Projekt Samverkan Sjön Östen

Sjön Östen är en pärla med dess vackra bygd och engagerade människor, men utmaningarna är många. Under 2013-2015 drev Länsstyrelsen ett samverkansprojekt i bygden.
Samverkansprojektet är avslutat men Länsstyrelsen fortsätter att engagera sig i området, men i mindre omfattning under hösten. Dels fortsätter Länsstyrelsen att vid behov stötta det arbetet som satts igång inom samverkansprojektet, dels att förvalta det skyddade området. Till höger under rubriken Relaterat hittar du länkar till en del av det arbete som producerats i projektet 2013-2015, liksom mötesanteckningar från Mötesarena Östen.
En grupp människor vid sjön Östen

Strandbetesmarker och översvämningsmygg

Sjön Östen ligger i den nordöstra delen av länet och i sjön möts gränserna för kommunerna Mariestad, Skövde och Töreboda. I bygden finns aktiva och engagerade lantbrukare och landsbygdsbor, men med mycket svårskötta strandbetesmarker och översvämningsmygg som ställer till problem för djur och boende.  

Länsstyrelsen beviljades projektmedel

Sjön är en internationellt viktig fågelsjö och stora delar är avsatta som natura 2000 och naturreservat. Området är mycket rikt på fornlämningar. Området omfattas av riksintresse för både naturvård och kulturmiljö. Att ytterligare stärka de höga natur- och kulturvärden som finns i området är positivt ur flera aspekter. I många fall är lantbruk och djurhållning en förutsättning.

Östens betesförening bestående av djurhållare kring sjön har aktivt drivit önskemål om Länsstyrelsens engagemang i samverkansform. Länsstyrelsen beviljades projektmedel under 2013.

Tillsammans mot gemensamma mål

Syftet med projektet var att utveckla samverkan mellan djurhållande företag, markägare, boende, myndighetspersoner, kommuner och föreningar i området. Alla som ville bidra med idéer och till att arbeta framåt i bygden kring sjön Östen kunde vara med.

Personal från Länsstyrelsen fungerade som en resurs och koordinator för projektdeltagare i arbetet att hitta gemensamma mål för framtiden. Under projektet bildades mindre projektgrupper som stöttades av personal från länsstyrelsen.

Resultat

Länsstyrelsen har tillsammans med projektgrupper till sig utmaningar i bygden och satt upp gemensamma mål. Det har resulterat i nya skötselåtgärder, men också till att samarbetsytor byggts upp inför ett fortsatt arbete. Ett exempel är Mötesarena Östen. Kommunerna har varit en viktig aktör och de ansökte och beviljades ett LONA-projekt som de kommande fyra åren syftar till att stärka naturvärden, men också att försöka minska förekomsten av översvämningsmygg.     

Parallellt med arbetet i projektgrupper har samverkansprojektet bidragit till inspiration, kompetensutveckling och nätverksbygge genom efterfrågade eller behovsstyrda aktiviteter. Bland annat föreläsningskvällar, våtslåttermaskindag, holkbyggardag för barnfamiljer och fältvandring om kulturlämningar. Inom projektet har det genomförts analyser, såsom en grovfoderanalys av strandängsvegetation och en besöksräknarundersökning. En telefonintervjuundersökning har också genomförts med markägare och boende närmast sjön. Undersökningen visar att majoriteten tycker att landskapet är viktigt och att det används frekvent för rekreation och fritidssysselsättningar. 

Från projektet tar vi bland annat med oss att knappt två års arbete är en kort period för ett samverkansprojekt. Trots detta har vi tack vare starkt engagerade och intresserade aktörer kring Östen åstadkommit mycket tillsammans, vilket samverkansarbetet inom projektet möjliggjort. Tack alla!

Spång över vatten.
EU-flagga