsens manual för verksamhets- och slutrapportering som är anpassad till våra rutiner. Se under rubriken Redovisning av bidrag till höger.
 • Ansökan om förändringar görs på Länsstyrelsens blankett och e-postas till angiven adress i blanketten. Se under rubriken Förändringar till höger.

 Kommunansvarskarta

Kommunansvarskarta

 Kampanjsymbol

LONA logotypeProjektets kampanjsymbol för dig som jobbar med trycksaker med mera inom ramen för bidraget.

Gör så här för att använda filerna: högerklicka, spara mål som...

färg.eps, svartvit.eps, färg.jpg, svartvit.jpg

 Förändringar

Behöver du ändra eller söka mer bidrag till projektet? Kontakta först Länsstyrelsen för avstämning. Fyll sen i avsedd blankett och e-posta den till Länsstyrelsen. Adress står på blanketten.

Ändringsansökan

Tilläggsansökan

 Beviljade projekt

 Projektidéer?

Läs och inspireras av 3000 projekt i Naturvårdsverkets LONA-register.

 Publikationer

Naturvårdsverkets publikationer om LONA finns att ladda ner kostnadsfritt som pdf-er genom att söka på LONA.

Kommunalt naturskydd i lokala naturvårdssatsningen

Att satsa på lokalt naturskydd