Djur på bete

Djur på bete är en naturlig del av det vårt landskap. Länsstyrelsen arbetar för att djurhållning bedrivs på ett miljömässigt hållbart sätt och för att nationella och regionala miljömål ska nås. Då behövs djur på bete!
Kor på bete. Foto:Karin Olsson

Nötkreatur, får och hästar är betesdjur. De har förmågan att i huvudsak tillgodogöra sig sitt näringsbehov genom bete av gräs och örter under sommarhalvåret. Att djuren får gå ute är viktigt för deras hälsa och välmående.  

Kurser och rådgivning

Har du betesdjur och vill ha tips och råd om hur du kombinerar effektiv betesdrift med skötsel av markernas natur- och kulturvärden? Länsstyrelsen bedriver projektverksamhet i syfte att sprida kunskap om skötsel av betesmarker.

Du kan delta i kurser eller anmäla intresse för ett kostnadsfritt rådgivningsbesök i dina betesmarker.

Läs mer: Kurser och rådgivning – Ett rikt odlingslandskap.

Betande djur är miljömålsarbetare

Betande mular skapar miljöer som är livsrum för många växter, svampar, insekter och fåglar. De betande djuren i landskapet har stor betydelse för Miljömålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.

Vill du veta mer om Miljömålen i länet och hur Länsstyrelsen gör bedömningar?

Läs mer: Miljömål- Ett rikt odlingslandskap

Ekologisk djurhållning

I ekologisk djurhållning främjas djurhälsan och djuren ges möjlighet till naturligt beteende. Du som håller dina djur ekologiskt behöver ha en särskild plan för din betesdrift. Bland annat för att du ska kunna ersätta rutinmässiga avmaskningar med ”rena” beten till förstagångsbetare.

Läs mer: Ekologiskt lantbruk  

Sök ersättning

Du som har betesdjur har möjlighet att söka ersättning för skötsel av betesmark inom Sveriges Landsbygdsprogram. Du hittar mer information om det nya Landsbygdsprogrammet på Jordbruksverkets och Länsstyrelsens webbplatser.

Läs mer hos Jordbruksverket: Betesmarker och slåtterängar

Läs mer om miljöersättningar och miljöinvesteringar

Läs mer

Vill du ha mer information om hur du på bästa sätt tar hand om dina djur på betet? Läs mer i broschyrerna nedan.  

Nötkreatur på bete   

Hästen som landskapsvårdare

Får på bete

 

 

 Kontakta oss

Marina Bengtsson
010-224 56 07

Ingvar Claesson
010-224 52 50

Ann-Charlott Hajdu-Rafis
010-224 56 06

Christer Ivarsson
010-224 53 41

Lars Johansson
010-224 53 61

Karin Persson
010-224 56 01

Erik Linnarsson
010-22 45 261

Kaisa Carlgren
010-22 45 654

landsbygd.vastragotaland
@lansstyrelsen.se

EU-flagga