Projekt Mångfaldig Samverkan

Skogs- och markägare, djurhållare, landsbygdsboende och myndigheter mot gemensamma mål.
Restaurering av betesmark Foto:Lars Johansson

Tillsammans går det att göra skillnad. Det är devisen för projekt Mångfaldig Samverkan där olika kategorier av människor på landsbygden gått samman i olika mindre projektgrupper.

Alla kan vara delaktiga

Tanken är att alla med konstruktiva idéer ska kunna vara delaktiga i projektgruppen. Till exempel djurhållare, skogsägare, landsbygdsboende, entreprenörer, föreningar, intresseorganisationer, myndighetspersoner och andra kategorier av personer som kan bidra med kunskap och vilja att bidra till lösningar.  

Hittills har grupperna haft som mål att traktvis skapa en mer naturvårdsinriktad och ekonomiskt hållbar markanvändning, till exempel i form av restaurering av naturbetesmarker. Lars Johansson, rådgivare på Länsstyrelsens landsbygdsenhet och Bengt Skalstad, skogskonsulent på Skogsstyrelsen, är två personer som varit delaktiga från start.

Gemensamma mål

Projektet stöttar grupper av personer från idé till genomförande! Att underlätta för deltagarna att sätta upp gemensamma mål är ett viktigt delmål och leder nästan alltid vidare till själva genomförandet.

Gemensamma mål för projektet. Foto: Lars Johansson 

 

I varje projektgrupp deltar en eller flera myndighetspersoner. Dessa fungerar som bollplank för frågor som behöver redas ut innan målen sätts upp i gruppen.

Myndighetspersonerna kan även fungera som rådgivare när det gäller att exempelvis sätta samman ansökningar om ersättning för de åtgärder gruppen beslutar sig för att genomföra.

Markanvändningsmål

Ett av målen med projektet är att få mandat från skogsägare att ge förslag på markanvändning om minst 1000 hektar skogsmark. Ett annat mål är att skogsägarna lägger om markanvändningen på minst 500 hektar av denna areal till en mer ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar form.

Positiva effekter

Gemenskapen i trakten stärks då nya samarbetsformer uppstår. Alla känner sig delaktiga och lär känna varandra bättre.

Likaså kan man även ana att arbetssättet möjliggör att såväl kvinnor som ungdomar får en mer aktiv och central roll i projektgrupperna.

Det gemensamma målen påverkar till exempel boendemiljö, rekreation, naturvård eller produktion. Alla i grupperna gynnas, men på olika sätt.

Hittills har 28 grupper gått från planeringsfas till genomförande. Deras mål är att sammanlagt restaurera 500 hektar naturbetesmark i länet.

Du kan själv läsa om arbetet i två av projektgrupperna:

Östad - Betesdjur ska hålla markerna öppna

Högsäter - Varsam röjning ger gladare natur

Tidigare projekt

Det prisbelönta projektet Samverkan (Djurhållare, markägare, landsbygdsboende och myndigheter mot gemensamma mål) är avslutat men ett liknande arbetssätt fortsätter i annan projektform.

Ett positivt beslut om finansiering av projektet Mångfaldig Samverkan har nyligen tillkännagivits och cirka 50 projektgrupper av markägare, djurhållare, landsbygdsboende och myndighetspersonal jobbar för mer naturvårdsinriktad och ekonomiskt hållbar markanvändning.

Samverkan Foto:Lars Johansson

Framtiden?

Tanken med arbetsmodellen är att den ska underlätta i lägen där ett antal personer behöver enas kring ett eller flera gemensamma mål.

I Projekt Samverkan fokuserades arbetet främst på restaurering av slåtterängar och naturbetesmarker. Arbetsmodellen kan med fördel även användas inom andra områden, där flera markägare berörs.  Exempelvis vid naturvårdsåtgärder i skog eller vid anläggande av våtmarker.

Restaurering av strandängarna vid Hillingsäterssjön

 Associerade nyheter

 Kontakta oss

Lars Johansson
010-2245361
lars.johansson@lansstyrelsen.se

Bengt Skalstad
0522-645704
bengt.skalstad@skogsstyrelsen.se

Christer Ivarsson
010-2245341
christer.ivarsson@lansstyrelsen.se

Katrin McCann
010-2245363
katrin.mccann@lansstyrelsen.se 

Landsbygdsenheten
010-224 40 00
landsbygd.vastragotaland@la
nsstyrelsen.se

 Finansiärer

 EU-flagga  
 
 Länsstyrelsen Västra Götalands län, logotyp