Överklagande av detaljplaner och områdesbestämmelser (planärenden)

 

Mål: ärendet tar 5 månader 

Utfall förra månaden: ärendet tar 5 månader

Öppna ärenden senaste månaden: 12

    
 

 

Vad händer med ditt ärende på Länsstyrelsen

Har du överklagat ett beslut om detaljplaner eller områdesbestämmelser (så kallade planärenden) enligt plan- och bygglagen? Då handläggs ärendet av Länsstyrelsen. Vi fattar beslut baserade på de handlingar som har kommit in. Handläggningen är i huvudsak skriftlig, och beslutet fattas utan någon särskild förhandling eller överläggning med berörda parter.  

Länsstyrelsen får varje år in 50-100 överklagade planärenden. Vi strävar alltid efter att fatta beslut snabbt, så snart ett ärende är komplett. Regeringen har satt upp handläggningsmål för planärenden. Ett ärende kan dock av olika skäl ta både längre och kortare tid.

Handläggningsmål meddelade av regeringen
75 % av ärendena ska avgöras inom 3 månader
90 % av ärendena ska avgöras inom 5 månader   

Ärendegången hos Länsstyrelsen

  • Ditt överklagande lämnas in till kommunen som kontrollerar att du lämnat in ditt överklagande i tid. Kommunen skickar sedan din överklagan och alla handlingar som legat till grund för beslutet till Länsstyrelsen.
  • Hos Länsstyrelsen får ärendet ett diarienummer. Ärendet fördelas sedan till en handläggare.
  • Ärendet handläggs normalt av en jurist. Ofta deltar även arkitekter, antikvarier eller miljövetare i handläggningen.
  • Handläggaren utreder ärendet och ser till att de kompletteringar som behövs kommer in.
  • När beslutet är fattat skickas det till parterna och kommunen.

Vad händer efter Länsstyrelsens beslut

  • Länsstyrelsens beslut kan överklagas till mark- och miljödomstolen och sedan vidare till mark- och miljööverdomstolen. För att ett överklagat avgörande ska kunna prövas i mark- och miljööverdomstolen krävs att du får ett prövningstillstånd.
  • Du måste vara berörd för att få överklaga ett planärende. Du måste också, före granskningstidens utgång, skriftligen ha skickat in synpunkter till kommunen, synpunkter som du inte fått något gehör för. Kravet på skriftliga synpunkter gäller inte om beslutet har gått dig emot genom att förslaget har ändrats efter granskningstiden, eller om överklagandet grundas på att beslutet inte har kommit till i laga ordning.
  • Den myndighet (i första hand Länsstyrelsen) som prövar överklagandet av ett planärende ska endast pröva om det strider mot någon rättsregel på det sätt som klaganden påpekar eller om det på något annat sätt framgår av omständigheterna. Länsstyrelsen ska sedan, som huvudregel, fastställa eller upphäva det överklagade beslutet i dess helhet (13 kap. 17 §).
  • Kommunens beslut om översiktsplan kan endast överklagas som en del i prövningen enligt kommunallagens regler. Sådan prövning sker hos förvaltningsrätten.