Radonbidrag

Bidraget upphörde vid årsskiftet 2014/2015 och alla ansökningar som kommit in till Länsstyrelsen har fått beslut.
För dig som fått din ansökan beviljad kommer utbetalning att ske som planerat. Detta gäller under förutsättning att villkoren i beslutet är uppfyllda.

Nyheten på Boverkets webbplats

Utbetalning av beviljat stöd

För utbetalning av ditt stöd ska blanketten begäran om utbetalning (bilaga till ditt beslut) skickas in till Länsstyrelsen. Bifoga kopia på fakturor som styrker dina kostnader.

För elektroniska ansökningar så begärs utbetalning via Boverkets e-tjänst.

Radonsanering - e-tjänst

> Gör din ansökan via Boverkets e-tjänst

Stödets storlek

Stöd lämnas med 50 procent av den godkända kostnaden för åtgärden, högst 15 000 kr. Vill du använda ROT-avdraget för arbetskostnaden kan du söka detta stöd enbart för materialkostnaden.

Pengarna betalas ut när åtgärderna är slutförda och kostnaderna redovisats. Du måste göra en ny mätning efter radonsaneringen (eftermätning) som ska redovisas till Länsstyrelsen. Resultatet påverkar inte ditt utbetalade stöd, men om eftermätning uteblir måste pengarna betalas tillbaka.