Jämställdhet

Kvinna i gatumyller.

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter i alla delar av livet.

Det är i vardagen som jämställdhet - och ojämställdhet - skapas och upprätthålls. Det sker i möten mellan människor och där beslut fattas och förverkligas. Det övergripande målet för Sveriges jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att uppnå detta har regeringen tagit fram fyra delmål:

  • En jämn fördelning av makt och inflytande där kvinnor och män har samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattande
  • En ekonomisk jämställdhet där kvinnor och män har samma möjligheter och villkor för utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut
  • Att kvinnor och män har en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet, tar samma ansvar för hemarbetet och har samma möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor
  • Att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

 

Skriften Du kan bli vad du vill (pdf, ny flik)

Du kan bli vad du vill

- en skrift om att tänka fritt kring frågan "Vad vill du bli när du blir stor?". Läs mer om materialet och beställ Du kan bli vad du vill kostnadsfritt.