Klimatanpassning 

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med att anpassa det svenska samhället till ett förändrat klimat. Tyngdpunkten i arbetet är att öka kunskapen om klimatförändringar, dess konsekvenser och genom dialog stimulera till åtgärder för att förebygga framtida problem.

Foto: Martin Fransson
Foto: Martin Fransson

Jordens klimat håller på att förändras. För Sveriges del innebär det stigande medeltemperaturer, förändrade nederbördsmängder, förhöjda vattennivåer och mer frekventa extrema vädersituationer. De regionala skillnaderna är stora. Västsverige förväntas att drabbas särskilt hårt av ökade nederbördsmängder. På grund av en förhållandevis liten landhöjning här kommer även havsnivån att stiga. För att möta dessa utmaningar kommer det att bli nödvändigt att vidta omfattande anpassningsåtgärder.

Ny klimatanalys för Västra Götalands län

SMHI har tagit fram en ny analys som visar hur klimatet kan förändras i Västra Götalands län. Analysen utgår från två olika framtidsscenarier:

 • ett med en kraftfull klimatpolitik för att minska utsläppen
 • ett med dagens klimatpolitik med fortsatt accelererande utsläpp

Klimatanalysen kan användas för samhällets planering och belyser exempelvis ökade risker i takt med att klimatet förändras.

Klimatanalysen och mer information om de framtida klimatscenarierna finns att hämta på SMHI:s hemsida

Vad innebär klimatanpassning?

Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar vi redan märker av idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden. Samtidigt arbetar Länsstyrelsen med åtgärder för att minska klimatförändringar inom området Energi och klimatpåverkan. Dessa två områden är nära kopplade och betydande insatser inom båda områden är avgörande i Länsstyrelsens arbete för det hållbara samhället.

Vad gör Länsstyrelsen?

Det övergripande målet för Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning är ”Ett samhälle som står robust inför klimatförändringar”.

Regional handlingsplan för klimatanpassning

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna och driva klimatanpassningsarbetet i länet. 2013 fick Länsstyrelsen i uppdrag att ta fram en regional handlingsplan för klimatanpassning. Handlingsplanen färdigställdes i juni 2014 och är vägledande för det fortsatta lokala och regionala klimatanpassningsarbetet i länet.

Mål

För handlingsplanen har tre mål definierats:

 1. Handlingsplanen bidrar till arbetet med att utveckla ett långsiktigt robust samhälle.
 2. Handlingsplanen utgör utgångspunkt för det fortsatta klimatanpassningsarbetet på regional och kommunal nivå.
 3. Handlingsplanen vägleder Länsstyrelsen, kommunerna och övriga berörda aktörer i arbetet med konkreta åtgärder för att klimatanpassa Västra Götalands län.

Målgrupp

Handlingsplanen vänder sig främst till politiker och tjänstemän i länets kommuner, till statliga myndigheter, regeringskansliet och till Länsstyrelsens tjänstemän.

Handlingsplanens innehåll

Handlingsplanen innehåller Länsstyrelsens rekommendationer kring vilka åtgärder som behöver genomföras av olika aktörer för att anpassa Västra Götalands län till ett förändrat klimat. De åtgärder som handlingsplanen lyfter fram berör åtgärder för att möta de utmaningar som lokala och regionala konsekvenser av klimatförändringen medför.

Handlingsplanen beskriver nuläget i klimatanpassningsarbetet i länet, problembild och bakgrund till åtgärder och identifierade åtgärder utifrån olika teman:        

 • Övergripande förutsättningar för anpassning till ett förändrat klimat         
 • Geografiska variationer och de tre stora utmaningarna
 • Klimatanpassning i fysisk planering 
 • Människors hälsa och säkerhet - risk och sårbarhet och krisberedskap         
 • Vattenkvalitet och dricksvattenförsörjning          
 • Areella näringar - Jordbruk och Skogsbruk         
 • Naturmiljö      
 • Kulturmiljö

Handlingsplanen är sammanställd i rapporten Regional handlingsplan för klimatanpassning - Västra Götalands län

Fortsatt arbete utifrån handlingsplanen

Åtgärderna som lyfts fram i handlingsplanen kommer att utvecklas och definieras närmare och en vidare prioritering kommer att göras. Länsstyrelsen arbetar vidare med genomförandet av åtgärder på länsnivå. Planeringen inleddes under hösten 2014.

Länsstyrelsen kommer regelbundet att följa upp åtgärderna på läns- och kommunal nivå i syfte att se hur klimatanpassningsarbetet i länet utvecklas, det vill säga hur Länsstyrelsen och kommunerna arbetar med åtgärderna i handlingsplanen och vilket behov av stöd och vägledning som finns för att föra arbetet framåt.

Aktuellt från Klimatanpassningsportalen

 • Fyra nya kartvisare stöd till klimatanpassningsarbetet 2016-02-05

  SGU har tagit fram fyra nya kartvisare som ger en överblick av markens beskaffenhet. De nya kartvisarna kan användas av kommuner, länsstyrelser och andra aktörer i deras klimatanpassningsarbete, samt till hanteringen av naturolyckor, och till förebyggande arbete för skydd av mark och grundvatten mot föroreningar.

