Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar arbetet på regional nivå med anpassningen till ett förändrat klimat. Detta görs genom att öka kunskapen om klimatförändringar och dess konsekvenser och utifrån detta stimulera till att anpassningsåtgärder genomförs.
Foto: Martin Fransson

I Västra Götalands län tar vi fram kunskaps- och planeringsunderlag och genomför kunskapshöjande insatser riktade till länets kommuner. Praktiska åtgärder för klimatanpassning ligger i regel på kommunal nivå.

Många av Länsstyrelsens verksamhetsområden berörs av klimatförändringarna och att väga in klimatförändringarnas konsekvenser och beakta behovet av klimatanpassning i all verksamhet ingår därför i uppdraget.

En stor del av arbetet med att anpassa vårt samhälle efter de nya förutsättningar som klimatförändringen medför hanteras inom den fysiska planeringen. I den länsstyrelsegemensamma skriften "Klimatanpassning i fysisk planering – Vägledning från länsstyrelserna" beskrivs Länsstyrelsens roll i arbetet med anpassning till ett förändrat klimat.

Länsstyrelsen granskar kommunernas planer enligt Plan- och Bygglagen och bevakar att effekterna av klimatförändringarna hanteras i planerna. För att stödja kommunerna genomförs samråd och förmedling av kunskap och underlag kontinuerligt.

Ett av verktygen är den sammanfattande redogörelsen som Länsstyrelsen upprättar, i den redovisas dels de statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för planeringen och dels Länsstyrelsens synpunkter på dessa. Redogörelsen innehåller inte enbart frågor om klimatanpassning utan även en lång rad av andra frågor.

Läs mer om de kunskaps- och planeringsunderlag och verktyg som Länsstyrelsen och andra myndigheter har tagit fram för klimatanpassning på våra sidor Verktyg inom klimatanpassning.

Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringarna.
Portalen är ett samarbete mellan artorn myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning.