TBT i småbåtshamnar i Västra Götalands län 2010 - En studie av belastning och trender

Löpnummer:
2011:30
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
 
Halten TBT och andra organiska tennföreningar har kartlagts i småbåtshamnar i Västra Götalands län. Målsättningen var primärt att får fram statusen i ytsedimenten. Prov har även tagits vid ca 8-10 cm djup för att ge en jämförelsegrund. Ytterligare en målsättning var att försöka klarlägga om kvoten TBT/DBT+MBT kan användas som en indikator på miljöstatusen med avseende på organiska tennföreningar inom miljökvalitetsmålet Giftfri Miljö.

Undersökningen är samfinansierad av Miljömålsekretariatet, Vattenmyndigheten för Västerhavet och Göteborgs stad.

Kommentar: