Västra Götalandsmodellen – Sociala risker i risk- och sårbarhetsanalysen

Rapport 2012:01
Löpnummer:
2012:01
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
26
Vägledning för att kunna integrera sociala risker i risk- och sårbarhetsanalyser. Första versionen utan indikatormatris.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.