Klimatklivet - Stöd för lokala klimatinvesteringar

Organisationer, kommuner, myndigheter och företag kan söka klimatinvesteringsstöd. Stödet ska gå till klimatåtgärder på lokal nivå, i linje med lokala och regionala strategier. Syftet är att minska utsläppen av växthusgaser.

Vem kan söka klimatinvesteringsstödet?

Alla förutom privatpersoner kan söka investeringsstödet, till exempel kommuner, företag, landsting, organisationer och stiftelser.

Tider för ansökan

Nästa ansökningsomgång är öppen:

  • 9–31 januari 2017. Beslut planeras till april 2017.

Naturvårdsverket planerar för ytterligare tre ansökningsperioder under 2017.  

Sök klimatinvesteringsstöd

Stödet söks genom att skicka in en ansökan till Länsstyrelsen i Västra Götaland via en digital ansökningstjänst. E-tjänsten finns tillgänglig i anslutning till ansökningsperioderna. Tänk på att du inte kan spara din ansökan i ansökningsverktyget. Du kan förbereda dina svar med hjälp av PDF-dokumentet nedan.

Resultat för klimatklivet

Frågor i pdf-format för att förbereda svaren inför den digitala ansökan

Så hanteras ansökan

Det är Naturvårdsverket som fattar beslut om vilka investeringar som får stöd. Din ansökan kommer först till Länsstyrelsen i Västra Götaland som skriver ett yttrande och skickar ansökan vidare till Naturvårdsverket som prövar ansökan med stöd av uppgifter och yttranden från länsstyrelserna, Energimyndigheten och vid behov andra centrala myndigheter. Länsstyrelsen i Västra Götaland kan vid behov be dig komplettera ansökan med ytterligare uppgifter.

Hur mycket pengar finns i stödet?

Under 2015 kommer stödet att uppgå till 125 miljoner kronor. Ytterligare 600 miljoner kronor årligen är aviserade för 2016 till 2018.

Exempel på åtgärder

Åtgärder behövs i företag, organisationer och kommuner. Det går till exempel att söka stöd för att:

  • fasa ut fossil energi
  • ta tillvara restvärme
  • bygga tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas eller HVO
  • uppföra anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas
  • minska utsläppen av metan eller lustgas
  • installera laddstationer för elbilar till exempel i områden med flerbostadshus, vid pendlarparkeringar, stora arbetsplatser eller besöksmål

Åtgärder som beviljas stöd får inte vara påbörjade före beslutet, lönsam utan stöd eller omfattas av handeln med utsläppsrätter eller elcertifikat. 

Så bedömer vi din ansökan

I Västra Götalands län bedömer vi om åtgärden bidrar till att uppfylla regionala klimatstrategier. Handlingsplanen för Fossiloberoende Västra Götaland är inte beslutad än. I väntan på det använder vi Västra Götalandsregionens regionala handlingsplaner som komplement till energi- och klimatstrategin och miljömålen

Regionala handlingsplaner

Syfte med klimatinvesteringsstödet

De investerade medlen ska ge största möjliga klimatnytta och det huvudsakliga syftet är att minska växthusgasutsläppen. Spridning av teknik, marknadsintroduktion och påverkan på andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning är andra önskade effekter av stödet. Länsstyrelsen Västra Götaland har fått i uppdrag att i samverkan med Naturvårdsverket och andra centrala myndigheter hantera stödet.
Det nya stödet är en del av regeringens satsning på klimatfrågorna. Stödet beslutades av riksdagen i samband med vårbudgeten i juni.

Ändringar i förordningen från
10 maj:
  • §9 Max 50 % stöd till andra än företag.
  • §10 Max 50 % stöd till snabbladdare för elfordon (innan har detta endast gällt normalladdning).
  • § Slutredovisning och begäran om slututbetalning tre månader efter projektets slut.

 Aktiviteter

Film från informations- och rådgivningsträffen den 3 maj.