Förändringar i miljömålssystemet 

Regeringen har förstärkt och utvecklat miljömålssystemet. För att möta dagens miljöutmaningar lägger man ett tydligare fokus på genomförande och åtgärder. Nu sker ett successivt genomförande av förstärkningarna.

”Svenska miljömål - för ett effektivare miljöarbete”, prop.2009/10:155 presenterades våren 2010 och har antagits av riksdagen. Förändringarna är:

  • Generationsmålet har fått en tydligare roll och visar på inriktningen för samhällets omställning.
  • Delmålen är avskaffade.
  • Etappmål och en förändrad bedömningsgrund för miljökvalitetsmålen införs. Vid bedömningen ska man ta större hänsyn till att det tar tid för naturen att återhämta sig, nationell rådighet och behovet av internationellt samarbete.  

Vem ansvarar för vad? 

  • En parlamentarisk beredning har tillsatts för bred politisk förankring av strategier och etappmål.
  • Naturvårdsverket har fått en stärkt roll, med tydligare samlande och uppföljande uppgift.
  • Miljömålsansvariga myndigheter bildar ett rådgivande forum till miljöministern.
  • Ansvaret för myndigheter och det regionala arbetet stärks.  

Beredningen har nu lämnat sitt första delbetänkande. OBS Delbetänkandet innehåller bara en första uppsättning etappmål inom områdena luftföroreningar, farliga ämnen, avfall och biologisk mångfald. Resterande etappmål kommer successivt.  

Naturvårdsverket har lagt fram rapporten ”Miljömålen på ny grund” som innehåller förslag på nya preciseringar av miljömålen. Förslagen är fram till slutet på september ute på remiss. Riksdagen tar beslut i höst eventuellt i vår.  

Parallellt pågår en fördjupad utvärdering av miljömålssystemet som samordnas av Naturvårdsverket. I arbetet deltar alla myndigheter med ansvar i miljömålssystemet. Kommunerna deltar i utvärderingen via Sveriges kommuner och landsting (SKL). Utvärderingen påverkar utformningen av det nya miljömålssystemet.

Kontakta oss

Sofie Halsius
Miljömålssamordnare
010-2244672
Miljömålssekretariatet
miljomal punkt vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se¤miljomal punkt vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 40 00