Mottagande och etablering av nyanlända

Länsstyrelsen ansvarar för att samordna och underlätta kommunernas arbete med mottagande och etablering av nyanlända. Det är även länsstyrelsens uppdrag att arbeta för en ökad samverkan mellan statliga myndigheter, ideella organisationer, kommuner och näringsliv.

Länsstyrelsen är en av flera statliga myndigheter med uppdrag att arbeta för att nyanlända ska få en bra start i Sverige.

När man som asylsökande får permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige kan man få hjälp av Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen att bli anvisad till en kommun där man kan bosätta sig. När man blir anvisad hjälper kommunen bland annat till med att ordna bostad. Man kan som nyanländ naturligtvis också välja att själv flytta till den kommun där man vill bo, men då får man ordna bostad på egen hand.

Baserat på Migrationsverkets prognos över hur många asylsökande som beräknas komma till Sverige tar Arbetsförmedlingen tillsammans med andra myndigheter fram ett planeringstal (länstal) över hur många anvisningsbara platser som behövs i länet och i kommunerna. Man gör även en beräkning av hur många nyanlända som kommer att välja att bosätta sig på egen hand och till vilka kommuner de kommer att flytta.

Det är sedan Länsstyrelsen som förhandlar och skriver överenskommelser med kommunerna om hur många anvisningsbara platser de ska kunna erbjuda nyanlända.

Migrationsverket sammanställer varje månad statistik över antalet flyktingar som tas emot i landets kommuner. Läs mer på Migrationsverkets webbplats.

 

 

 

 

 Content Editor

​Boråsregionen/Sjuhärad:
Margaretha Johnsson
Margaretha.johnsson@lansstyrelsen.se
010-224 45 26

Fyrbodal:
Kirsten Brogaard
kirsten.brogaard@lansstyrelsen.se
010 – 224 45 28

Göteborgsregionen:
Pia Severinsson
pia.severinsson@lansstyrelsen.se
010 – 224 44 72

Skaraborg:
Daniel Uddling
daniel.uddling@lansstyrelsen.se,
010 – 224 44 71

Länsövergripande samordning
Oskar Johansson
oskar.johansson@lansstyrelsen.se
010-224 45 39

Nationell samordning ensamkommande barn
Margaretha Johnsson
Margaretha.johnsson@lansstyrelsen.se
010-2244526

Mottagande av barn
Kristina Körnung
Kristina.kornung@lansstyrelsen.se 
010-224 43 21

Länsstyrelsen Västra Götalands län
vastragotaland@lansstyrelsen.se 
010-224 40 00