Offentlig upphandling

En offentlig upphandling av större omfattning genomförs alltid skriftligt. Den upphandlande enheten anger krav och önskemål i ett förfrågningsunderlag och leverantören svarar med ett anbud. Möjligheterna att i efterhand förändra något i dessa handlingar är mycket begränsade.

Tänk på följande vid anbudslämnande i en offentlig upphandling:

Läs igenom förfrågningsunderlaget mycket noga.

Eftersom möjligheten för att komplettera anbudet i efterhand är mycket begränsad är det viktigt att alla frågor som ställs i förfrågningsunderlaget besvaras klart och tydligt.

Gå igenom förfrågningsunderlaget och tänk på följande:

  • Stämmer tekniska och andra specifikationer med vad du kan erbjuda? Stäm av mot kraven. Kontakta upphandlande enhet om det är något du undrar.
  • Tillåts ”alternativa utföranden”?
    Det måste framgå av förfrågningsunderlaget om alternativa utföranden kommer att beaktas vid upphandlingen. Om inte alternativa utföranden tillåts, lägg inte tid på att försöka ta fram egna/bättre förslag än vad som efterfrågas.
  • Rätt kvalitet!
    Ligg på den nivå som anges i förfrågningsunderlaget. Undvik att över- eller underofferera. Så nära kraven som möjligt på den godkända sidan. För låga prestationer kan medföra att anbudet inte tas upp, för höga att det är för dyrt.

Utforma anbudet helt efter instruktionerna i förfrågningsunderlaget.

Använd de formulär/blanketter som köparen eventuellt bifogar och vill ha ifyllda, och skicka in anbudet elektroniskt om så krävs. Hitta inte på några extra ”finesser”.

Lämna lägsta pris i anbudet.

Du kan i regel inte förhandla och i efterhand komma med rabatter. Du kan bara ändra uppenbara felräkningar.

  • Vid Öppen upphandling finns ingen rätt till förhandling.
  • Vid Förenklad upphandling får förhandling ske.

En eventuell förhandling får inte förändra de ursprungliga förutsättningarna. En anbudsgivare kan aldrig kräva en förhandling, detta är upp till den upphandlande enheten att avgöra om de vill förhandla med en eller flera anbudsgivare.

Se till att anbudet verkligen kommer fram i rätt tid.

Anbud som kommer in för sent får ej tas upp till prövning.

Påpeka oklarheter eller fel i förfrågningsunderlaget.

Ta genast kontakt med handläggaren för upphandlingen. Detta är mycket viktigt! Om synpunkter anmärks i tid kan det göras förtydliganden eller rättelser.

 Content Editor