Luft 

Huvudinriktningen inom programområde Luft är övervakning av luftföroreningar som kan ha effekter på miljö och människors hälsa genom både mätningar och beräkningar.

Målet är bland annat att undersöka om luftkvaliteten och nedfallet av försurande och övergödande ämnen förändras, och om länet klarar miljömålen Frisk luft, Bara naturlig försurning och Ingen övergödning.

 

Delprogram inom programområde Luft

Exempel på annan miljöövervakning inom programområdet

  • Mätningar av PAH i utomhusluft – Ett projekt vars syfte är att få ett underlag för att bedöma hur höga halterna är i förhållande till miljökvalitetsnormen för PAH i utomhusluft, samt hur halterna varierar mellan olika miljöer. Studien görs genom att analysera PAH utifrån PM10-prover från olika miljöer i Västra Götalands län. Länsstyrelsen samt Luft i Väst har tillsammans initierat studien. Rapport väntas hösten 2009.
  • Partiklar – Ett projekt var syfte var att belysa sambandet mellan antalet partiklar och luftkvalitetsnormerna PM10 och NO2 i en miljö som påverkas av heterogena källor såsom: vedeldning, trafik, urban plym (från Göteborg) samt bakgrundluft. Länsstyrelsen samt Naturvårdverket har tillsammans initierat studien. Resultaten publicerades juli 2009.
  • Göteborgsregionens luftvårdsprogram – Övervakning av luftkvalitet i Göteborgsregionen. Denna övervakning syftar till stor del till att kontrollera luftföroreningar enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av miljökvalitetsnormer för utomhusluft (2006:3). Verksamheten planeras i löpande femåriga program som bestäms årligen, bland annat i samråd med Länsstyrelsen.
  • Luft i Väst – Luftvårdsförbundet för västra Sverige – Samordnad övervakning av luftkvalitet i länets alla kommuner. Denna övervakning syftar till stor del till att kontrollera luftföroreningar enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av miljökvalitetsnormer för utomhusluft (2006:3). Verksamheten planeras i löpande femåriga program som bestäms årligen, bland annat i samråd med Länsstyrelsen.

Kontakta oss

Annika Svensson
010-2244665
Miljöskyddsenheten
miljoskydd punkt vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se¤miljoskydd punkt vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 40 00