Förorenade områden

Ett förorenat område är mark, grundvatten, ytvatten, sediment eller byggnader där halten av något ämne är så hög att den kan orsaka en risk för människors hälsa eller för miljön.

Bestämmelser om efterbehandling och ansvar för att bekosta undersökning och efterbehandling av förorenade områden regleras i Miljöbalken. Huvudprincipen är att den som har förorenat ska betala. I vissa fall kan även fastighetsägare bli ansvariga. Arbetet med förorenade områden bedrivs stegvis.

  
  
Description
  
  
  
  
Olika ansvarhttps://wwwadmin.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/fororenade-omraden/PublishingImages/Forms/Thumbnails.aspx#
Tillsynsmyndig-
heternas olika ansvar
https://wwwadmin.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/fororenade-omraden/Documents/vem-gor-vad.pdfNew tab
Bidraghttps://wwwadmin.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/SiteCollectionImages/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/fororenade-omraden/bidrag-150.jpg
Till sanering av förorenade områden
http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/fororenade-omraden/bidrag/Pages/index.aspxIn page navigation
Karttjänsthttps://wwwadmin.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/SiteCollectionImages/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/fororenade-omraden/karttjanst-150.jpg
Kartor över förorenade områden
http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/fororenade-omraden/Pages/karttjanst.aspxIn page navigation
Nu finns EBH-portalen tillgänglig för kommunerna. På portalen finns bland annat vägledande rättsfall, vägledning gällande anmälan enligt §28, PM från länsstyrelsernas juristsamverkan och vägledning om fysisk planering. Portalen är öppen och det krävs ingen inloggning. Du hittar EBH-portalen på www.ebhportalen.se.