Klimatanpassning 

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med att anpassa det svenska samhället till ett förändrat klimat. Tyngdpunkten i arbetet är att öka kunskapen om klimatförändringar, dess konsekvenser och genom dialog stimulera till åtgärder för att förebygga framtida problem.

Foto: Martin Fransson
Foto: Martin Fransson

Jordens klimat håller på att förändras. För Sveriges del innebär det stigande medeltemperaturer, förändrade nederbördsmängder, förhöjda vattennivåer och mer frekventa extrema vädersituationer. De regionala skillnaderna är stora. Västsverige förväntas att drabbas särskilt hårt av ökade nederbördsmängder. På grund av en förhållandevis liten landhöjning här kommer även havsnivån att stiga. För att möta dessa utmaningar kommer det att bli nödvändigt att vidta omfattande anpassningsåtgärder.

Ny klimatanalys för Västra Götalands län

SMHI har tagit fram en ny analys som visar hur klimatet kan förändras i Västra Götalands län. Analysen utgår från två olika framtidsscenarier:

 • ett med en kraftfull klimatpolitik för att minska utsläppen
 • ett med dagens klimatpolitik med fortsatt accelererande utsläpp

Klimatanalysen kan användas för samhällets planering och belyser exempelvis ökade risker i takt med att klimatet förändras.

Klimatanalysen och mer information om de framtida klimatscenarierna finns att hämta på SMHI:s hemsida

Den 12 april presenterade Gunn Persson från SMHI den regionala klimatanalysen i Länsstyrelsens Hörsal. Presentation har sänts live och spelats in för länets kommuner samt Länsstyrelsens medarbetare som främsta målgrupp. Du kan se den inspelade presentationen här nedan.

Vad innebär klimatanpassning?

Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar vi redan märker av idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden. Samtidigt arbetar Länsstyrelsen med åtgärder för att minska klimatförändringar inom området Energi och klimatpåverkan. Dessa två områden är nära kopplade och betydande insatser inom båda områden är avgörande i Länsstyrelsens arbete för det hållbara samhället.

Vad gör Länsstyrelsen?

Det övergripande målet för Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning är ”Ett samhälle som står robust inför klimatförändringar”.

Regional handlingsplan för klimatanpassning

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna och driva klimatanpassningsarbetet i länet. 2013 fick Länsstyrelsen i uppdrag att ta fram en regional handlingsplan för klimatanpassning. Handlingsplanen färdigställdes i juni 2014 och är vägledande för det fortsatta lokala och regionala klimatanpassningsarbetet i länet.

Mål

För handlingsplanen har tre mål definierats:

 1. Handlingsplanen bidrar till arbetet med att utveckla ett långsiktigt robust samhälle.
 2. Handlingsplanen utgör utgångspunkt för det fortsatta klimatanpassningsarbetet på regional och kommunal nivå.
 3. Handlingsplanen vägleder Länsstyrelsen, kommunerna och övriga berörda aktörer i arbetet med konkreta åtgärder för att klimatanpassa Västra Götalands län.

Målgrupp

Handlingsplanen vänder sig främst till politiker och tjänstemän i länets kommuner, till statliga myndigheter, regeringskansliet och till Länsstyrelsens tjänstemän.

Handlingsplanens innehåll

Handlingsplanen innehåller Länsstyrelsens rekommendationer kring vilka åtgärder som behöver genomföras av olika aktörer för att anpassa Västra Götalands län till ett förändrat klimat. De åtgärder som handlingsplanen lyfter fram berör åtgärder för att möta de utmaningar som lokala och regionala konsekvenser av klimatförändringen medför.

Handlingsplanen beskriver nuläget i klimatanpassningsarbetet i länet, problembild och bakgrund till åtgärder och identifierade åtgärder utifrån olika teman:        

 • Övergripande förutsättningar för anpassning till ett förändrat klimat         
 • Geografiska variationer och de tre stora utmaningarna
 • Klimatanpassning i fysisk planering 
 • Människors hälsa och säkerhet - risk och sårbarhet och krisberedskap         
 • Vattenkvalitet och dricksvattenförsörjning          
 • Areella näringar - Jordbruk och Skogsbruk         
 • Naturmiljö      
 • Kulturmiljö

Handlingsplanen är sammanställd i rapporten Regional handlingsplan för klimatanpassning - Västra Götalands län

Fortsatt arbete utifrån handlingsplanen

Åtgärderna som lyfts fram i handlingsplanen kommer att utvecklas och definieras närmare och en vidare prioritering kommer att göras. Länsstyrelsen arbetar vidare med genomförandet av åtgärder på länsnivå. Planeringen inleddes under hösten 2014.

Länsstyrelsen kommer regelbundet att följa upp åtgärderna på läns- och kommunal nivå i syfte att se hur klimatanpassningsarbetet i länet utvecklas, det vill säga hur Länsstyrelsen och kommunerna arbetar med åtgärderna i handlingsplanen och vilket behov av stöd och vägledning som finns för att föra arbetet framåt.

