Notarius publicus

Händer som bläddrar i dokument på ett skrivbord.

 

Länsstyrelsen utser så kallade notarius publicus, enskilda personer som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga riktigheten i olika uppgifter. Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”.

Uppdraget som notarius publicus kan vara tidsbegränsat och Länsstyrelsen anger inom vilket geografiskt område, oftast en kommun, som personen ska utföra sitt uppdrag. Hon eller han är dock behörig att arbeta även utanför det angivna området.

För att kunna bli notarius publicus ska du ha avlagt juristexamen. Du får inte vara försatt i konkurs eller ha en förvaltare.  

Vad gör notarius publicus?

Notarius publicus ska bland annat hjälpa allmänheten med att

  • bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar
  • närvara som vittne när förvaringsrum öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts
  • kontrollera lotteridragningar  
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.  

Notarius publicus får ta ut skälig ersättning för utfört uppdrag.

Notarius Publicus till Alingsås kommun

Länsstyrelsen i Västra Götalands län ledigförklarar härmed uppdraget som NOTARIUS PUBLICUS i Alingsås kommun och vid eventuell succession uppdraget som BITRÄDANDE NOTARIUS PUBLICUS. 

Enligt förordningen (1982:327) om notarius publicus ska den som utses till uppdraget

1. ha avlagt juristexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) eller motsvarande äldre examen

2. ha tillräckliga språkkunskaper

3. inte vara försatt i konkurs eller ha förvaltare enligt 11 kap 7 § föräldrabalken

4. vara lämplig i övrigt för uppdraget.

Den som förordnas för uppdraget ska kunna ha mottagning för allmänheten minst en gång i veckan. 

Ansökan ska ha kommit in till Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg eller vastragotaland@lansstyrelsen.se senast den 30 april 2018.

Ange diarienummer: 214-10830-2018