Klimatanpassning 

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med att anpassa det svenska samhället till ett förändrat klimat. Tyngdpunkten i arbetet är att öka kunskapen om klimatförändringar, dess konsekvenser och genom dialog stimulera till åtgärder för att förebygga framtida problem.

Foto: Martin Fransson
Foto: Martin Fransson

Jordens klimat håller på att förändras. För Sveriges del innebär det stigande medeltemperaturer, förändrade nederbördsmängder, förhöjda vattennivåer och mer frekventa extrema vädersituationer. De regionala skillnaderna är stora. Västsverige förväntas att drabbas särskilt hårt av ökade nederbördsmängder. På grund av en förhållandevis liten landhöjning här kommer även havsnivån att stiga. För att möta dessa utmaningar kommer det att bli nödvändigt att vidta omfattande anpassningsåtgärder.

Den 3 september anordnade Länsstyrelsen en klimatanpassningsdag på temat Varför kommunala klimatanpassningsplaner? Information om dagen samt presentationer hittar du här.

Vad innebär klimatanpassning?

Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar vi redan märker av idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden. Samtidigt arbetar Länsstyrelsen med åtgärder för att minska klimatförändringar inom området Energi och klimatpåverkan. Dessa två områden är nära kopplade och betydande insatser inom båda områden är avgörande i Länsstyrelsens arbete för det hållbara samhället.

Vad gör Länsstyrelsen?

Det övergripande målet för Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning är ”Ett samhälle som står robust inför klimatförändringar”.

Regional handlingsplan för klimatanpassning

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna och driva klimatanpassningsarbetet i länet. 2013 fick Länsstyrelsen i uppdrag att ta fram en regional handlingsplan för klimatanpassning. Handlingsplanen färdigställdes i juni 2014 och är vägledande för det fortsatta lokala och regionala klimatanpassningsarbetet i länet.

Mål

För handlingsplanen har tre mål definierats:

 1. Handlingsplanen bidrar till arbetet med att utveckla ett långsiktigt robust samhälle.
 2. Handlingsplanen utgör utgångspunkt för det fortsatta klimatanpassningsarbetet på regional och kommunal nivå.
 3. Handlingsplanen vägleder Länsstyrelsen, kommunerna och övriga berörda aktörer i arbetet med konkreta åtgärder för att klimatanpassa Västra Götalands län.

Målgrupp

Handlingsplanen vänder sig främst till politiker och tjänstemän i länets kommuner, till statliga myndigheter, regeringskansliet och till Länsstyrelsens tjänstemän.

Handlingsplanens innehåll

Handlingsplanen innehåller Länsstyrelsens rekommendationer kring vilka åtgärder som behöver genomföras av olika aktörer för att anpassa Västra Götalands län till ett förändrat klimat. De åtgärder som handlingsplanen lyfter fram berör åtgärder för att möta de utmaningar som lokala och regionala konsekvenser av klimatförändringen medför.

Handlingsplanen beskriver nuläget i klimatanpassningsarbetet i länet, problembild och bakgrund till åtgärder och identifierade åtgärder utifrån olika teman:        

 • Övergripande förutsättningar för anpassning till ett förändrat klimat         
 • Geografiska variationer och de tre stora utmaningarna
 • Klimatanpassning i fysisk planering 
 • Människors hälsa och säkerhet - risk och sårbarhet och krisberedskap         
 • Vattenkvalitet och dricksvattenförsörjning          
 • Areella näringar - Jordbruk och Skogsbruk         
 • Naturmiljö      
 • Kulturmiljö

Handlingsplanen är sammanställd i rapporten Regional handlingsplan för klimatanpassning - Västra Götalands län

Fortsatt arbete utifrån handlingsplanen

Åtgärderna som lyfts fram i handlingsplanen kommer att utvecklas och definieras närmare och en vidare prioritering kommer att göras. Länsstyrelsen arbetar vidare med genomförandet av åtgärder på länsnivå. Planeringen inleddes under hösten 2014.

Länsstyrelsen kommer regelbundet att följa upp åtgärderna på läns- och kommunal nivå i syfte att se hur klimatanpassningsarbetet i länet utvecklas, det vill säga hur Länsstyrelsen och kommunerna arbetar med åtgärderna i handlingsplanen och vilket behov av stöd och vägledning som finns för att föra arbetet framåt.

