Länsstyrelsen som arbetsplats 

Det är många faktorer som tillsammans gör vår arbetsplats attraktiv. Vissa är resul­tat av att vi är en statlig myndighet. Andra av att vi arbetar på en Länsstyrelse och ytterligare andra av att vi arbetar på just vår Länsstyrelse. Vi har valt att sammanfatta de viktigaste:

Samverkan

Samverkan ska vara grunden i vardagsarbetet. Syftet är att utveckla en god verksamhet där alla anställda är delaktiga. Vårt samverkansavtal kan sammanfattas så här: Integrera verksamhet, medbestämmande och arbetsmiljö. Avtalet är både ett medbestämmande- och ett arbetsmiljöavtal med verksamheten som utgångspunkt. Tyngdpunkten ligger i våra arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal där chef och medarbetare i dialog kommer överens om hur verksamheten skall bedrivas och utvecklas. Vår centrala samverkansgrupp är forumet för samverkan mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna kring övergripande frågor.

En god och trivsam arbetsmiljö

I ett metodiskt arbete med medarbetarinflytande, kompetensutveckling och jämställdhet utvecklar vi en god verksamhet och den goda arbetsplatsen. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete säkerställer en god arbetsmiljö för alla medarbetare. Vi håller hög standard på våra lokaler och på vår utrustning. En öppen och snabb tillgång till gemensam information via vårt intranät gör våra medarbetare medvetna om vad som händer på Länsstyrelsen. Vi bjuder på kaffe eller annan dryck i trivsamma miljöer för att uppmuntra till avbrott i arbetet. Genom återkommande arbetsmiljöundersökningar stämmer vi av hur medarbetarna upplever vår arbetsmiljö och vidtar de åtgärder som dessa undersökningar ger anledning till.

DSC_0463.jpg

Utvecklingsmöjligheter

Alla medarbetare ges möjlighet till den personliga och yrkesmässiga kompetensutveckling som kraven på verksamheten ställer. Vi genomför kompetensanalyser och upprättar individuella kompetensutvecklingsplaner. Vi har en mångfacetterad verksamhet på 7 orter i länet vilket ger förutsättningar till arbetsrotation. Kulturell och etnisk mångfald bidrar till ökad kompetens och förståelse.

Rekrytering och lönesättning

Vi rekryterar nya medarbetare genom en välutvecklad process med höga krav på medarbetarens kvalifikationer. En god introduktion gör att medarbetaren snabbt finner sig till rätta och blir en i gruppen. Lönen sätts i ett samtal mellan medarbetare och chef. För att säkerställa att lönerna är sakligt grundande genomför vi lönekartläggning och rättar till eventuella osakliga skillnader mellan män och kvinnor.

Ledarskap

Våra chefer skall ge medarbetarna de bästa förutsättningarna att åstadkomma goda arbetsresultat. Genom tidsbegränsade chefsförordnanden omprövas chefskapet regelbundet. Våra chefer erbjuds ledarutveckling i grupp och individuellt. En tydlig fördelning av ansvar och befogenheter är grunden för våra chefer. Vi ser kontinuerligt över vår organisation och anpassar den efter nya behov.

Arbetstid/flextid

Vår genomsnittliga arbetstid är 40 timmar per vecka. Den fasta arbetstiden är mellan kl. 09.00-15.00. Flextidsramen är mellan kl. 06.00-22.00. Ditt flextidssaldo får uppgå till plus 50 timmar och minus 30 timmar då avstämning sker. Du har möjlighet att efter medgivande av din chef ta ut flexsaldot som ledighet under hel eller del av dag.

Semester

Antalet semesterdagar beror på din ålder. T.o.m. det år du fyller 29 har du 28 semesterdagar, fr.o.m. det år du fyller 30 har du 31 dagar och fr.o.m. det år du fyller 40 har du 35 dagar.

Ledigheter utan löneavdrag

Vid dödsfall, begravning och bouppteckning inom egen familj eller närmaste släktkrets kan du få ledigt utan löneavdrag. Ska du flytta får du en ledig dag. För fackligt arbete kan du få ledigt under högst tio dagar per kalenderår och om du studerar kan du få ledigt högst fem dagar per kalenderår för examen/tentamen.

Friskvård

För att stödja våra medarbetare till ett liv med balans mellan arbete och fritid har vi en generös friskvårdspolicy som bl. a. ger dig möjlighet att motionera och få ersättning med två tredjedelar av kostnaden, max 2.000:-/år. Även natur- och kulturupplevelser kan få bidrag. Vi arrangerar återkommande personalfester och andra trivselaktiviteter.

Företagshälsovård/Rehabilitering

Vi har tillgång till en väl utbyggd företagshälsovård för individuell hjälp och stöd till den som får problem med sin hälsa på grund av arbetet. Ett aktivt rehabiliteringsarbete ger förutsättningar för att våra medarbetare snabbt ska kunna återgå till arbetet.

Läkarvård, sjukvård, medicin

Vi har rätt till ersättning för läkarvård med högst 95 kr för varje behandlingstillfälle. Efter sjukhusvistelse får vi ersättning med 70 kr för varje vårddag. Vid behandling hos legitimerad sjukgymnast får vi ersättning med högst 55 kr per besök. Vi har rätt till full ersättning för rabatterade läkemedel upp till högkostnadsbeloppet. Samtliga ersättningar är skattepliktiga.

Terminalglasögon

Vi som arbetar mycket vid datorn kan kostnadsfritt få terminalglasögon om vi vänder oss till en anvisad optiker.

Försäkringar

Grupplivförsäkringen ger ett ekonomiskt skydd för efterlevande make/registrerade partner/sambo och barn. Statens tjänstereseförsäkring gäller vid alla inrikes och utrikes tjänsteresor och förrättningar. Vi har avtal om ersättning för arbetsskada vid olycksfall i arbetet, färdolycksfall och arbetssjukdom samt avtal om ersättning vid personskada. Utöver detta kan den som önskar teckna frivilliga tilläggsförsäkringar via den gruppförsäkring som Skandia erbjuder alla anställda. Premien betalas via löneavdrag.

Distansarbete

Distansarbete och tillfälligt hemarbete är arbetsformer som kan användas när de gagnar såväl verksamheten som den anställdes intressen.

Föräldraledighet

Länsstyrelsen har en positiv inställning till att både pappor och mammor ska vara hemma och i största möjliga utsträckning utnyttja ledighetslagarna för umgänge med sina barn. Under barnledigheten får du ett särskilt föräldrapenningtillägg på 10 % av daglönen under vissa förutsättningar och under högst 360 dagar.

Pensioner

Från 23 års ålder tjänar vi in statlig avtalspension där de inbetalda avgifterna förvaltas genom eget val. Från 28 års ålder betalar arbetsgivaren in avgifter till en kompletterande ålderspension, KÅPAN. Vi har dessutom möjlighet att frivilligt avsätta del av lön till förbättrad pension, KÅPAN Plus. Möjligheten till delpension från 61 års ålder prövas i en positiv anda.

Riktlinjer och policys

För en enhetlig och rättvis behandling av våra medarbetare har vi en rad olika riktlinjer och policys inom till exempel områdena: Samverkan, förslagsverksamhet, jämställdhet, lönefrågor, miljön, drog- och missbruksfrågor, trakasserier och diskriminering i arbetslivet.

Kontakta oss

Personalenheten
personal punkt vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se¤personal punkt vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 40 00

Några av de anställda på Länsstyrelsen

Läs om vad några av oss gör på jobbet och varför vi tycker det är så bra på Länsstyrelsen.