Stöd till bredband

Vi väntar besked från Jordbruksverket när tilldelning av resterande medel kan bli utbetalt, förmodligen under oktober. Om så blir fallet planerar vi fatta beslut om stöd den 30 november. Den 29 juni gjorde vi uppdatering av urvalspoängen som kommer att ligga till grund för de beslut vi kommer att fatta i slutet av september.

Den 7 juli beslutades om en ny föreskrift för projektstöd till bland annat bredband SJVFS 2016:19, där bekräftas att en ansökan ska innehålla följande för att kunna prövas av myndigheten:

 • Fullständigt ifylld blankett
 • Budget enligt mall
 • Samråd med aktuell kommun
 • Områdeskarta
 • Firmateckningsintyg
 • Underlag som styrker anslutningsgrad

Lista över beviljade stöd under perioden mars-juni 2016

Vad händer framöver?

Den 26 oktober kommer Länsstyrelsen hålla en informationsträff i Skara om hur en e-ansökan om delutbetalning går till. Därefter kan ni ansöka om delutbetalning. Vi rekommenderar samtliga stödsökande att ha någon som deltar på informationen.

Inbjudan

När det gäller slututbetalning så är det inte möjligt att ansöka om detta ännu. På jordbruksverkets webbplats kan du läsa på om hur en ansökan om förskott och delutbetalning ska gå till.

Ultbetalning

Ansökan om förskott kan göras när ni fått beslut om stöd och vi handlägger löpande.

E-ansökan om förskott

Efter att ni deltagit på infoträffen om utbetalning, kan ni ansöka om delutbetalning. Vi rekommenderar samtliga stödsökande att ha någon som deltar på informationen. Vi räknar med att börja handlägga ansökningar om delutbetalningar i december. När det gäller slututbetalning så är det ännu inte möjligt att ansöka om det.

Ansökan för perioden 2014-2020

De största förändringarna för de föreningar som söker Projektstöd för bredband, från 2014, är bland annat att:

 • ansökan är digital genom e-legitimation
 • ledning ingår, det vill säga fiber eller antenn är stödberättigade kostnader
 • alla föreningar ska upphandla, dock finns ett direktupphandlingsbelopp
 • det är poäng istället för kölista som gäller
 • samråd är inte obligatoriskt, men krav vid behov.

Efter att landsbygdsföreskriften SJVFS 2016:2 trädde i kraft 11 december 2015, har en del regler förtydligats och vi vill gärna ge dig information som kan underlätta när det gäller projektstöd för bredband.

I förslaget till föreskrifter var det tidigare förslaget: ett sammanlagt belopp om 100.000 kronor för ”Allmänna utgifter” Projektledning, Upphandling och Ekonomitjänster under projekttiden. Detta belopp har genom den beslutade förändringen av föreskriften höjts till: antingen –5 procent av totalbudgeten, eller 1,5 MSek.

Tänk på att förskottsutbetalningen är ett ”lån” som ska betalas tillbaka vid slututbetalningen. 20 procent av det totala stödbeloppet betalas inte ut förrän vid slututbetalningen och eventuellt förskott dras då av från de 20 procenten.

Vad som också har förtydligats är: inom varje budgetgrupp kan du köpa in varor och tjänster om högst 250.000 kronor utöver från annan än den du har upphandlat genom konkurrensutsättning. Dock behöver du ha minst två offerter på priser som visar att du gjort en mindre konkurrensutsättning av den kostnadsposten.  

När du genom att göra en ny ansökan, överlåter en ansökan från en privatperson till en landsbygdsfiberförening, använd denna blankett: byte av sökande - ansökan om stöd. Underteckna och skanna in och lägg under det nya journalnumret tillsammans med övriga bilagor som är aktuella för din ansökan.

Handläggning pågår

Handläggningen av investeringsstöd till bredband pågår för fullt. Från och med den datum du fått som ansökningsdag på din ansökan kan du börja dra på dig kostnader, men på egen risk, tills du fått beslut om stöd. 

Ansökningarna bedöms utifrån ett antal urvalskriterier. Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar. I Västra Götaland behöver du över 345 urvalspoäng för att få beslut om stöd. Alla möjligheter och villkor hittar du på Jordbruksverkets webbplats

Läs mer om reglerna för poängsättning och prioritering.  

Läs mer om urvalskriterierna i handlingsplanen.

Läs bedömningsgrunderna för stödet

Läs även mer om förtydligande av poängberäkning.

"Ansökningskartan" och bifogade filer

PTS lanserade i slutet av mars en ansökningskarta med rubriken ”Bygga med stöd” (http://www.bredbandskartan.se). Denna karta kan användas som bilaga till ansökan om stöd. Nu finns flera nyheter i bredbandskartan som gör den ännu mer användbar.

Ytterligare en nyhet är att sökande från och med mars själva kan bifoga bilagor till sin ansökan direkt på Jordbruksverkets webbplats.

Områdeskartan

Denna karta kommer att publiceras på Länsstyrelsens webbplats under särskild länk som ett offentligt samråd. Om någon marknadsaktör tänkt bygga för fiber i något annonserat område, ska de kontakta Länsstyrelsen.

Om två eller flera sökande med respektive geografiska områden, går samman i ett gemensamt projekt, skall respektive område ändå vara sammanhängande, antingen genom att respektive område skiljts åt genom redan befintligt NGA-kvalitetsnät emellan områdena, eller att en tätort skiljer områdena åt. Kartan ska bifogas på ”Mina sidor” på Jordbruksverkets webbplats. Se exempel på områdeskarta.

Bredbandskartan

Denna karta används för att visa om det redan finns bredband av NGA-kvalitet i det område som projekterar för landsbygdsfiber. Kartan ska bifogas på ”Mina sidor” på Jordbruksverkets webbplats. Se exempel på karta som visar eventuell NGA-kvalitet.

Bredbandskartor för offentligt samråd

 Kontakta oss

Monica Ek-Remmerth
010-224 52 69

Pernilla Svensson
010-224 52 77

Lilian Gustafsson
010-224 52 35

Länsstyrelsen Västra Götalands län
vastragotaland@lansstyrelsen.se
010-224 40 00

 Content Editor ‭[2]‬

Europeiska Jorbruksfonden(Klicka på bilden för större variant)

Länsstyrelsen Västra Götalands län (Klicka på bilden för större variant)
Klicka på bilderna för större varianter.

 Content Editor ‭[1]‬

 Starta & driva bredbandsförening

Hitta matnyttig information om att komma igång med föreningen och arbetet:

Coompanions Fiberhandbok

Markavtal - Bredbandsforum

Bredband på landsbygden

Vägledning för ett lyckat bredbandsprojekt

Så gör vi på Gotland - En studie av byanätsprocessens behov av organisatoriskt stöd, lärande och engagemang.

 

EU-flagga för jordbruksfonden för landsbygdsutveckling