Viskan

Viskan rinner genom Ulricehamns, Borås och Marks kommuner för att sedan nå havet i Varberg. I både Borås och Marks kommuner har det både funnits och finns ett antal stora textilindustrier sedan mitten av 1800-talet.

En stor del av industriernas vattenutsläpp har skett till Viskan antingen direkt eller via de kommunala reningsverken. Även ett antal verkstadsindustrier har funnits i anslutning till ån. De stora utsläppen från industrierna i Borås och det faktum att Viskan nedströms Borås vidgar sig i några mindre sjöar har gjort att föroreningar har samlats i bottensedimenten i Djupasjön, Guttasjön och Rydboholmsdammarna.

 Bild av Viskan vid Guttasjön

Zink, krom, koppar, kvicksilver och PAH har hittats i höga eller mycket höga halter. Även relativt höga halter av dieldrin och DDE (nedbrytningsprodukt från DDT) hittas fortfarande, trots att det var på 60-talet stora mängder av dessa ämnen släpptes ut. Oljehalterna är så höga att det både syns och luktar olja om sedimenten även på några meters djup. Dioxinhalterna är mycket höga. Halterna av bromerade flamskyddsmedel är höga liksom halten nonylfenol på vissa punkter. Bl.a. krom, zink, DDE, dioxin och bly läcker från området och visar att föroreningarna sprids. Tillsammans gör de olika föroreningarna i sedimenten att området är ett av de mest förorenade i Sverige.

En studie av hormonella effekter på vilda abborrar och burutsatt regnbåge har utförts. Denna visar att fiskarna i området utsätts för påverkan av föroreningar. Troligen både beroende av de förorenade sedimenten och nutida utsläpp. Denna påverkan kan bland annat störa fiskens reproduktionsförmåga. Bottenfaunan är starkt påverkad inom området. Upptag av föroreningar sker i växter i området och kan därigenom spridas till fåglar.

Detaljerade utredningar har gjorts av föroreningsmängder, spridning, transporter av föroreningar, miljöriskbedömning samt möjliga åtgärder inklusive kostnader i en s.k. huvudstudie. Resultaten av dessa utredningar redovisas kortfattat under ”Projektutställning”. Detaljerade undersökningsresultat redovisas i projektrapporterna inom ”Projekt Viskan”. De flesta finns att ladda ner från rapportförteckningen och bilageförteckningen.

Annat material i Viskanprojektet:
Projektutställning