Informationscentralen för Västerhavet – INFOWEST

Informationscentralens uppgift är att informera om det aktuella tillståndet i kust- och havsmiljön inom området Västerhavet. Havsområdet sträcker sig från Kullens fyr i Skåne till norska gränsen i Kosterhavet i Västra Götaland. Uppdateringar nedan görs vid behov och kan till exempel handla om alggifter, syrebrist, observationer av främmande arter eller fall av större antal döda fiskar eller sälar.
Tjörn. Foto: Anna Dimming
​​​​​​​​​​​​​Ser du något ovanligt eller till exempel misstänker en algblomning så kontakta gärna INFOWEST.

Aktuellt 2017

22 mars
Alger och musselodlingar
Enligt de senaste mätningarna av potentiella toxiska alger i 13 öppna musselodlingar mellan Tjärnöarkipelagen i norr ner till Stigfjorden, mellan Orust och Tjörn, har inga förhöjda halter noterats.

20 mars
Algblomning som kan skada fisk
Enligt SMHIs planktonforskare har vi nu en kraftig blomning av algen Pseudochattonella sp i Skagerrak och Kattegatt. Algen är inte farlig för oss människor. Dock kan fisk drabbas då dessa alger sätter igen deras gälar vilket kan leda till kvävning. I synnerhet odlad fisk drabbas eftersom de inte har möjlighet att fly undan täta algansamlingar. Algsläktet Pseudochattonella påträffas årligen i våra vatten sedan 1998 då den första större blomningen noterades längs västkusten. Oftast är det fråga om låga cellantal men den har blommat vid flera tillfällen sedan dess. Både odlad och vild fisk drabbades 1998. Därefter har framförallt odlad fisk i Danmark och Norge drabbats upprepade gånger.

Läs mer:
Algeoppblomstring kan påvirke norskekysten, Havforskningsinstituttet

Skadlig algblomning i Västerhavet riskerar att kväva fisk, SMHI 

Besvärlig alg blommar på västkusten, Havet.nu 

16 april
Alggifter i vatten
Mätningar i öppna musselodlingar från Lindöfjorden i norr och ner till Stigfjorden mellan Orust och Tjörn uppvisade inga förhöjda halter av alggifter. Däremot har potentiellt giftiga alger påträffats i vattenprover längs kusten vilka kan ackumuleras upp i musslor. Kontrollerade, giftfria musslor finns att hitta i handeln.

10 mars
Vårblomningen har startat

Inga förhöjda halter av algtoxiner återfanns i veckans provtagningar från musselodlingarna. Dock kunde man se en början på vårblomning av kiselalger längs hela kusten i de vattenprover som tagits längs hela kusten. Vissa av dessa är potentiellt giftiga och kan ackumuleras i musslorna. Bilden visar ett vattenprov från Brofjorden (foto: Malin Mohlin SMHI)  

23 februari
Algtoxiner och bakterier i musslor
Veckans provtagningar av algtoxiner i musslor från Grebbestad i norr och ner till Stigfjorden mellan Orust och Tjörn visade inte på några förhöjda halter. Inte heller bakteriehalterna i musslor, som provtagits mellan Tjärnöarkipelagen och ner till Stigfjorden visade på några förhöjda halter.

17 februari
Förhöjda bakteriehalter i musslor
Den senaste veckans provtagning har skett vid musselodlingar mellan Lindöfjorden, norr om Havstenssund, och ner till Ljungskile innanför Orust. Inga förhöjda halter av algtoxiner har noterats men däremot höga halter av bakterier i Havstensfjordens norra del. Kontrollerade och godkända musslor finns i handeln.

9 februari
Vid de senaste mätningarna av algtoxiner och bakterier i musslor längs kusten har förhöjda halter av dessa påträffats i flera områden. En potentiellt giftig alg har även påträffats längs hela kusten i vattenprover och man bör därför undvika att plocka och äta vilda musslor då dessa kan ackumuleras i musslorna. Kontrollerade och giftfria musslor finns i handeln.

8 februari
Januari månads prover har haft låga halter av algtoxiner överlag men i senaste mätningarna från början av februari återfanns förhöjda halter av en diarréframkallande altoxiner i Lysekilsområdets blåmusslor. Månadens odlingar som ingick i provtagningarna kom från Grebbestadsområdet i norr ner till norra Tjörn.