Klimatanpassning 

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med att anpassa det svenska samhället till ett förändrat klimat. Tyngdpunkten i arbetet är att öka kunskapen om klimatförändringar och dess konsekvenser, och genom dialog stimulera till åtgärder för att förebygga framtida problem.

Foto: Martin Fransson
Foto: Martin Fransson

Jordens klimat håller på att förändras. För Sveriges del innebär det stigande medeltemperaturer, förändrade nederbördsmängder, förhöjda vattennivåer och mer frekventa extrema vädersituationer. De regionala skillnaderna är stora. Västsverige förväntas att drabbas särskilt hårt av ökade nederbördsmängder. På grund av en förhållandevis liten landhöjning här kommer även havsnivån att stiga. För att möta dessa utmaningar kommer det att bli nödvändigt att vidta omfattande anpassningsåtgärder.

Vad innebär klimatanpassning?

Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar vi redan märker av idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden. Samtidigt arbetar Länsstyrelsen med åtgärder för att minska klimatförändringar inom det strategiska området Energi och klimatpåverkan. Dessa två områden är nära kopplade och betydande insatser inom båda områden är avgörande i Länsstyrelsens arbete för det hållbara samhället.

Vad gör Länsstyrelsen?

Under 2013 kommer Länsstyrelsen att sammanställa, redovisa och göra jämförelser av det klimatanpassningsarbete som sker på kommunal nivå.

Regional handlingsplan för klimatanpassning

Länsstyrelsen kommer sedan, efter samråd med berörda aktörer utarbeta en regional handlingsplan för klimatanpassning. Handlingsplanen ska utgöra vägledning för det fortsatta lokala och regionala klimatanpassningsarbetet inom länet. Den regionala handlingsplanen ska utgå från länets sårbarhet för klimatförändringar och behov av anpassning. Handlingsplanen ska vara färdig juni 2014.

Kartläggning av kommunernas klimatanpassningsarbete

För att få en bild av det klimatanpassningsarbete som sker på kommunal nivå, så skickar Länsstyrelsen under våren 2013 ut en webbenkät till alla länets 49 kommuner. Webbenkäten behandlar frågor om kommunernas arbete med klimatanpassning och vilket behov av stöd som finns för att kunna arbeta framgångrikt och effektivt med anpassning till ett förändrat klimat. Webbenkäten är det första steget i arbetet med den regionala handlingsplanen.

Klimatanpassningsdag 2013, Länk till dokumentation

Den 25 oktober 2013 genomfördes Länsstyrelsens klimatanpassningsdag. Dagen samlade över 200 deltagare från kommuner, myndigheter och andra berörda aktörer. Klimatanpassningsdagen utgjorde ett viktigt avstamp för det fortsatta gemensamma arbetet att anpassa Västra Götalands län till ett förändrat klimat.   Klimatanpassningsdagen kommer att följas upp av workshops med olika teman för att arbeta fram den regionala handlingsplanen.

 

Kontakta oss

Anna Georgieva Lagell
010-2244505
Enheten för skydd och säkerhet
ess punkt vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se¤ess punkt vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 40 00
Samhällsbyggnadsenheten
samby punkt vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se¤samby punkt vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 40 00

Aktuella projekt

Projekten är en del av Länsstyrelsens arbete med att ta fram kunskapsunderlag och att stödja kommuner och andra aktörer i länet som arbetar med anpassning i ett förändrat klimat.

Klimatanpassning och kompetenshöjning inom areella näringar - KLOKA

Skydd av naturområden i ett förändrat klimat

Hotade maritima kulturmiljöer - översiktlig probleminventering inom låglänta kustnära områden

Publikationer

Konsekvenser på naturvärden av skred-, erosions- och översvämningsåtgärder -ett steg mot en ökad naturvårdshänsyn i klimatanpassningsarbetet

Rapporten innehåller beskrivningar av olika åtgärder, hur de påverkar naturvärden och hur de kan förbättras för att inte skada naturvärden i vattendrag och dess kringliggande miljöer.

Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringarna.
Portalen är ett samarbete mellan tretton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning.

Statens Geotekniska Institut (SGI) har på regeringens uppdrag utfört en kartering av riskerna för skred längs hela Göta älv med anledning av ett förändrat klimat med ökade flöden.