Organisation 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har ca 750 medarbetare.

Sakenheter

Administrativa enheter

Länsledningen

finns i residensstaden Göteborg och består av landshövding och länsöverdirektör.

Staben

bistår länsledningen med bl.a. Länsstyrelsens internationella kontakter, utredningar, internrevision och länsledningens representativa uppgifter. Vidare ansvarar Staben för utveckling av tvärsektoriella frågor, effektivitetsutveckling, projektstyrning, verksamhetsplanering och årsredovisning. Enheten ansvarar även för sakområdet regional utveckling i Länsstyrelsen.

Miljöprövningsdelegationen

beslutar i ansökningar om tillstånd till miljöfarlig verksamhet och om villkor för sådan verksamhet enligt miljöbalken.

Vattenmyndigheten Västerhavet

samordnar och driver på vattenmiljöarbetet för införandet av EG:s ramdirektiv för vatten. Sverige har delats in i fem vattendistrikt. Länsstyrelsen i Västra Götalands län är utsedd till vattenmyndighet för Västerhavets vattendistrikt som omfattar området mellan åarna i norra Skåne och Göta älvs källflöden i Härjedalen och Norge.

Länsstyrelsernas IT-enhet

arbetar för landets alla länsstyrelser. Enheten arbetar för att ge effektivt stöd, ökad nytta och god service till alla länsstyrelser och medarbetare. I slutändan ska nyttan öka för medborgare och företag. Administrativt hör enheten till Länsstyrelsen i Västra Götalands län och finns på 24 orter i hela landet, från Malmö i söder till Luleå i norr.

Kosterhavsdelegationen

förvaltar Kosterhavets nationalpark.

Viltförvaltningsdelegationen

beslutar om övergripande riktlinjer för viltförvaltningen i länet, skötsel av älgstammen och i förekommande fall för skötsel av hjort- och vildsvinsstammarna samt godkänner länets rovdjursförvaltningsplan med förslag till miniminivåer för björn och lo samt inriktning för förekomst av varg.

 

 

Kontakta oss

Annika Braide
Informationschef
010-2244543
Informationsenheten
information punkt vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se¤information punkt vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 40 00

Organisationsplan

Länsstyrelsens organisationsplan
Klicka för att se planen i större format