Aktuellt från Klimatanpassningsportalen

 • Kommuner dåligt rustade för skyfall 2015-10-05

  De svenska kommunernas beredskap för att hantera stora vattenmängder från skyfall är dålig. Det visar en ny Sweco-rapport som ännu ej publicerats där 30 svenska kommuner har utvärderats. Förberedelserna måste samordnas till fler aktörer än bara kommunerna menar man i rapporten.

 • Ökat liv under Antarktis smältande isar kan motverka klimatförändring 2015-10-02

  Minskad havsis över delar av antarktiska vatten har lett till ökad tillväxt av varelser som lever på havsbotten visar en 20 år lång studie. Det utökade undervattenslivet har en bromsande effekt på klimatförändringar då det fungerar som en viktig kolreservoar med en yta på över 3 miljoner kvadratkilometer.

 • Klimatförändringar kan hota den finansiella stabiliteten 2015-09-30

  Storbritanniens centralbankschef Mark Carney varnar för att när hårdare klimatåtgärder vidtas kan investeringar i företag som utvinner fossila bränslen bli värdelösa, vilket riskerar att orsaka djupa finansiella kriser. Världens ledande länder måste göra mer för att dessa företag ska redovisa nuvarande och framtida koldioxidutsläpp så att riskerna åskådliggörs menar Carney.

 • Ny skog absorberar mindre koldioxid än förutspått 2015-09-30

  Tidigare forskning har uppskattat att de ökande koldioxidutsläppen kommer att leda till större och mer snabbväxande skogar. I en ny studie dras dock slutsatsen att prognoserna överskattar skogarnas förmåga att ta upp koldioxid. Större delen jordens skogar finns på mark som redan varit beväxt och där kvävemängderna är otillräckliga för att kunna binda koldioxid i den omfattning som prognostiserats.

 • Skogar kan mildra översvämningar och torka 2015-09-28

  En ny EU-rapport visar hur skogar kan vara till hjälp för att reglera vattentillgången i Europa. Skogarna motverkar situationer med höga vattenflöden och minskar därmed skador från översvämningar. De kan också mildra effekterna av torka.

 • EU-rapport om megatrender inom miljö 2015-09-24

  En ny EU-rapport analyserar viktiga trender för miljön. Några exempel är urbanisering, ökat tryck på ekosystem och effekter av klimatförändringar. Syftet är främst att vara stöd till strategiska miljöbeslut inom EU.

 • Direktsändning från klimatanpassningskonferens 2015-09-22

  Sveriges Radios "Klotet" sänder direkt från konferensen Klimatanpassning Sverige 2015, som arrangeras onsdag 23 september. Konferensens tema i år är: Vem betalar, vem genomför och hur ska vi förklara varför?

 • Stöd för att planera för skyfall 2015-09-22

  Länsstyrelsen i Stockholm har tagit fram en så kallad lågpunktskarta som visar platser med sänkor där vatten kan ansamlas efter ett kraftigt regn. Kartan kan användas som en översikt, exempelvis vid planering av nybyggnationer. Det är ett första steg i ett mer långtgående arbete med att planera för och hantera skyfall.

 • "Åtgärda" - ny guide för klimatanpassning 2015-09-21

  Välkommen till Klimatanpassningsportalens nya sida "Åtgärda" - en helt ny samling verktyg som ska underlätta för alla som arbetar med klimatanpassning. Kommuner, landsting, företag med flera hittar vägledning för att möta och rusta för ett förändrat klimat.

 • Forum för klimat och kulturarv 2015-09-17

  Hur påverkas kulturarvet av klimatförändringarna och hur förebygger vi effekterna? Det är frågor som diskuteras i Uppsala 21-22 oktober. Bakom arrangemangen står Riksantikvarieämbetet i samverkan med Boverket, Länsstyrelserna i Uppsala och Blekinge län, MSB och SMHI.

Kontakta oss

Marina Ädel
010-2244614
Anna Georgieva Lagell
010-2244505
Länsstyrelsen Västra Götalands län
vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se¤vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 40 00

Aktuella projekt

Projekten är en del av Länsstyrelsens arbete med att ta fram kunskapsunderlag och att stödja kommuner och andra aktörer i länet som arbetar med anpassning i ett förändrat klimat.

Klimatanpassning och kompetenshöjning inom areella näringar - KLOKA

Kulturarv och klimatförändringar i Västsverige

Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringarna.
Portalen är ett samarbete mellan tretton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning.

Statens Geotekniska Institut (SGI) har på regeringens uppdrag utfört en kartering av riskerna för skred längs hela Göta älv med anledning av ett förändrat klimat med ökade flöden.