Tillstånd, dispenser och samråd 

Vissa verksamheter och åtgärder kräver tillstånd eller dispens från Länsstyrelsen eller kommunen. För vissa andra verksamheter behövs ett samråd med Länsstyrelsen.

Bestämmelser om tillstånd, dispens och samråd finns i miljöbalken.

När behövs tillstånd eller dispens?

Du behöver dispens om du vill göra något i ett naturreservat som är förbjudet enligt reservatets föreskrifter, och för att bygga samt påverka tillgänglighet eller växt- och djurlivet inom strandskyddat område. Områden där tillstånd eller dispens behövs:

  • Nationalpark
  • Naturreservat/naturvårdsområde
  • Natura 2000
  • Naturminne
  • Landskapsbildsskydd
  • Strandskydd
  • Fridlysta arter
  • Biotopskyddsområde – även generellt skyddade biotoper
  • Djur- och växtskyddsområde, till exempel säl- eller fågelskyddsområde

I vissa fall där inte tillstånd eller dispens krävs, behövs samråd.

Strandskydd - vanligen hos kommunen

Det är i första hand kommunen som prövar ansökningar om strandskyddsdispens. I områden som också har annat statligt naturskydd, exempelvis naturreservat, är det Länsstyrelsens ansvar.

Vattenverksamhet

Vissa åtgärder utgör även vattenverksamhet och behöver anmälas till Länsstyrelsens vattenavdelning. Vattenverksamhet är benämningen på åtgärder och verksamheter som till exempel förändrar vattnets djup eller läge, avvattnar mark, leder bort eller ökar mängden grundvatten samt fyllning och pålning i vattenområden. Ett vanligt exempel på verksamhet som kräver både strandskyddsdispens och anmälan om vattenverksamhet är bryggor. Läs mer om vattenverksamhet.

Kontakta oss

Linda Karlsson
010-2244359
Länsstyrelsen Västra Götalands län
vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se¤vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 40 00