Metallsökare

För att använda metallsökare i Sverige behöver man
tillstånd från Länsstyrelsen.
Svärd upphittat i Hol, Vårgårda kommun. Foto: Anna-Lena Gerdin

Kravet på tillstånd för att använda och medföra metallsökare gäller både på land och i vatten. Myndigheter som behöver använda metallsökare, till exempel polisen, får dock göra detta utan tillstånd i de fall syftet är att söka efter annat än fornfynd. Den som behöver metallsökare i sin näringsverksamhet, exempelvis inom jord- och skogsbruk, kan ansöka om det och får då som regel tillstånd till detta.

Även en enskild person kan få tillstånd att använda en metallsökare för att söka efter annat än fornfynd. Ett sådant tillstånd gäller då inom ett avgränsat område där det inte finns några arkeologiska skyddsintressen. En enskild person kan inte få tillstånd till att använda metallsökare på eller i närheten av fornlämningar eller inom områden där det är hög risk för att påträffa fornfynd. Syftet är att skydda fornlämningarna från olyckliga ingrepp och plundring.

Vad som ska ingå i en ansökan om tillstånd att använda och medföra metallsökare framgår av Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd om fornlämningsförklaring och metallsökare (KRFS 2016:1).

Klicka här för att ansöka om tillstånd för metallsökare.

Här hittar du information om hur du gör en karta till din ansökan.

Hur bedöms en ansökan?

För att vi ska kunna bevilja ett tillstånd får det inte finnas några kända fornlämningar inom eller i närheten av det sökta området. Det får heller inte vara hög risk för att påträffa fornfynd inom området då detta kan leda till skada på ännu inte kända fornlämningar.

Skulle du ändå träffa på en fornlämning eller ett fornfynd vill vi att du rapporterar det till oss. Mer information om detta hittar du under "Om du hittar gamla föremål".