Klimatanpassning 

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med att anpassa det svenska samhället till ett förändrat klimat. Tyngdpunkten i arbetet är att öka kunskapen om klimatförändringar, dess konsekvenser och genom dialog stimulera till åtgärder för att förebygga framtida problem.

Foto: Martin Fransson
Foto: Martin Fransson

Jordens klimat håller på att förändras. För Sveriges del innebär det stigande medeltemperaturer, förändrade nederbördsmängder, förhöjda vattennivåer och mer frekventa extrema vädersituationer. De regionala skillnaderna är stora. Västsverige förväntas att drabbas särskilt hårt av ökade nederbördsmängder. På grund av en förhållandevis liten landhöjning här kommer även havsnivån att stiga. För att möta dessa utmaningar kommer det att bli nödvändigt att vidta omfattande anpassningsåtgärder.

Ny klimatanalys för Västra Götalands län

SMHI har tagit fram en ny analys som visar hur klimatet kan förändras i Västra Götalands län. Analysen utgår från två olika framtidsscenarier:

 • ett med en kraftfull klimatpolitik för att minska utsläppen
 • ett med dagens klimatpolitik med fortsatt accelererande utsläpp

Klimatanalysen kan användas för samhällets planering och belyser exempelvis ökade risker i takt med att klimatet förändras.

Klimatanalysen och mer information om de framtida klimatscenarierna finns att hämta på SMHI:s hemsida

Vad innebär klimatanpassning?

Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar vi redan märker av idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden. Samtidigt arbetar Länsstyrelsen med åtgärder för att minska klimatförändringar inom området Energi och klimatpåverkan. Dessa två områden är nära kopplade och betydande insatser inom båda områden är avgörande i Länsstyrelsens arbete för det hållbara samhället.

Vad gör Länsstyrelsen?

Det övergripande målet för Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning är ”Ett samhälle som står robust inför klimatförändringar”.

Regional handlingsplan för klimatanpassning

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna och driva klimatanpassningsarbetet i länet. 2013 fick Länsstyrelsen i uppdrag att ta fram en regional handlingsplan för klimatanpassning. Handlingsplanen färdigställdes i juni 2014 och är vägledande för det fortsatta lokala och regionala klimatanpassningsarbetet i länet.

Mål

För handlingsplanen har tre mål definierats:

 1. Handlingsplanen bidrar till arbetet med att utveckla ett långsiktigt robust samhälle.
 2. Handlingsplanen utgör utgångspunkt för det fortsatta klimatanpassningsarbetet på regional och kommunal nivå.
 3. Handlingsplanen vägleder Länsstyrelsen, kommunerna och övriga berörda aktörer i arbetet med konkreta åtgärder för att klimatanpassa Västra Götalands län.

Målgrupp

Handlingsplanen vänder sig främst till politiker och tjänstemän i länets kommuner, till statliga myndigheter, regeringskansliet och till Länsstyrelsens tjänstemän.

Handlingsplanens innehåll

Handlingsplanen innehåller Länsstyrelsens rekommendationer kring vilka åtgärder som behöver genomföras av olika aktörer för att anpassa Västra Götalands län till ett förändrat klimat. De åtgärder som handlingsplanen lyfter fram berör åtgärder för att möta de utmaningar som lokala och regionala konsekvenser av klimatförändringen medför.

Handlingsplanen beskriver nuläget i klimatanpassningsarbetet i länet, problembild och bakgrund till åtgärder och identifierade åtgärder utifrån olika teman:        

 • Övergripande förutsättningar för anpassning till ett förändrat klimat         
 • Geografiska variationer och de tre stora utmaningarna
 • Klimatanpassning i fysisk planering 
 • Människors hälsa och säkerhet - risk och sårbarhet och krisberedskap         
 • Vattenkvalitet och dricksvattenförsörjning          
 • Areella näringar - Jordbruk och Skogsbruk         
 • Naturmiljö      
 • Kulturmiljö

Handlingsplanen är sammanställd i rapporten Regional handlingsplan för klimatanpassning - Västra Götalands län

Fortsatt arbete utifrån handlingsplanen

Åtgärderna som lyfts fram i handlingsplanen kommer att utvecklas och definieras närmare och en vidare prioritering kommer att göras. Länsstyrelsen arbetar vidare med genomförandet av åtgärder på länsnivå. Planeringen inleddes under hösten 2014.

Länsstyrelsen kommer regelbundet att följa upp åtgärderna på läns- och kommunal nivå i syfte att se hur klimatanpassningsarbetet i länet utvecklas, det vill säga hur Länsstyrelsen och kommunerna arbetar med åtgärderna i handlingsplanen och vilket behov av stöd och vägledning som finns för att föra arbetet framåt.

