Överklagande av bygglov, marklov och rivningslov samt förhandsbesked

Mål: ärendet tar 6 månader

Vad händer med ditt ärende på Länsstyrelsen

Har du överklagat ett beslut om bygglov, marklov eller rivningslov enligt plan- och bygglagen? Eller överklagat ett förhandsbesked? Då handläggs ärendet av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen fattar beslut på de handlingar som har kommit in. Handläggningen är i huvudsak skriftlig och beslutet fattas utan någon särskild förhandling eller överläggning med berörda parter.  

Länsstyrelsen får varje år in drygt 1 000 överklagade ärenden om bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked. Vi strävar alltid efter att fatta beslut snabbt, så snart ett ärende är komplett. Regeringen har satt upp handläggningsmål för denna ärendegrupp. Ett ärende kan av olika skäl ta både längre och kortare tid.

Handläggningsmål meddelade av regeringen
75 % av ärendena ska avgöras inom 4 månader
90 % av ärendena ska avgöras inom 6 månader

Ärendegången hos Länsstyrelsen

  • Ditt överklagande lämnas in till kommunen som kontrollerar att du lämnat in ditt överklagande i tid. Kommunen skickar sedan din överklagan och alla handlingar som legat till grund för beslutet till Länsstyrelsen.
  • Hos Länsstyrelsen får ärendet ett diarienummer. Ärendet fördelas sedan till en handläggare.
  • Ärendet handläggs normalt av en jurist. Ofta deltar även arkitekter, antikvarier eller miljövetare i handläggningen.
  • Handläggaren utreder ärendet och ser till att de kompletteringar som behövs kommer in.
  • När beslutet är fattat skickas det till parterna och kommunen.

Vad händer efter Länsstyrelsens beslut

  • Länsstyrelsens beslut kan överklagas till mark- och miljödomstolen och sedan vidare till mark- och miljööverdomstolen. För att ett överklagat avgörande ska kunna prövas i mark- och miljööverdomstolen krävs att du får ett prövningstillstånd.