Koncession för energitorv

För undersökning och bearbetning av fyndigheter av torv för att utvinna energi fordras särskilt tillstånd (koncession).
Torvbrytning

Frågor om koncession prövas av Länsstyrelsen i det län där området som avses med undersökningen eller större delen av undersökningsområdet ligger. Vid prövning av koncession ska bland annat bestämmelserna i 6 kap MB och 1-3 kap MB tillämpas. Det betyder att ett samråd ska genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning ska lämnas in tillsammans med ansökan.

I förordningen (1985:626) om vissa torvfyndigheter finns närmare föreskrifter om ansökningsförfarande och handläggning i fråga om koncessioner och andra ärenden enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter. Till stor del krävs liknande underlagsmaterial som för täkter som prövas enligt 9 kap miljöbalken. Det finns dock några specifika krav på ansökan om koncession.

En undersökningskoncession är inte nödvändig men den ger ensamrätt till undersökningsarbete och kan förenas med företrädesrätt till bearbetningskoncession. Undersökningstillstånd kan bara meddelas för högst två år från beslutsdatum om det inte föreligger särskilda skäl för annat.

En ansökan om bearbetningskoncession är mer omfattande än ansökan om undersökningskoncession. Förutsättningen för att få en bearbetningskoncession är bland annat att det är sannolikt att fyndigheten kan tillgodogöras ekonomiskt.

Ägare till mark som tas i anspråk för bearbetning är berättigad till intrångsersättning och annan ersättning för skada från koncessionsinnehavaren.