Jämställt Västra Götaland 2014-2018

Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen har tagit fram en länsövergripande strategi för jämställdhet. Ett jämställdhetsperspektiv måste integreras i all verksamhet för att kunna erbjuda en jämställd service för alla som bor, arbetar och vistas i länet.

Strategin är en plattform för arbetet med jämställdhetsintegrering i länet. Syftet med strategin är att:

  • Tydliggöra Länsstyrelsens uppgift att bedriva, samordna och stödja arbetet med jämställdhetsintegrering på regional nivå
  • Anpassa och konkretisera nationella jämställdhetspolitiska mål i förhållande till regionala förutsättningar
  • Fördjupa samverkan mellan centrala aktörer på jämställdhetsområdet, samt tydliggöra roll- och ansvarsfördelningen
  • Förbättra förutsättningarna för uppföljning och utvärdering av jämställdhetspolitiken på regional nivå.

Strategin bygger på de jämställdhetspolitiska målen. Utifrån dessa mål har tre strategiska fokusområden valts ut:

 

Avsiktsförklaring

Myndigheter, kommuner och idéburen sektor välkomnas att underteckna en avsiktsförklaring. Att underteckna avsiktsförklaringen innebär att:

  • Verksamheten avser att koppla sitt pågående arbete med jämställdhetsintegrering till det övergripande strategiarbetet.
  • Ledningen ställer sig bakom arbetet och ansvarar för förankring i den egna organisationen.
  • Ledningen utser en kontaktperson gentemot Länsstyrelsen.
  • Verksamheten avser att ta fram en lokal handlingsplan. Handlingsplanen ska innehålla ett urval av insatser från strategin och beskriva hur insatserna ska genomföras.

Avsiktsblanketter och följebrev för myndigheter, kommuner och idéburen sektor:

Myndigheter - avsiktsblankett

Myndigheter - följebrev

Kommuner - avsiktsblankett

Kommuner - följebrev

Idéburen sektor - avsiktsblankett

Idéburen sektor - följebrev

Strategin sträcker sig över perioden 2014-2018 och kommer att utvärderas löpande.