Organisation 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har ca 750 medarbetare.

Sakavdelningar

Avdelningen för verksamhetsstöd

Länsledningen

finns i residensstaden Göteborg och består av landshövding och länsöverdirektör.

Länsledningens kansli

bistår länsledningen med bland annat Länsstyrelsens internationella kontakter, utredningar, internrevision och länsledningens representativa uppgifter. 

Länsstyrelsernas IT-avdelning

arbetar för landets alla länsstyrelser. Enheten arbetar för att ge effektivt stöd, ökad nytta och god service till alla länsstyrelser och medarbetare. I slutändan ska nyttan öka för medborgare och företag. Administrativt hör enheten till Länsstyrelsen i Västra Götalands län och finns på 24 orter i hela landet, från Malmö i söder till Luleå i norr.

Vattenmyndigheten Västerhavet

samordnar och driver på vattenmiljöarbetet för införandet av EG:s ramdirektiv för vatten. Sverige har delats in i fem vattendistrikt. Länsstyrelsen i Västra Götalands län är utsedd till vattenmyndighet för Västerhavets vattendistrikt som omfattar området mellan åarna i norra Skåne och Göta älvs källflöden i Härjedalen och Norge.

Vattendelegationen

Varje vattenmyndighet har en vattendelegation som fattar beslut om miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner.

Kosterhavsdelegationen

förvaltar Kosterhavets nationalpark.

Viltförvaltningsdelegationen

beslutar om övergripande riktlinjer för viltförvaltningen i länet, skötsel av älgstammen och i förekommande fall för skötsel av hjort- och vildsvinsstammarna samt godkänner länets rovdjursförvaltningsplan med förslag till miniminivåer för björn och lo samt inriktning för förekomst av varg.

Miljöprövningsdelegationen

beslutar i ansökningar om tillstånd till miljöfarlig verksamhet och om villkor för sådan verksamhet enligt miljöbalken.  

Kontakta oss

Annika Braide
Kommunikationschef
010-2244543
Länsstyrelsen Västra Götalands län
vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se¤vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 40 00