 • Klimatförändringarna kräver anpassad djurskötsel 2016-02-04

  Enligt forskare på Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI) och SLU i Uppsala kräver klimatförändringarna redan nu förändrad och anpassad skötsel av hästar, kor och andra djur som hålls utomhus vintertid. Resultaten av projektet visade på stora fördelar för ekonomi och djurvälfärd när djuren gick ute under vintern. Miljömässigt var det inte lika lyckat. Allt mildare vintrar påverkar tjäldjupet och ger marken sämre bärighet.

 • Regeringen tar fram strategi för klimatanpassning 2016-02-03

  Regeringen aviserar en nationell strategi för klimatanpassning. Den nya antagna visionen är att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle som aktivt möter klimatförändringar genom att minska sårbarheter och tillvarata möjligheter. Hittills har regeringen skjutit till 100 miljoner för att stärka samhällets anpassning till ett förändrat klimat.

 • Klimatanalyser presenteras under länsturné 2016-02-02

  Under våren ska SMHIs klimatexperter på turné i nästan alla Sveriges län, med start i Kalmar. Syftet är att presentera de länsanalyser som togs fram i slutet av förra året och diskutera analyserna med regionala aktörer. Länsanalyserna visar i vilken grad klimatet förändras beroende på hur stora utsläppen av växthusgaser kommer att bli. 

 • Trädgårdsodling och anpassning: en studie från Royal Botanic Garden Edinburgh 2016-02-01

  En ny studie från Royal Botanic Garden Edinburgh (RBGE) ger vägledning i hur trädgårdsodlingar kan anpassas till framtida klimatförändringar. Efter översvämningar, perioder av liten nederbörd, onormala temperaturer och kraftiga vindar har RBGE genomfört en noggrann bedömning av risker och möjligheter för deras fyra trädgårdar.

 • Stad och land behöver dialog i översvämningsarbete 2016-01-29

  Det är stor skillnad på hur staden och landsbygden påverkas av översvämningar, visar en ny rapport från Jordbruksverket. Städer präglas av att minska översvämningsrisken i så stor utsträckning som är praktiskt och ekonomiskt möjligt medan jordbruket istället hanterar mindre översvämningar. Det är viktigt att stad och land har en gemensam dialog och en gemensam hantering av översvämningar. 

 • Svensk Försäkring lyfter klimatanpassning i rapport 2016-01-28

  Behovet av klimatanpassning lyfts i rapporten Omvärldstrender 2016, som Svensk Försäkring står bakom. Kommuner och enskilda fastighetsägare måste vidta klimatanpassningsåtgärder för att försäkringsbranschen ska kunna erbjuda ett gott försäkringsskydd för klimatrelaterade skador till alla även i framtiden.

 • Uppvärmningen i haven accelererar 2016-01-27

  Forskarna har länge kunnat konstatera att haven värms upp, men varit osäkra på hur snabbt det går. Nu visar forskning att haven under de 18 senaste åren har absorberat lika mycket energi som de gjorde under de 130 föregående åren. Ökningstakten har fullständigt skenat på senare år. Varmare oceaner kan leda till rubbade havsströmmar och stigande havsnivåer.

 • Rekordvarmt 2015 2016-01-26

  Nu bekräftar WMO (World Meteorological Organization) att 2015 blev det varmaste året som uppmätts globalt, och 2015 bedöms även som det första året den globala temperaturavvikelsen överskred +1°C från förindustriell tid. Enligt WMOs nye generalsekreterare Petteri Taalas var rekordvärmen under 2015 resultatet av en mycket kraftig El Niño i kombination med den globala uppvärmningen.

 • Göteborg först att klimatanpassa hel stadsdel 2016-01-22

  Frihamnen är första täta stadsdel att göra plats för ett 100-års regn och första hela stadsdel i Sverige som klimatanpassas. Dagvattenhanteringen ska ske i öppna system, utan ledningar eller underjordiska magasin. Göteborgs stad har i detaljplanen utformat Frihamnen med kanaler, växtbäddar eller gräsytor för att klara kraftiga skyfall och översvämningar.

Kontakta oss

Marina Ädel
010-2244614
Anna Georgieva Lagell
010-2244505
Länsstyrelsen Västra Götalands län
vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se¤vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 40 00

Broschyr från länsstyrelserna

Klimatanpassning och kulturhistoriska träbyggnader - anpassning genom förebyggande underhåll

I broschyren presenteras förslag på förebyggande åtgärder för anpassning av kulturhistoriska träbyggnader till ett förändrat klimat.

Aktuella projekt

Projekten är en del av Länsstyrelsens arbete med att ta fram kunskapsunderlag och att stödja kommuner och andra aktörer i länet som arbetar med anpassning i ett förändrat klimat.

Klimatanpassning och kompetenshöjning inom areella näringar - KLOKA

Kulturarv och klimatförändringar i Västsverige

Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringarna.
Portalen är ett samarbete mellan sjutton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning.

Statens Geotekniska Institut (SGI) har på regeringens uppdrag utfört en kartering av riskerna för skred längs hela Göta älv med anledning av ett förändrat klimat med ökade flöden.