Förorenade områden

Ett förorenat område är mark, grundvatten, ytvatten, sediment eller byggnader där halten av något ämne är så hög att den kan orsaka en risk för människors hälsa eller för miljön.
Sanering vid EKA i Bengtsfors, numera avslutad. Ett av landets största saneringsprojekt

Bestämmelser om efterbehandling och ansvar för att bekosta undersökning och efterbehandling av förorenade områden regleras i Miljöbalken. Huvudprincipen är att den som har förorenat ska betala. I vissa fall kan även fastighetsägare bli ansvariga. Arbetet  med förorenade områden bedrivs stegvis.

Vem gör vad?

Länsstyrelsen ansvarar för:

Kommunerna ansvarar för:

  • Efterbehandlingsarbetet på lokal nivå
  • Att efterbehandlingsfrågorna beaktas vid beslut om markanvändning och fysisk planering
  • Att vara tillsynsmyndighet samt att se till att undersökningar och åtgärder påbörjas på anläggningar som inte varit tillståndspliktiga, eller där kommunen tagit över tillsynen enligt miljöbalken
  • Inventering av förorenade områden enligt MIFO vid pågående verksamheter där kommunen har tillsynen
  • Huvudmannaskap för efterbehandlingsprojekt finansierade av statliga bidrag

Generalläkaren ansvarar för:

  • Att vara tillsynsmyndighet över förorenade områden orsakade av Försvarsmaktens verksamhet.
Nu finns EBH-portalen tillgänglig för kommunerna. På portalen finns bland annat vägledande rättsfall, vägledning gällande anmälan enligt §28, PM från länsstyrelsernas juristsamverkan och vägledning om fysisk planering. Portalen är öppen och det krävs ingen inloggning. Du hittar EBH-portalen på www.ebhportalen.se.