Aktuellt från Klimatanpassningsportalen

 • Ny film om stigande havsnivåer 2016-04-29

  FNs klimatpanel pekar på att havsnivåerna kan stiga en meter i genomsnitt till nästa sekelskifte. En ny film, framtagen av SMHI, förklarar översiktligt hur de svenska kusterna påverkas och vad samhället måste planera för.

 • Konferensrapport från Forum för klimat och kulturarv 2016-04-29

  Nu finns en färdigställd rapport från konferensen "Forum för klimat och kulturarv". Konferensen arrangerades av Riksantikvarieämbetet i Uppsala 21-22 oktober 2015. Syftet med forumet var att skapa förståelse för klimatförändringar inom kulturvårdssektorn och vice versa. 

 • Nya former för klimatfinansiering 2016-04-28

  Regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att tillsammans med SIDA och Naturvårdsverket analysera vilken roll nya typer av internationella klimatinsatser kan ha i genomförandet av klimatavtalet från Paris. Uppdraget innebär att myndigheterna bland annat ska analysera hur resultatbaserad finansiering kan bidra till att ländernas klimatambitioner höjs.

 • En trygg dricksvattenförsörjning - utredning presenterad 2016-04-26

  Under tisdagen presenterades regeringens utredning En trygg dricksvattenförsörjning. Utredningens syfte har varit att identifiera utmaningar för en säker dricksvattenförsörjning. Uppdraget betonar särskilt klimatförändringarnas betydelse och de krav på anpassningar och förändrade förhållningssätt som kan behövas för dricksvattenfrågorna.

 • Ökad havsförsurning när permafrosten tinar 2016-04-26

  Ny forskning från Göteborgs och Stockholms universitet visar på en ökad havsförsurning när permafrosten tinar. När organiskt material från tinande permafrost frisätts, bryts ner och sedan rinner ut i havsvattnet bidrar det till att försurningen sker snabbare än man tidigare trott. Det innebär dramatiska förändringar i havens ekosystem.

 • Verktyg ska stödja kommunernas risk- och sårbarhetsarbete 2016-04-25

  Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI presenterade i förra veckan resultatet av en studie som kartlagt risk-och sårbarhets analysarbete och ringat in utmaningar. Med detta som grund tas nu nästa steg i utvecklingen av en verktygslåda med stöd för RSA-processens olika delar. 

 • Grundkurs ger insikter om klimat och klimatanpassning 2016-04-21

  Hur förändras klimatet och hur kan man arbeta med klimatanpassning? Det var frågor som belystes under en grundkurs på SMHI, arrangerad av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning. Fyrtiotalet representanter från kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter deltog.

 • Bättre beredskap för skyfall behövs 2016-04-21

  Enligt en utredning av Länsstyrelsen i Örebro län hanterades höstens översvämning i Hallsberg förhållandevis bra av såväl kommun som räddningstjänst. För att öka beredskapen inför framtida skyfall föreslår utredningen en översvämningskartering av Täljeån. Arbetet med karteringen har redan startat, i samarbete med Hallsbergs och Kumla kommuner.

 • MSB utlyser planeringsbidrag inom Horisont 2020 2016-04-20

  MSB inbjuder koordinatorer och partners att ansöka om bidrag för planering av projekt inom EU:s ramprogram för forskning, Horisont 2020. Inriktningen ska vara mot samhällsskydd och beredskap och direkt anknutet till en utlysning inom samhälleliga utmaningar. MSB avsätter i denna utlysning max 1,5 miljoner SEK.

 • IPCC planerar specialrapport och nästa utvärderingsrapport 2016-04-19

  Under IPCCs möte i Nairobi i förra veckan beslutades att en specialrapport från FN:s klimatpanel ska undersöka och bedöma vilka konsekvenser en global uppvärmning på 1.5 grader kommer att få för bland annat havsförsurning och biologisk mångfald. Även ramen för nästa utvärderingsrapport (AR6) bestämdes vilken ska fokusera på städers begränsningar och möjligheter till anpassning och mitigation.

Kontakta oss

Marina Ädel
010-2244614
Anna Georgieva Lagell
010-2244505
Länsstyrelsen Västra Götalands län
vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se¤vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 40 00

Broschyr från länsstyrelserna

Klimatanpassning och kulturhistoriska träbyggnader - anpassning genom förebyggande underhåll

I broschyren presenteras förslag på förebyggande åtgärder för anpassning av kulturhistoriska träbyggnader till ett förändrat klimat.

Aktuella projekt

Projekten är en del av Länsstyrelsens arbete med att ta fram kunskapsunderlag och att stödja kommuner och andra aktörer i länet som arbetar med anpassning i ett förändrat klimat.

Klimatanpassning och kompetenshöjning inom areella näringar - KLOKA

Kulturarv och klimatförändringar i Västsverige

Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringarna.
Portalen är ett samarbete mellan sjutton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning.

Statens Geotekniska Institut (SGI) har på regeringens uppdrag utfört en kartering av riskerna för skred längs hela Göta älv med anledning av ett förändrat klimat med ökade flöden.