Samverkansplaner för värdefulla kust- och havsområden

Projektet startades på initiativ av Naturvårdsverket och har pågått mellan 2008-2011. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har varit ansvarig för ett av pilotprojekten. 
Riksintresset Fjällbacka insprängt mellan de branta granitklipporna

Pilotprojekt Norra Bohuslän

Samverkansplan för värdefulla kust- och havsområden - Pilotprojekt Norra Bohuslän har handlat om att utveckla nya förvaltningsformer för skydd, nyttjande och vård av större värdefulla kust- och havsområden. Arbetet har skett i samarbete mellan Länsstyrelsen i Västra Götalands län, de fem kommuner i norra Bohuslän (Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal och Lysekil), berörda sektorer samt brukare och intressenter i området.  

Avslutad projektfas

Projektfasen för Samverkansplan – norra Bohuslän (2008 – 2011) har avslutats och nu går vi in i en spännande genomförandefas. Huvudmännen för området norra Bohuslän kommer under 2011 att anta planeringsunderlagsdelen av Samverkansplanen som ett riktlinjedokument för att inarbeta i översiktplaneringen. Dessutom avser man att göra en avsiktsförklaring för fortsatt gemensamt arbete av förvaltning och åtgärdsförslagsdelen.  

En årlig utvärdering av Samverkansplanen planeras att ske i samarbete med den handlingsplan som utgör fortsättningen av Kustzonsprojektet och landsbygdsutveckling – norra Bohuslän.  Denna handlingsplan har utarbetats av Tillväxtsekretariatet tillsammans med kommuncheferna och styrgruppen för norra Bohuslän. Där deltar även Länsstyrelsen aktivt som adjungerad till styrgruppen.

 

Kompass

Arbetet fortsätter

Under hösten planerar Länsstyrelsen tillsammans med tjänstemännen från kommunerna att prioritera och utveckla framtagna strategier och förslag på åtgärder för en förbättrad havsmiljö samt möjlighet till finansiering för genomförande av dessa. Övergripande syftet är att hitta en god avvägning mellan olika intressen, för ett hållbart nyttjande av en unik kust och skärgårdsmiljö. Genom detta gemensamma arbete vill vi bidra till att nå nationella, regionala och lokala miljömål och internationella åtaganden.  

Vår förhoppning är att Samverkansplanen genom sammanställt och förbättrat kunskapsunderlag om den marina miljön och de faktorer som påverkar denna kan bli en plattform för dialog om hållbart brukande och bevarande. Lokal delaktighet och samverkan kring bevarande- och utvecklingsfrågor utgör grundstenar och förutsättningar för en långsiktig hållbar utveckling av området. Att både nyttja och bevara de värden som gör norra Bohuslän så unikt - Samarbete för hållbar tillväxt i en unik miljö.

 

Vacker kustvy, Foto: Ingelsa Isaksson

Målsättning

Samverkansplanen ska utgöra en integrerad del av den fysiska kustplaneringen och stärka förutsättningarna för en långsiktigt hållbar planering. Hänsyn ska tas till höga natur- och kulturvärden inom havsområdet i Norra Bohuslän. Underlaget ska visa en gemensam strukturbild för kommunernas översiktsplanering av havsmiljön i området och utgöra en vägledning för beslutsfattare på samtliga nivåer.

 Utvärdering

Sveriges Lantbruks Universitet (SLU) har gjort en utvärdering av det av Naturvårdsverkets initierade projektet marina Samverkansplaner;

"Framtidens flexibla förvaltningsformer? - en utvärdering av projektet Samverkansplaner för värdefulla kust- och havsområden"