Myndighetssamverkan kring asylsökande i Västra Götaland

Myndigheter och kommuner i Västra Götalands län samverkar kring mottagandet av asylsökande och ensamkommande barn som kommer till vårt län.

Samverkan syftar till:

  • att de som flyr till Sverige ska komma in i asylprocessen så tidigt som möjligt. Migrationsverket kan då ge dem rätt stöd samt handlägga deras ansökan.
  • att om möjligt kunna erbjuda boendeplatser i samma takt som nya asylsökande anländer.
  • att ensamkommande barn ska komma i kontakt med Migrationsverket så fort de kommer till Sverige.

Samverkan mellan svenska myndigheter sker även på nationell nivå. Det finns ett samlat myndighetsansvar för att gemensamt ta hand om det ökade antalet flyktingar som anländer till Sverige.

Asyl och flyktingmottagning

De människor som kommer till Sverige och vill söka asyl behöver komma in i asylprocessen så tidigt som möjligt. Asylsökande får tillgång till dagbidrag och boende från Migrationsverket och får också möjlighet till sjukvård.

Migrationsverket öppnar boenden med kort varsel

Antalet asylsökande ligger på historiskt höga nivåer och därför behövs nya boenden med kort varsel. Migrationsverket hinner inte få fram egna boendeplatser i tillräckligt hög takt. Därför samverkar man med regionala och nationella aktörerför att klara sitt uppdrag.

På uppdrag av regeringen har landets länsstyrelser gjort en inventering av lokaler som kan användas som ankomstboenden, så kallade evakuerings- och beredskapsplatser. I Västra Götaland har kommunerna, på förfrågan från Länsstyrelsen i Västra Götalands län, identifierat närmare 4 000 platser. Det handlar om alla slags lokaler, från idrottshallar till mindre byggnader. Länsstyrelsen i Norrbotten, som har samordnat länsstyrelsernas inventering, lämnade den 22 oktober 2015 över sammanställningen till Migrationsverket. Läs mer om sammanställningen av inventeringen av ankomstboenden.

För att minska trycket på ankomstboenden och asylboenden har Länsstyrelsen i Västra Götaland skickat brev till länets samtliga kommuner med en vädjan att ordna fler bostäder för personer som redan fått uppehållstillstånd. Läs om olika former av boende för asylsökande.

 

Ensamkommande barn

Vikten av korrekt information är särskilt viktig när det gäller ensamkommande barn som befinner sig i en utsatt situation. Det bästa sättet att hjälpa ett ensamkommande barn är att hjälpa barnet att direkt komma i kontakt med Migrationsverket. Barnet kommer då vidare till sociala myndigheter och boende och får därmed sina rättigheter tillgodosedda så fort som möjligt. Utanför kontorstid bör man kontakta kommunens socialjour som ordnar boende och kontaktar Migrationsverket.

I vårt län har Mölndals stad uppdraget att vara ankomstkommun för ensamkommande barn. Det innebär ansvar för att ordna en första boendeplats för barnet. När Migrationsverket har registrerat asylansökan slussas barnen vidare till boenden i någon av landets kommuner.

Just nu är tillströmningen av ensamkommande barn mycket hög. Mölndal och Göteborgs Stad har därför gjort en överenskommelse om att dela på ansvaret att vara ankomstkommun. Mölndal tar emot de ensamkommande barn som kommer på dagtid. Göteborg tar ansvaret för dem som kommer kvällstid och helger. Kommunerna delar också på de boendeplatser som finns att tillgå.    

Vård för asylsökande

Den som söker asyl eller är papperslös har i Sverige rätt till sjukvård och tandvård som inte kan väntas med. Barn under 18 år, även de som lever gömda, har oftast rätt till vård utan att det kostar något. Vårdguiden 1177.se har information på flera språk om vård till asylsökande.

Länsstyrelsen stödjer samverkan

Länsstyrelsen arbetar för att underlätta samverkan mellan länets kommuner och berörda myndigheter. Vi kallar till regelbundna regionala samverkanskonferenser, samordnar information och stöttar aktörerna när de behöver få fram resurser av olika slag, till exempel boendeplatser. Länsstyrelsen deltar i den samverkan som sker nationellt och rapporterar om läget i länet till nationell nivå.

Länsstyrelsens långsiktiga uppdrag är att teckna överenskommelser med kommunerna om att ta emot nyanlända med uppehållstillstånd samt att förhandla med kommunerna om att ta emot ensamkommande barn.

Frivilligkrafter bidrar

Det är många frivilliga krafter som bidrar till att stödja och välkomna asylsökande. Engagemanget från organisationer och enskilda är glädjande. Information om hur man kan bidra finns bland annat hos Göteborgs stad. Titta gärna på din egen kommuns webbplats. Svenska kyrkan och andra trossamfund samt frivilligorganisationer är några av de som organiserar hjälpinsatser.