Behörighetsutbildning för växtskyddsmedel klass 1L och 2L 

För att du lagligen ska få hantera och använda växtskyddsmedel inom jordbruk, skogsbruk, park, golf och trädgårdsodling krävs att du blir godkänd på en behörighetsutbildning. Länsstyrelsen anordnar dessa utbildningar på uppdrag av Jordbruksverket.

För att få använda preparat som hör till klass 1L och 2L måste du vara 18 år och ha genomgått en grundkurs på fyra dagar eller två dagars grundkurs för betning av utsäde samt avlagt godkänt prov. Det finns inga krav på förkunskaper. Behörigheten gäller i fem år och förnyas genom att gå en endags fortbildningskurs.

Tre grundkurser och 15 fortbildningskurser anordnas på olika orter i Västra Götalands län från november till mars. Undantaget är kurser med inriktning för växthus, detta erbjuds i Skåne län.  

Nya regler

2014 började ett nytt regelverk för bekämpningsmedelsanvändningen att gälla. Behörighetsutbildningen är en del i detta.

Förordning, SFS 2014-425

 Föreskrifter om behörighet att använda växtskyddsmedel

Föreskrift och allmänna råd om integrerat växtskydd, SJVFS 2014:42.

Läs mer om integrerat växtskydd 

Från och med 26 november 2015 krävs utbildning för distributörer

Två olika behörigheter

Behörigheten för växtskyddsmedel är numera uppdelad i utomhusbehörighet och växthusbehörighet. Du måste därför välja om du vill gå en kurs för att sprida utomhus eller i växthus (växthusbehörigheten gäller också för spridning utomhus i anslutning till växthusen).

Grundkurs för att få en behörighet

”Utomhus”, inriktning för jordbruk och trädgård

Behöver du ett tillstånd för att sprida växtskyddsmedel utomhus går du en fyradagars grundkurs med jordbruksinriktning eller trädgårdsinriktning. 

Tillstånd för användning både ”utomhus” och i ”växthus”

Om du behöver tillstånd för att sprida växtskyddsmedel både utomhus och i växthus går du en fyradagars grundkurs plus en inriktningsdag för att komplettera med den inriktning du saknar. Extradagen blir ett separat kurstillfälle och är inte i direkt anslutning till grundkursen.

Har du frågor kontakta oss gärna på e-post: behorighet-o.vastragotaland@lansstyrelsen.se

EU-stöden kan påverkas

Lagar och regler kring växtskyddet måste följas annars kan EU-stöden påverkas. Regelverket som omfattar spridning, rengöring och all annan hantering av växtskyddsmedel ställer stora krav på sprutföraren.

Läs mer om växtskydd inom jordbruks- och trädgårdsnäringen.

Godkända funktionstestare av lantbrukssprutor

En lista på godkända funktionstestare med namn och telefonnummer hittar på Jordbruksverkets webbplats.