Aktuellt från Klimatanpassningsportalen

 • SR bevakar FN:s klimatmöte i Paris 2015-11-30

  Sveriges Radio rapporterar fortlöpande från klimatmötet i Paris. På deras webbplats presenteras bland annat liverapportering, reportage, poddavsnitt och förklarande grafik.

 • Översvämningar måste vägas mot flera typer av förändringar 2015-11-30

  Studier av situationer med höga vattenflöden indikerar att klimatet inte kan vara den enda förklaringen till förändringar. Diskussionen om klimatförändringar måste vägas mot en påverkan av andra förändringar i ett landskap, menar en KTH-forskare i sin doktorsavhandling.

 • Ny karta visar skredbenägna områden i Sverige 2015-11-27

  Genom att koppla ihop information om skredbenägna jordarter med statistik om tidigare skred har SGU tagit fram en karta som visar på sannolikheten för att skred kan inträffa. Kartan bygger på information om inträffade skred som har vägts samman med regionala variationer av skredbenägna finkorniga jordarter.

 • WWF i ny rapport om biologisk mångfald 2015-11-26

  Världsnaturfonden släpper en global rapport som visar hur klimatförändringen påverkar sju specifika arter och deras livsmiljöer; elefant, blåval, panda, orangutang, isbjörn, havssköldpadda - och människa. Rapporten Impact of Climate Change on Species understryker vikten av att bevara den biologiska mångfalden, där arter och organismer tillsammans utgör helheten. 

 • Vad betyder två graders global uppvärmning i Sverige? 2015-11-25

  Inför klimatförhandlingarna i Paris har den svenska regeringen ambitionen att skapa ett avtal som håller den globala uppvärmningen så långt under två grader som möjligt. En ny visningstjänst från SMHI pekar på vad två graders uppvärmning globalt betyder för Sverige.

 • 2015 blir troligen det varmaste året i modern tid 2015-11-25

  Den globala årsmedeltemperaturen för 2015 kommer troligen att bli den högsta sedan mätningarna började. Världsmeteorologiska organisationen ger ut sitt preliminära uttalande om tillståndet för det globala klimatet 2015, och en kompletterande femårsanalys för 2011-2015, som information inför förhandlingarna vid FNs klimatkonferens COP21 i Paris.

 • Klimatförändringarna drabbar haven 2015-11-25

  Forskare varnar för att de hav som är internationellt vatten riskerarar att glömmas bort i klimatförhandlingarna, rapporterar DN. Oceanerna tar emot den största delen av klimatförändringarna och ger effekter som ökade temperaturer, högre havsnivåer, surare vatten och syrebrist.

 • Skogsavverkningen kan öka enligt ny analys 2015-11-24

  Skogsstyrelsen konstaterar att klimatförändringen har mycket stor betydelse för skogens framtida tillväxt, efter att ha genomfört en konsekvensanalys. Slutsatsen är att avverkningen den närmsta tiden, år 2020-2029, kan öka med ungefär tio miljoner kubikmeter jämfört med idag.   

 • Kortfilm om höjda havsnivåer 2015-11-24

  Organisationen Surfrider Foundation Europe har producerat en kort, animerad film om havsnivåhöjning och erosion i kustområden.  

 • Vatten- och avloppsfrågor i ett förändrat klimat 2015-11-23

  Nationell VAK-konferens anordnas i Karlstad den 10-12 mars 2016 med temat "vatten- och avloppsfrågor i ett förändrat klimat". Vatten Avlopp Kretslopp samlar flera hundra tjänstemän, konsulter och branschexperter från hela landet och är den årliga mötesplatsen för alla som arbetar med små avlopp, VA-planering och dagvatten.

Kontakta oss

Marina Ädel
010-2244614
Anna Georgieva Lagell
010-2244505
Länsstyrelsen Västra Götalands län
vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se¤vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 40 00

Aktuella projekt

Projekten är en del av Länsstyrelsens arbete med att ta fram kunskapsunderlag och att stödja kommuner och andra aktörer i länet som arbetar med anpassning i ett förändrat klimat.

Klimatanpassning och kompetenshöjning inom areella näringar - KLOKA

Kulturarv och klimatförändringar i Västsverige

Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringarna.
Portalen är ett samarbete mellan tretton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning.

Statens Geotekniska Institut (SGI) har på regeringens uppdrag utfört en kartering av riskerna för skred längs hela Göta älv med anledning av ett förändrat klimat med ökade flöden.