K-märkningen och människorna på Skolspåret: En etnologisk undersökning i Hjällbo.

Löpnummer:
2002:35
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2002
Sidantal:
85
I september 1999 valde Länsstyrelsen i Västra Götalands län att ge ett så kallat byggnadsvårdsbidrag till bostadsområdet Skolspåret i Hjällbo. Bidraget gick till en övertäckt gång som har stor betydelse för strukturen i området och som av Göteborgs stadsmuseum utpekats som kulturhistoriskt värdefullt.

Samma år som Skolspåret fi ck bidrag startade Länsstyrelsen projektet Storstadens arkitektur och kulturmiljö, ett regeringsuppdrag som ingått i propositionen Utveckling och rättvisa – en politik för storstaden på 2000-talet (prop. 1997/98:165). I propositionen utpekas bland annat Hjällbo som ett särskilt utsatt bostadsområde i Göteborg, bland totalt fyra. Att uppmärksamma miljonprogrammets bostadsområden som kulturhistoriska stod då i skarp kontrast mot den socioekonomiska bild av segregation, fattigdom och utsatthet som förmedlades i regeringens proposition. Många massmedier visade intresse för denna ”k-märkning” av betonghus från miljonprogrammet och bidraget gav för kulturmiljövården stora rubriker. För ägaren av hyreshusen i Hjällbo innebar också bidraget att Hjällbo omnämndes i positiva sammanhang. Här väcktes en tanke om kulturmiljövårdens roll som statushöjare och vad detta skulle kunna innebära för sektorns roll i framtiden.
Kommentar: