Stöd till solceller

Om du installerar solceller kan du få stöd för investerings-kostnaden. Stödperioden gäller till och med 2016 och intresset för stödet är stort. Observera att detta stöd inte kan kombineras med ROT-avdraget.

Solceller på Bjönnigården, Orust

 

Aktuellt!

Energimyndigheten har fördelat 125 miljoner för handläggning av stödet. Av dessa har Västra Götalands län fått drygt 24 miljoner.

Prognosen är att dessa pengar kommer att räcka till ansökningar som inkommit till och med mitten av oktober 2014 (prognos 2016-03-16).

Energimyndighetens pressmeddelande 

 I december 2015 beslutade riksdagen om att avsätta 225 miljoner för stödet under 2016. För åren 2017-2019 avsätts 390 miljoner per år.

Hur ansöker man om stöd!

Enklast söker du stödet elektroniskt med e-legitimation via Boverkets e-tjänst.

Solcellsstöd - e-tjänst

> Ansökan görs via Boverkets webbplats

 

Ansökan kan även göras på pappersblankett  som skickas per post till:

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Ansökningsblanketter och ytterligare information om stödet hittar du på Energimyndighetens webbplats

När ska ansökan lämnas?

Ansökan om stöd ska ha kommit in till länsstyrelsen i det län där systemet ska installeras:

 • Före det att projektet har påbörjats om sökanden är ett företag
 • Inom sex månader från det att projektet påbörjades om sökanden inte är ett företag.

En åtgärd anses påbörjad:

 • Den dag då kontrakt för projektering upprättades i de fall projekteringskostnader ingår i stödberättigande kostnader.
 • Den dag då solcellsmoduler införskaffades för installationen i övriga fall.

En åtgärd anses slutförd när solcellssystemet ansluts till elnätet. 

Förutsättningar för stöd till solceller 

 • Stödet gäller alla typer av elnätsanslutna solcellssystem
 • Bidraget är på 20 procent för privatpersoner (för ansökningar som inkommit före 2015-01-01 gäller fortfarande 35 procent) och 30 procent för företag.
 • Stödet beräknas på hela solcellsinstallationen, både material och arbete.
 • Det maximala stödbeloppet är 1,2 mil­joner kronor per solcellssystem eller solel- och solvärmehybridsystem.
 • De stödberättigade kostnaderna får uppgå till högst 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt. För solel/solvärme hybridsystem kan stödberättigade kostnader uppgå till högst 90 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.
 • Stöd får endast avse åtgärder som påbörjats tidigast den 1 juli 2009 och slutförts senast den 31 december 2016.  

Handläggningsprocessen

 • Ansökan inkommer till Länsstyrelsen
 • Handläggning av ansökan, komplettering begärs om uppgifter saknas.
 • Beslut om stöd, preliminär beräkning. Beslutet är fattat på de uppgifter som finns i ansökan.
 • Projektet genomförs (privatpersoner kan ha genomfört projektet redan före det att ansökan skickas in).
 • Begäran om utbetalning av beviljat stöd inkommer till Länsstyrelsen.
 • Handläggning av ansökan, komplettering begärs om uppgifter saknas.
 • Beslut om utbetalning av beviljat stöd, faktiska kostnader ligger till grund för beslutet.
 • Boverket betalat ut pengarna.

 

 

 Handläggning av ansökningar i Västra Götalands län

Vi handlägger för närvarande ansökningar som inkom januari-mars  2014.

 Återbetalning av ROT-avdrag

Återbetalning av ROT-avdrag

1. Om Skatteverket beslutat om slutlig skatt för det aktuella inkomståret:

Begär omprövning av din deklaration hos Skatteverket, använd Blankett SKV 6891

2. Om Skatteverket INTE beslutat om slutlig skatt för det aktuella inkomståret:

Kontakta installatören för att betala resten av arbetskostnaden.

 

 Skattereduktion för mikroproduktion

Skattreduktion för mikroproduktion av el har trätt i kraft enligt en ändring i inkomstskatelagen

Detta innebär att man via inkomstdeklarationen kan göra skattereduktion på 60 öre/kWh av den el som har matas ut till elnätet, maximal skattereduktion är 18 000 kr/år.

Inkomstskattelagen
(Mikroproduktion av förnybar el)